دانلود مقاله تدوین برنامه راهبردی مدیریت گردشگری شهرستان رودان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تدوین برنامه راهبردی مدیریت گردشگری شهرستان رودان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تدوین برنامه راهبردی مدیریت گردشگری شهرستان رودان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تدوین برنامه راهبردی مدیریت گردشگری شهرستان رودان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تدوین برنامه راهبردی مدیریت گردشگری شهرستان رودان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
یاسر حسن زاده – کارمند آموزش و پرورش شهرستان میناب ، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان
مرتضی زارعی – کارمند آموزش و پرورش شهرستان میناب ، دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، ته
مصطفی بهادری – کارمند آموزش و پرورش شهرستان میناب ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پیام نور مرکز رضوانشهر صدوق یزد

چکیده:
امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های اجتماعی – اقتصادی در سطح بین المللی مطرح بوده و تعداد گردشگران بومی و بین المللی روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از کشورهای جهان برای بهره مندی از مزایا و منافع بیشمار این صنعت در تکاپو برای توسعه آن می باشند. بهره برداری بهینه از منابع و جاذبه های مقاصد گردشگری در هر کشور مستلزم تدوین راهبرد مناسب و برنامه ریزی مدیریتی موثر است و انجام این مهم به شناخت کامل و دقیق موضوع برنامه ریزی یعنی جاذبه های متنوع منطقه وابسته است. شهرستان رودان علاوه بر دارا بودن طبیعت بکر و زیبا ، از جاذبه های اکوتوریستیخاص دیگری نیز خاصی برخوردار است که برخی از آنها مانند رودخانه های دائمی، چشمه سارها و آبشارها به همراه حیات وحش و دشت هایی حاصل خیز ، منطقه ای سر سبز و خرم را در جنوب شرقی ایران تشکیل می دهد. این جاذبه های طبیعیدر کنار فرهنگ غنی و سنتی، قدمت تاریخی ، تفرجگاه های مذهبی ، مجموعه ای از بهترین جاذبه های گردشگری را در اینمنطقه به وجود آورده که با برنامه ریزی دقیق و بلند مدت و با مدیریتی کار آمد ، می توان این شهرستان را به یک منطقه گردشگری تبدیل کرد. تحقیق حاضر تحت عنوان تدوین برنامه راهبردی مدیریت گردشگری با استفاده از مدل تحلیلی SWOTدر شهرستان رودان صورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. در این تحقیق ضمن شناسایی توانایی ها و ظرفیت های بالقوه متعددی که شهرستان رودان دارا می باشد، به طور خاص جاذبه های اکوتوریسمی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و به تاثیر نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی منطقه پرداخته شده است. سپس موانع و مشکلات و محدودیت های موجود در این زمینه شناسایی شده و در پایان پیشنهادات و راهکارهایی به منظور رشد و توسعه صنعت گردشگری در شهرستان رودان ارائه گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر دما و وضعیت رنگیزه ای ، آمونیوم ، شوری ، سیانوباکتریوم خاکزی Nostoc sp.، شاخصی از اصلاح خاک و کاندیدای کود بیولوژیکی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثر دما و وضعیت رنگیزه ای ، آمونیوم ، شوری ، سیانوباکتریوم خاکزی Nostoc sp.، شاخصی از اصلاح خاک و کاندیدای کود بیولوژیکی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر دما و وضعیت رنگیزه ای ، آمونیوم ، شوری ، سیانوباکتریوم خاکزی Nostoc sp.، شاخصی از اصلاح خاک و کاندیدای کود بیولوژیکی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر دما و وضعیت رنگیزه ای ، آمونیوم ، شوری ، سیانوباکتریوم خاکزی Nostoc sp.، شاخصی از اصلاح خاک و کاندیدای کود بیولوژیکی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر دما و وضعیت رنگیزه ای ، آمونیوم ، شوری ، سیانوباکتریوم خاکزی Nostoc sp.، شاخصی از اصلاح خاک و کاندیدای کود بیولوژیکی با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

مریم صفایی کتولی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و کارشناسی ا
محسن علمایی – گروه زیست شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
شادمان شکروی – گروه زیست شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فریبا امیرلطفی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و کارشناسی ا

چکیده:

سیانوباکتریوم خاک زی Nostoc sp. از نظـر تولیـد ترکیبـات آنتـی باکتریـال، تثبیـت نیتـروژن مولکـولی و تـوان تعـدیل شوری، نمونه ای توانمند به نظر می رسد . با توجه به بعد کاربردی نمونه، برون ریزش آمونیوم و تعدیل وضعیت رنگیزه ای در این سـیانوباکتری، در شـدت نـور محـدود ، تغییـ رات شـوری و تغییـ ر در دمـا محـیط مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت . نمونـه از شالیزارهای استان گلستان در دوره یک سـاله انجـام گرفـت . پـس از تخلـیص و شناسـایی، سـیانوباکتریوم . Nostoc sp در محیط کشت مایع BG0- 11 و نور 2 میکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانیه، دمای 28 درجه سانتی گراد و روشـنایی سـفید مداوم قرار گرفت . در شرایط محدودیت دی اکسیدکربن، تیمارهای شوری از نوع NaCl شامل ( محیط کـشت ) ، %0/25 ، %0/5 و %1 نمک با هوادهی و شیکر بود . هم چنین در دمای 15 درجه سانتی گراد نیز شوری مختلف از جملـه شـاهد محـیط کشت، %0/25 ، %0/5 و %1 با هوادهی و شـیکر در نظـر گرفتـه شـد . نتـایج نـشان داد کـه در دمـای 28 درجـه سـانتی گـراد بیش ترین رشد در شوری %0/5 است . در فاز تصاعدی رشد نمونه، بیش ترین بـرون ریـزش آمونیـوم در روز سـوم مـی باشـد هم چنین وضعیت رنگیزه ای در این دما نشان داد که بیش ترین محتوی رنگیـزه ای مربـوط بـ ه رنگیـزه مـی باشـد . کـاهش دمـا الگوهای رفتاری نمونه را تغییر می دهد و بهینه رشد مربوط به شوری %1 می باشد که در شرایط دمایی 15 درجه سانتی گـراد است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نگهداری وتعمیرات بهینه جهت رفع خوردگی خط لوله دوم سراسری انتقال گاز در محدوده منطقه پنج عملیات گازی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نگهداری وتعمیرات بهینه جهت رفع خوردگی خط لوله دوم سراسری انتقال گاز در محدوده منطقه پنج عملیات گازی با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نگهداری وتعمیرات بهینه جهت رفع خوردگی خط لوله دوم سراسری انتقال گاز در محدوده منطقه پنج عملیات گازی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نگهداری وتعمیرات بهینه جهت رفع خوردگی خط لوله دوم سراسری انتقال گاز در محدوده منطقه پنج عملیات گازی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نگهداری وتعمیرات بهینه جهت رفع خوردگی خط لوله دوم سراسری انتقال گاز در محدوده منطقه پنج عملیات گازی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
رضا بمانی – مهندس ارشد تعمیرات مکانیک/مجتمع گاز پارس جنوبی
مهدی علیپورلیلی – سرپرست تعمیرات /مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:
پیشرفت و ترقی بشر امروز مدیون انرژی است و انرژی به عنوان اصلی ترین موتور تمدن بشری نقش انکار ناپذیری در تمامی عرصه های زندگی انسان امروز دارد. خوردگی یکی از مشکلات عمده در صنایع نفت و گاز به شمار میآید که سالانه مبالغ هنگفتی، به خود اختصاص میدهد. ارایه راهکارهایی جهت کاهش میزان خوردگی در راستای کاهش خرابیها و هزینههای تعمیراتی و همچنین افزایش بهرهوری و داشتن تولیدی پایدار امری مهم و حیاتی است. در این مقاله در مورد انجام تعمیرات پیشگیرانه و بازرسیهای دورهای در قالب حفاظت کاتدیک و پیگرانی جهت پایش خوردگی خط لوله دوم سراسری در محدوده منطقه پنج عملیات گازی توضیحاتی ارایه میشود و با ارایه آمار در بازههای زمانی مختلف نتایج این اقدامات بیان میگردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عوامل حیاتی موفقیت سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله عوامل حیاتی موفقیت سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عوامل حیاتی موفقیت سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله عوامل حیاتی موفقیت سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عوامل حیاتی موفقیت سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: 18

نویسنده(ها):

محسن صادق عمل نیک – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریبرز جولایی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با وجود این که ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت (بانکداری الکترونیک) در حال رشد و توسعه می باشد , اما تحقیقات کمی راجع به موضوعات سازمانی در پذیرش این خدمات مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله از طریق تلفیق نوشتجات الکترونیک موجود بهمراه تجربیات واقعی بانکهای اروپایی اصول نظری و عملی با هم ارئهمی شود. انگیزه اصلی این تحقیق پاسخ به دو سؤال می باشد . اول , تجربه سازمان ها در پذیرش بانکداری الکترونیک چه هست ؟ دوم , عوامل سازمانی که برای موفقیت در پذیرش بانکداری الکترونیک حیاتی می باشند چه چیزهایی هستند؟ برای بررسی عوامل موفقیت حیاتی سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک از روش تحقیق بررسی موردی استفاده گردید . عواملی که بیشترین تأثیر را در خصوص موفقیت در بانکداری الکترونیک دارند عبارتند از : درک مشتریان , انعطاف پذیری سازمانی , قابلیت استفاده از منابع , امنیت سیستم ها , نام تجارتی ثابت , دارا بودنشبکه های چند رسانه ای ( نرم افزارهای جامع ) , بازار یابی خاص شبکه الکترونیکی , یکپارچگی سیستم ها , مدیریت تغییر نظام مند ( تغییر نظام مند مدیریت ), حمایت مدیران ارشد و ارائه خدمات بهتر به مشتری , به این نتیجه دست یافتیم که بانک ها نیازمند ایجاد تغییرات سازمانی قابل ملاحظه ای برای توانمند سازیشان در زمینه وب می باشند . تمرکز اصلی استراتژی تجارت الکترونیک بانک ها برا ی به حداکثر رسانی سود باید بر روی یکپارچه کردن شبکه بانکداری الکترونیک با سایر شبکه های نقل و انتقال خدمات باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی فنی – اقتصادی و راهکاری برای بکارگیری واحدهای تولیدی پربازده برقی – گرمایشی در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ارزیابی فنی – اقتصادی و راهکاری برای بکارگیری واحدهای تولیدی پربازده برقی – گرمایشی در ایران با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی فنی – اقتصادی و راهکاری برای بکارگیری واحدهای تولیدی پربازده برقی – گرمایشی در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزیابی فنی – اقتصادی و راهکاری برای بکارگیری واحدهای تولیدی پربازده برقی – گرمایشی در ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی فنی – اقتصادی و راهکاری برای بکارگیری واحدهای تولیدی پربازده برقی – گرمایشی در ایران با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

احسان مشمول – عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق استان مر
وحید امیر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
سیدمحمد فیروزابادی – گروه پژوهشی فشار قوی پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو پژوهشگاه نیرو

چکیده:

انرژی الکتریکی و انرژی گرمایی دو صورترایج انرژی هستند که هنوز هم بطور عمده از سوختهای فسیلی و وآنهم بصورت جداگانه و در نقاط مختلف و دور از هم بدست می ایند این در حالی است که راندمان تولید برق در نیروگاههای مدرن و جدید ایران در بهترین حالت سیکل ترکیبی حدود 50% ودر نیروگاههای بخاری و گازی به ترتیب حدود 40% و 30% و در اغلب موارد تا حد زیادی کمتر از این مقادیر است ضمن اینکه انرژی گرمایی عظیم جذب شده در کندانسور نیروگاههای بخاری یا انرژی موجوددر گازهای نهایی خروجی دودکش نیروگاههای گازی بدون استفاده مفید به محیط داده می شود علاوه بر آن برق تولیدی نیز پس از عبور از سیستم انتقال و توزیع و به قیمت اتلاف بخشی دیگر از آن به دست مصرف کننده نهایی می رسد در بخش گرمایش نیز راندمان سیستمهای گرمایشی متداول در ایران بدلیل استفاده از تکنیکهای ابتدایی با مقدار بهینه فاصله دارد. دراین مقاله با ارزیابی پتانسیلهای صرفه جویی این واحدها و همچنین در نظر گرفتن مزایای تکنیکی و مهندسی این واحدها بعنوان سیستمهای تولید پراکنده (Dispersed Generation به ارزیابی فنی و اقتصادی و همچنین ارائه راهکاری تحلیلی برای بکارگیری این واحدها درایران پرداخته می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A comparison between thermophoresis and Brownian effects in thermal precipitation of microدر and nanoparticles با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله A comparison between thermophoresis and Brownian effects in thermal precipitation of microدر and nanoparticles با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A comparison between thermophoresis and Brownian effects in thermal precipitation of microدر and nanoparticles با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله A comparison between thermophoresis and Brownian effects in thermal precipitation of microدر and nanoparticles با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A comparison between thermophoresis and Brownian effects in thermal precipitation of microدر and nanoparticles با word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

Iman Zahmatkesh – Depertment of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده:

In this paper a comparison is carried out between thermophoresis and Brownian effects in the process of thermal precipitation. A numerical analysis is conducted to characterize the flowfield and particle transport and deposition in a typical thermal precipitator under forced convection condition. To evaluate the flowfield inside the device, steady and incompressible form of the 2-D Navier-Stokes equations are solved. For particles transport and deposition, a Lagrangian particle trajectory analysis procedure is used. Also, thermophoresis and Brownian effects are calculated by the Talbot model and a Gaussian white noise, respectively. The results show that thermophoresis plays a significant role in deposition of nano- and fine microparticles and makes the collection efficiency higher for finer particles. Also, interaction between thermophoresis and Brownian diffusion is found to be important in deposition process of nanoparticles.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارآیی زراعی نیتروژن در پنبه (رقم ورامین) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارآیی زراعی نیتروژن در پنبه (رقم ورامین) با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارآیی زراعی نیتروژن در پنبه (رقم ورامین) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارآیی زراعی نیتروژن در پنبه (رقم ورامین) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارآیی زراعی نیتروژن در پنبه (رقم ورامین) با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

محمدرضا نائینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم

چکیده:

نیتروژن تعداد و اندازه غوزه های قابل برداشت پنبه را افزایش می دهد از سوی دیگر، نیتروژن با طولانی کردن دوره رشد سبب افزایش وزن غوزه پنبه نیز شده و در آخر عملکرد را افزایش می دهد. گیاهان مختلف به مقدار زیادی در قابلیت شان برای جذب و استفاده از آمونیوم و نیترات متفاوت هستند اگرچه می توانند هر دو یا یک فرم منابع نیتروژنه را استفاده کنند اما درجه تاثیر گذاری این دو منبع بر رشد گیاهان به گونه گیاهی و نسبت نیترات به آمونیوم بستگی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ساخت و شناسائی نانو ذرات اکسید روی با استفاده از روش رسوب دهی مستقیم در محلول آبی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ساخت و شناسائی نانو ذرات اکسید روی با استفاده از روش رسوب دهی مستقیم در محلول آبی با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ساخت و شناسائی نانو ذرات اکسید روی با استفاده از روش رسوب دهی مستقیم در محلول آبی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ساخت و شناسائی نانو ذرات اکسید روی با استفاده از روش رسوب دهی مستقیم در محلول آبی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ساخت و شناسائی نانو ذرات اکسید روی با استفاده از روش رسوب دهی مستقیم در محلول آبی با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

هادی عربی – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند
رضا مرادی – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

نانوذرات اکسید روی به روش رسوب دهی مستقیم در محلول آبی تهیه میشوند . اکسید روی تهیهشده در این روش دارای ساختار هگزاگونال میباشد . کلوخهگی اکسید روی بشکل میلهای میباشد که شامل نانوذراتی با قطر حدوداً 8 نانومتر میباشد . میله ای شکل شدن نانوذرات به حضور کاتیونهای [Zn(NH )]2+ 3+ وابستهاست . در این مقاله ساخت نانوذره اکسید روی، تاثیر دمای کلسینه
و نسبت مولی محلولهای اولیه را مورد بررسی قرار دادهایم . همچنین مطالعات TG – DTA و IR روی پیش ماده اولیه و مطالعه الگوهای پراش اشعه X و تصاویر SEM نیز بر روی نانوذرات انجامشده تا اندازه تقریبی ذرات، شکل و سطح آنها مورد بررسی قرار گیرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهینه سازی پارامتر ساختار ضریب شکست C2 n در لای مرزی با استفاد از پارامتر هاَی تجربی درمدل توده ای با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بهینه سازی پارامتر ساختار ضریب شکست C2 n در لای مرزی با استفاد از پارامتر هاَی تجربی درمدل توده ای با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهینه سازی پارامتر ساختار ضریب شکست C2 n در لای مرزی با استفاد از پارامتر هاَی تجربی درمدل توده ای با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهینه سازی پارامتر ساختار ضریب شکست C2 n در لای مرزی با استفاد از پارامتر هاَی تجربی درمدل توده ای با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهینه سازی پارامتر ساختار ضریب شکست C2 n در لای مرزی با استفاد از پارامتر هاَی تجربی درمدل توده ای با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

جواد حق شناس – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
جواد محزون – دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه امام حسین (ع) تهران
فاطمه دباغ کاشانی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
بیژن غفاری – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از قوانین تشابه و روابط تجربی مناسب در مدل توده ای روشهای موجود برای محاسبه پارامتر ساختار ضریب شکست اتمسفر Cn 2 تعمیم داده شده است دراین مدل تعمیم یافته در تمامی بازه های طول موجی قابل استفاده می باشد در این روش با استفاده از اطلاعات مستقیم هواشناسی در ارتفاعات مختلف و استفاده از ضریب زبری مناسب می توان تاثیر تلاطم اتمسفر بر انتشار پرتو لیزر را مورد بررسی قرار داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعیین اثر تراکم کشت در برخی صفات مرفولوژیک در ارقام مختلف گندم در منطقه اردستان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تعیین اثر تراکم کشت در برخی صفات مرفولوژیک در ارقام مختلف گندم در منطقه اردستان با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین اثر تراکم کشت در برخی صفات مرفولوژیک در ارقام مختلف گندم در منطقه اردستان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعیین اثر تراکم کشت در برخی صفات مرفولوژیک در ارقام مختلف گندم در منطقه اردستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین اثر تراکم کشت در برخی صفات مرفولوژیک در ارقام مختلف گندم در منطقه اردستان با word :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

جواد طباطبائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

از مسائل مهم به زراعی گندم رعایت تراکم کشت مناسب و انتخاب رقم سازگار جهت استفاده بهینه از شرایط محیطی و صفات مرفولوژیک و دستیابی به تولید محصول بالا می باشد در اجرای این تحقیق از چهار رقم گندم به نام های لاین m-23-18 و لاین m-73-20 و کاس آزادی m-73-4 و رقم قدس در سه تکرار مختلف کاشت (350-400-450 بوته در مترمربع) بعنوان ف اکتور اصلی در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال انجام شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید