Archive for the ‘انگليسي با ترجمه’ Category

دانلود مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی با word

چکیده     
مقدمه     
ساختارهای کلینیکی سندرم HPT-JT     
تومورهای پاراتیروئید     
تومورهای استخوانی شدن فک     
اختلالات کلیوی     
اختلالات رحمی     
سایر تومورها     
ژنتیک ملکولی سندرم HPT-JT     
شناسایی ژنی مسبب HPT-JT و موتاسیون های سبب شونده     
نبود ارتباط فنوتیپ – ژنوتیپ     
خانواده های HPT-JT بدون متاسیون های HRPT2 قابل تشخیص     
قابلیت نفوذ موتاسیون های HRPT2     
موتاسیون های HRPT2 در آدنوو کارسینومای پاراتیروئید غیر فامیلی     
غربال HPT-JT و آنالیز موتاسیون HRPT2     
عملکرد HRPT2 و پارافیبرومین     

References

11. Rubin MR, Silverberg SJ. Editorial: HRPT2 in parathyroid cancer: a piece of the puzzle. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90:5505-5507. 12. Adami S, Marcocci C, Gatti D. Epidemiology of primary hyperparathyroidism in Europe. Journal of Bone and Mineral Research. 2002;17 Suppl 2:N18-23. 13. Thakker RV, Juppner H. Genetic Disorders of Calcium Homeostasis Caused by Abnormal Regulation of Parathyroid Hormone Secretion or Responsiveness. In: DeGroot LJ, Jameson JL, ed. Endocrinology. 5th ed. Philadelphia, USA: Elsevier Saunders. 2006:1511-1531. 14. Marx SJ. Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. N Engl J Med. 2000;343:1863-1875. 15. Chen JD, Morrison C, Zhang C, et al. Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome. J Intern Med. 2003;253:634-642. 16. Howell VM, Haven CJ, Kahnoski K, et al. HRPT2 mutations are associated with malignancy in sporadic parathyroid tumours. J Med Genet. 2003;40:657-663. 17. Jackson CE, Norum RA, Boyd SB, et al. Hereditary hyperparathyroidism and multiple ossifying jaw fibromas: a clinically and genetically distinct syndrome. Surgery. 1990;108:1006-1012; discussion 1012-1003. 18. Szabo J, Heath B, Hill VM, et al. Hereditary hyperparathyroidismjaw tumor syndrome: the endocrine tumor gene HRPT2 maps to chromosome 1q21-q31. Am J Hum Genet. 1995;56:944-950. 19. Teh BT, Farnebo F, Kristoffersson U, et al. Autosomal dominant primary hyperparathyroidism and jaw tumor syndrome associated

The hyperparathyroidism-jaw tumour (HPT-JT) syndrome

Summary

The hyperparathyroidsim-jaw tumour (HPT-JT) syndrome is an autosomal dominant disorder characterised by the occurence of parathyroid tumours, which may be carcinomas in approximately 15% of patients, and ossifying fibromas, that usually affect the maxilla and/or mandible. More than 15% of HPT-JT patients may also develop renal and uterine abnormalities. The gene causing HPT-JT, referred to as HRPT2, is located on chromosome 1q31.2 and consists of 17 exons that encode a 531 amino-acid protein, designated PARAFIBROMIN. PARAFIBROMIN has been shown to be associated with the human homologue of the yeast Paf1 protein complex which interacts with RNA polymerase II, and as part of this protein complex, PARAFIBROMIN may regulate post-transcriptional events and histone modification. To date 63 HRPT2 mutations have been reported and over 80% of these are nonsense or frameshift mutations that are predicted to result in a functional loss of the PARAFIBROMIN protein because of premature truncation. Moreover, loss of heterozygosity involving chromosome 1q and somatic HRPT2 mutations have been observed in some HPT-JT associated tumours and this is consistent with a tumour suppressor role for HRPT2. HRPT2 somatic mutations also frequently occur in parathyroid carcinomas but not adenomas. In addition, patients with ‘non-familial’ parathyroid carcinomas may harbour germline HRPT2 mutations. The HRPT2 mutations are scattered throughout the coding region, and there is an absence of a genotype-phenotype correlation. The results of these studies have enabled guidelines for the clinical management and genetic screening for HPT-JT kindreds and patients with parathyroid carcinoma to be proposed. KEY WORDS: tumour suppressor, PARAFIBROMIN, HRPT2 mutations, parathyroid tumours, parathyroid carcinoma

چکیده

این سندرم یک ناهنجاری اتوزومی غالب است که با ایجاد تومورهای پاراتیروئید که تقریبا در 15 درصد بیماران ایجاد کارسینوما می کند و با استخوانی شدن fibromas که معمولا استخوان آرواره و یا فک را تحت تاثیر قرار  می دهد ، مشخص می شود. بیش از 15 درصد بیماران HPT-JT ناهنجاری هایی در رحم و کلیه نیز نشان می دهند. ژن ایجاد کننده این سندرم بنام HRPT2 است که روی کروموزوم Tq31.2 قرار می گیرد و شامل 17 اگزون است که یک پروتئین با 531 اسید آمینه به نام (( پارافیبرومین )) را کد می کند. این پروتئین با کمپلکس پروتئینی PaF1 مخمر که همولوگ انسان است ، ارتباط دارد. PaF1 یا RNA پلیمراز II برهم کنش می دهد و بعنوان بخشی از این کمپلکس پروتئینی ، پارافیبرومین احتمالا رخدادهای بعد از رونوشت برداری و تغییرات هستیونی را تنظیم می کند تا کنون 63 موتاسیون HRPT2 گزارش شده است و بیش از 80 درصد آن ها ، بی معنی یا موتاسیون های تغییر قاب هستند که باعث حذف عملکرد پروتئین پارافیبرومین بدلیل برش قبل از موعد آن می شود. حذف هتروزیگوسیته شامل کروموزوم 1q و موتانسیون های HRP2 سوماتیک در بعضی از تومورهای مرتبط با HPT-JT مشاهده شده است که این با یک نقش تومور سوپرسوری HRPT2 تطابق دارد. موتاسینون های سوماتیک HRPT2 همچنین بطور فراوان در کارسینومای پاراتیروئید و نه در آدنوماها اتفاق می افتد. بعلاوه ، بیماران دچار کارسینومای پاراتیروئید
(( غیر فاصلی )) احتمالا موتاسیون های HRPT2 ار از طریق سلول های جنسی دریافت کرده اند. موتاسیون های HRPT2 در سرتاسر منطقه کد کننده پراکنده شده است و هیچ ارتباط ژنوتیپ- فنوتیپی وجود ندارد . نتایج این مطالعات راهنمایی برای مدیریت کلینیکی و ننمایش ژنتیکی وابستگی های HPT-JT و بیماران دچار کارسینومای پاراتیروئید پیشنهاد می کند

 مقدمه

هایپرتیروئیدیسم اولیه (HPT) شایع ترین دلیل هایپرکلسمیا در جمعیت عمومی است با احتمال رخداد 1 تا 3 نفر در هر 1000 نفر . تومورهای پاراتیروئید که باعث HPT اولیه می شوند در 85 درصد بیماران از نظر بافت شناسی ، آدنوما هستند و در کمتر از 15 درصد بیماران هایپرپلاستیک و در کمتر از 1 درصد بیماران کارسینوما است و این ها اکثرا بصورت (( غیر فاصلی ))sporadic  هستند یعنی با افزایش سن افزایش می یابد و یک حالت غالب مونث نشان می دهند. اگرچه که HPT اولیه احتمالا بعنوان یک اختلال ارثی در تقریبا 20 درصد بیماران اتفاق افتاده است. این اشکال ارثی ( جدول 1) احتمالا بصورت اندوکرینوپاتی های مجزا شده ای مثل هایپرتیروئیدیسم مجزا شده فامیلی (FIHP) و هایپرتیروئیدیسم اولیه شدید جنینی (NSHPT) یا بصورت بخشی از سندرم های پیچیده مثل نئوپلازیای اندوکرین متعدد نوع I ( MEN1 ) ، نئوپلازیای اندوکرین متعدد نوع 2A (MENZA ) یا سندرم تومور فک – هایپرتیروئیدیسم (HPT-JT) بوجود می آید. این اشکال ارثی HPT بطور تیپیک در سن های پایین تر دیده می شوند و با فرکانسی برابر در هر دو جنس رخ می دهند. این مقاله روی سندرم HPT-JT که با رخداد کارسینومای پاراتیروئید در تقریبا 15 درصد بیماران ارتباط دارد ، متمرکز شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی خدمات مشترک به عنوان ساختار جدید سازمانی : نکاتی در مورد حسابرسی مدیریت با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی خدمات مشترک به عنوان ساختار جدید سازمانی : نکاتی در مورد حسابرسی مدیریت با ترجمه فارسی با word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی خدمات مشترک به عنوان ساختار جدید سازمانی : نکاتی در مورد حسابرسی مدیریت با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی خدمات مشترک به عنوان ساختار جدید سازمانی : نکاتی در مورد حسابرسی مدیریت با ترجمه فارسی با word

چکیده     
-1مقدمه    
2-تغییر سازمانی و حسابرسی مدیریت : تفسیر نهادی     
2-1ارائه بهترین مدل ها     
-3مطالعات موردی    
3-1شیوه و متدولوژی تحقیق     
3-2نمونه : Utility co    
3-3عملیات و درک SSO     
34 شاخص کارکرد کلیدی و سکوسازی     
35 متداول سازی فرآیندهای جدید در فرهنگ سازمانی جداگانه     
36 چشم انداز مشتری    
37 مشخصه های سیستم ERP     
38 نقش دفتر مرکزی در پیشبرد تغییرات     
39 نقش تحول آور حسابرسان مدیریت بخش های مختلف     
310 . بازبینی نمونه های کاری: کاهش هزینه و یا سرفصل هزینه ها ؟    
4-مباحث : تفسیر SSO از دید تغییر سازمانی و نکات خنثی برای حسابرسی مدیریتی     
4-1 ماهیت تغییر : استفاده از مدل BES    
4-2 کار بر روی روابط بین SSO و بخش های عملیاتی     
4-3 تضاد بین مدل SSO و محورسازی عملکرد قدیمی شرکت ها     
44 حرکت در جهت چارچوب مفهومی برای SSO در شرکت های مشتمل بر بخش های مختلف    
441 اعتماد و ریسک : مقایسه تامین مالی خارجی و شرایط داخلی     
4-5 نکات ضمنی SSO برای حسابرسی مدیریتی     
-5نتیجه گیری و نکات پیشنهادی برای تحقیقات آینده     
5-1 نکاتی برای تحقیقات آینده     

References

ACCA. (2009). Accountants for business. London: ACCA. Accenture. (2005). Driving high performance in government: Maximising the value of public sector shared services. Accenture Finance & Performance Management. Available on the internet at. www.accenture.com/NR/rdonlyres/0E50798A-97B0-4400-9519-460B09E80E7E/0/driving.pdf Accessed 02. 07.10. Adler, P. S. (2003). Making the HR outsourcing decision. Sloan Management Review, (Fall), 25–60 Baldvisondottir, G., Burns, J., Norreklit, H., & Scapens, R. (June, 33–34 2009). The management accountant’s role. Financial management. London: CIMA. Barnes, P. (October 2004). Good going. Financial management (pp. 20–21). London: CIMA. Bergeron, B. (2003). Essentials of shared services. New Jersey: Wiley. Burns, J., & Scapens, R. W. (2000). Conceptualizing management accounting change: an institutional framework. Management Accounting Research, 11, 3–25 Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise. Cambridge, Mass.: MIT Press. Chandler, A. D. (1991). The functions of the HQ unit in the multibusiness firm. Strategic Management Journal, 12, 31–50 Coad, A. F., & Herbert, I. P. (2009). Back to the future: new potential for structuration in evolutionary theories of management accounting Management Accounting Research, 20(3), 177–192 Coase, R. (1937). The nature of the firm. Economica, 4, 386–405 Cooke, F. L. (2006). Modelling an HR shared services centre: experience of an MNC in the United Kingdom. Human Resource Management, 45(2), 211–227 Davis, T. R. V. (2005). Integrating shared services with the strategy and operations of MNEs. Journal of General Management, 31, 1–17 Dillard, J., Rigsby, J., & Goodman, C. (2004). The making and remaking of organization context: duality and the institutionalization process. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 17(4), 506–542 DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48, 147–160, In W. Powell, & P. DiMaggio (Eds.). (1991). The new institutionalism in organizational analysis (pp. 63–82). Chicago and London: University of Chicago Press. Ezzamel, E., Morris, J., & Smith, J. A. (2005). Accounting for new organisational forms: The case of subcontracting and outsourcing. Research report. London: CIMA. Farndale, E., Paauwe, J., & Hoeksema, C. (2009). In-sourcing HR: shared services centres in the Netherlands. International Journal of Human Resource Management, 20(3), 544–561 Fox, A. (1974). Beyond contract: Work, power and trust relations. London: Faber. Gospel, H., & Sako, M. (2010). The unbundling of corporate functions: the evolution of shared services and outsourcing. Industrial and Corporate Change, 19(5), 1367–1396 Gould, M., & Cambell, A. (1987). Strategies and styles: The role of the centre in diversified corporations. Oxford: Basil Blackwell. Hammersly, M., & Atkinson, P. (1995). Ethnography: Principles in practice (2nd ed.). London: Routledge. Helper, S., & Sako, M. (2010). Management innovation in supply chain: appreciating Chandler in the twenty-first century. Industrial and Corporate Change, 19(2), 399–429 Herbert, I. P. (2009). Business transformation through empowerment and the implications for management control systems. Journal of Human Resource and Cost Accounting, 13(3), 221–244 Janssen, M., & Joha, A. (2006). Motives for establishing shared service centres in public administrations. International Journal of Information Management, 26, 102–115 Langfield-Smith, K., & Smith, D. (2003). Management control systems and trust in outsourcing relationships. Management Accounting Research, 14(3), 281– 307 Leach, R. (March 2004). Integrate expectations, financial management (pp. 31–32). London: CIMA. (continued ) Strategic imperative & events Year Empirical data gathering activities Industry consolidation some stations sold web-enabled communication: Email, intranet Some gas plants mothballed. Development of the ‘joined-up company initiative’. Acquisition of other energy companies (formerly part of (C.E.G.B.). Takeover by multi-national energy company 1997–2003 A related longitudinal inquiry into the role of management accountant in the long term Business Transformation Programme consisted of around 15 site visits and 40 interviews exploring the background to the development of the SSOa Shared service organisation (IT desktop, HRM, finance, purchasing) around 200 staff from (2002) Growing impact of SARBOX 2004 First visits to SSO: HR manager (QB) and management accountant (NG)b Greater consolidation of operations Gas plants re-commissioned Sale of recently acquired electricity distribution company (AB) SSO facilitates upscale and downscaling of admin. 2005 Visits to SSO (NG), head office (CM), management accountantb at cables division (AC) Internal performance documents inspected ERP introduced to engineering managers 2006 Visit to SSO (NG) HO (CM), (AC) at Cables division Continuing cost management Operations personnel using ERP and SSO systems routinely. 2007 Visit to a plant in Generation Division. Individual and group interviews with a total of 7 engineers and operations managers to explore impact on individual customers. Senior management accountant in Generation division. Head office (CM). Expansion of SSO functions to 400 people 2008 Visits to NG at SSO and AC at Cables division Expansion of SSO functions to 800 people 2009 Senior manager in SSO at HOb (SC) Expansion of SSO functions to 1000 people 2010 Senior manager in SSO at HO (SC) AC at Cables Senior management accountant at Generation The company joined the quarterly roundtable SSO Forum led by the authors. Discussions have been ongoing in and around this forum a See Coad and Herbert (2009) and Herbert (2009). b Met twice in the year. 96 I.P. Herbert, W.B. Seal / The British Accounting Review 44 (2012) 83–97 Lounsbury, M. (2008). Institutional rationality and practice variation: new directions in the institutional analysis of practice. Accounting Organizations and Society, 33, 349–361 Lukka, K., & Modell, S. (2010). Validation in interpretive management accounting research. Accounting, Organizations and Society, 35, 462–477 Meyer, W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83, 340–363 Miller, P., Kurunmki, L., & O’Leary, T. (2008). Accounting, hybrids and the management of risk. Accounting, Organizations and Society, 33, 942–967 Munro, R. B., & Hatherly, D. J. (1993). Accountability and the new commercial agenda. Critical Perspectives on Accounting, 4, 369–395 Oliveira, J. (2010). Power and organisation change: A case study. Unpublished doctoral thesis, University of Dundee. Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. Oxford: Basil Blackwell. Porter, M. E. (1985). Competitive advantage. New York: Macmillan Free Press. Quinn, B., Cooke, R., & Kris, A. (2000). Shared services: Mining for corporate gold. Harlow: Pearson Education. Reilly, P. (2000). HR shared services and the realignment of HR. Report 368. Brighton, UK: Institute for Employment Studies. Ribeiro, J., & Scapens, R. (2006). Institutional theories in management accounting change: contributions, issues and paths for development. Qualitative Research in Accounting & Management, 3(2), 94–111 Scapens, R. W. (2006). Understanding management accounting practices: a personal journey. British Accounting Review, 38(1), 1–30 Scapens, R. W., & Jazayeri, M. (2003). ERP systems and management accounting change: opportunities or impacts A research note. European Accounting Review, 12(1), 201–233 Schulman, D., Dunleavy, J., Harmer, M., & Lusk, J. (1999). Shared services: Adding value to the business units. New York: John Wiley. Seal, W., Cullen, J., Dunlop, A., Berry, A., & Ahmed, M. (1999). Enacting a European supply chain: a case study on the role of management accounting. Management Accounting Research, 10, 303–322 Securities and Exchange Commission. (2002). Sarbanes-Oxley act of 2002. Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745. Seddon, J. (2005). Freedom from command and control (2nd ed.). Buckingham: Vanguard Press. Seddon, J. (2008). Systems thinking in the public sector. Axminster: Triarchy Press. Smith, J. A., Morris, J., & Ezzamel, M. (2005). Organisational change, outsourcing and the impact on management accounting. British Accounting Review, 37, 415–441 Thrift, N. (2005). Knowing capitalism. London: Sage Publications. Tool, M. (1993). The theory of instrumental value: extensions, clarifications. In M. Tool (Ed.), Institutional economics (pp. 119–159). Boston and London: Kluwer Publishers. Ulbrich, F. (2006). Improving shared service implementation: adopting lessons from the BPR movement. Business Process Management Journal, 12(2), 191–205 Ulrich, D. (1995). Shared services: from vogue to value. Human Resource Planning, 18, 12–33 Williamson, O. E. (1975). The economics of organisation: The transaction cost approach. New York: Macmillan Free Press. Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism: Firms, markets and relational contracting. New York: Macmillan Free Press

Shared services as a new organisational form: Some implications for management accounting

Ian P. Herbert a,*, Will B. Seal b

b Centre for Research in Accounting, Accountability and Governance, School of Management, University of Southampton, Highfield, Southampton SO17 1BJ, U

abstract

As an alternative approach to outsourcing, the Shared Service Organisation (SSO) model retains support services in-house. By re-locating in specialised sites, and by incorporating characteristics from business divisions, head office and outsourcing, the SSO is a new organisational form that combines a market-style, customer-centred, outlook with inhouse management direction and control. Consultants claim that the SSO can reduce costs and improve support service quality, with the additional benefit that both control and knowledge remains located within the hierarchy of the firm. In order to critically review these claims and examine the specific novelty of the SSO, the paper interprets data from a longitudinal case study through the lens of institutional theory. Some implications for management accounting and management accountants are noted.  2012 Elsevier Ltd. All rights reserved

1. Introduction

In a recent paper, Gospel and Sako (2010) distinguish between the unbundling of corporate support services and the vertical disintegration of primary activities (Ezzamel, Morris, & Smith, 2005; Gospel & Sako, 2010; Porter, 1985). The research in this paper is focused on the unbundling of corporate and divisional support services and additionally distinguishes between the use of outsourcing as a key mode of delivery for support service activities (Adler, 2003; Barnes, 2004, p. 20) and the in-house re-organisation of service activities through the establishment of a shared service organisation (SSO).1 Although the SSO retains service activities in-house, many of the same strategic criteria that are used in an outsourcing decision, are applied to the SSO – the search to reduce costs, to re-engineer processes and to delineate core from peripheral activities. The focus in this paper is the impact of the SSO on the finance function, although other support services such as human resources have also been subjected to in-house re-organisation (Cooke, 2006; Farndale, Paauwe, & Hoeksema, 2009). The practitioner and consultant literature emphasises the potentially positive impact of the SSO as a mode of corporate unbundling. By concentrating service activities in a specialist business unit located at a carefully chosen site, possibly offshore, it has been claimed that the SSO can substantially reduce the cost of support service provision. For example, Quinn, Cooke, and Kris (2000) suggested that an ‘easy’ 25–30% reduction in costs is possible; with the promise of further improvement as the SSO itself may be threatened by relocation to an even lower cost site or contracted out to third-party

چکیده

راهکار جانبی برای تامین منابعی از طریق out source‌ (استفاده از شرکت دیگر برای تامین خدمات)، مدل سازمانی توزیع خدمت ( SSO ) است که از خدمات داخلی حمایت می کند. با مکان یابی مجدد سایت های تخصصی با استفاده از مشخصه های بخش های کاری ، دفاتر اصلی و تامین خارجی ( SSO ) ساختار سازمانی جدیدی است که سبک بازار ، مشتری محوری و مسیرهای مدیریت و کنترل داخلی را ادغام می کند. مشاوران مدعی هستند که SSO می تواند هزینه ها را کاهش داده و کیفیت خدمات پشتیبانی را بهینه سازد و مزایای جانبی نیز وجود دارد که در گستره کنترل و اطلاعات تعریف شده و در سلسله مراتب شرکتی ارزیابی می شود. برای بازبینی چنین ادعایی و جهت ارزیابی شرایط خاص SSO در این مقاله داده های مطالعه موردی طولی از طریق لنز تئوری نهادی تفسیر خواهد شد. البته نکاتی برای حسابرسی مدیریتی و برای حسابرسان نیز مطرح شده است

-1مقدمه

در مقاله حاضر ، Gospel و Sako اختلاف بین جداسازی خدمات حمایت شرکت ها و تفکیک عمودی فعالیت های اولیه را مورد بررسی قرار داده اند ( morris و Gospel و porter ) . تحقیقات حاضر مبنی بر تفکیک خدمات پشتیبانی شرکتی و بخش های آن بوده و اختلال بین کاربری تامین خارجی (out source) به عنوان شیوه کلیدی تامین فعالیت های خدمات پشتیبانی و فعالیت های خدمات داخلی را از طریق سازماندهی خدمات مشترک توضیح می دهد. گرچه SSO در قالب فعالیت های خدمات داخلی تعریف می شود ولی ضابطه های استراتژیک وجود دارد که در تصمیم گیری تامین خارجی مطرح بوده و برای SSO به کار می رود و بر این اساس هزینه ها کاسته شده و فرآیند عنصری مجدد به شکل موثری برای فعالیت های جانبی به اجرا گذاشته می شود. محور مقاله حاضر تاثیر SSO به عملکرد مالی است گرچه خدمات پشتیبانی دیگر مثل منابع انسانی با سازماندهی عمود داخلی تامین می شود. دست اندرکاران و مشاوران نیز به تاثیرمثبت SSO در حالت تفکیک تاکید دارند. با تاکید بر فعالیت های خدماتی در واحد کاری تخصصی که در سایت مناسبی قرار می گیرد و معمولا جنبه
فرا ساحلی دارد (offshore) می توان ادعا کرد که SSO باعث کاهش هزینه های حمایت از خدمات خواهد شد. به طور مثال Quinn و cnoxe معتقدند که کاهش راحت 25-30 درصد در هزینه ها قابل حصول است و می توان به بهینه سازی قابل توجهی دست یافت. البته SSO خود به وسیله جابجایی با هزینه های کمتر سایت و یا با فرآیند قراردادی با تهدید روبرو می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی با word

چکیده    
-1مقدمه    
-2اطلاعات، تعاریف و آمار توصیفی    
1-2انتخاب نمونه و اطلاعات    
2-2تعریف متغیر    
3-2آمار توصیفی    
3-روش عملی و نتایج    
31 روش تفاوت در تفاوت    
32 تجربه مالی و مدیریت درآمد واقعی  مدیر عامل ها    
33 تجربه مالی مدیر عامل و مدیریت درآمد تعهدی    
-4آزمون های قطعیت    
1-4رگراسیون میانگین طول سال    
2-4رگراسیون میانی    
3-4مدل میان بخشی تعدیل یافته جونز    
4-4کنترل سایر خصوصیات مدیر عامل    
5-4کنترل سایر متغیر های مربوط به اداره    
6-4طولانی کردن دوره های قبل و بعد از بکار گیری مدیر عامل    
-5بحث    
-6نتیجه گیری    

References

Alderfer, C.P., 1986. The invisible director on corporate boards. Harv. Bus. Rev. 64 (6), 38–50 Baber,W.R., Fairfield, P.M., Haggard, J.A., 1991. The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: the case of research and development. Account. Rev. 66 (4), 818–829 Baik, B., Farber, D.B., Lee, S., 2011. CEO ability and management earnings forecasts. Contemp. Account. Res. 28 (5), 1645–1668 Barker, V., Mueller, G., 2002. CEO characteristics and firm R&D spending management. Science 48 (6), 782–801 Bartov, E., 1993. The timing of asset sales and earnings manipulation. Account. Rev. 68 (4), 840–855 Beatriz, G.O., Encarna, G.S., 2009. Corporate Governance and Impression Management in Annual Press Releases, Universidad Autnoma de Madrid, Working Paper. Bergstresser, D., Philippon, T., 2006. CEO incentives and earnings management. J. Financ. Econ. 80, 511–529 Bruns, W., Merchant, K., 1990. The dangerous morality of managing earnings. Manag. Account. 72, 22–25 Cohen, D.A., Dey, A., Lys, T.Z., 2008. Real and accrual-based earnings management in the pre-and post-Sarbanes Oxley periods. Account. Rev. 83 (3), 757–787 Cullinan, C., Roush, P., 2011. Has the likelihood of appointing a CEO with an accounting/finance background changed in the post-Sarbanes Oxley era Res. Account. Regul. 23, 71–77 Dearborn, D.C., Simon, H.A., 1958. Selective perceptions: a note on the departmental identification of executives. Sociometry 21 (2), 140–144 Dechow, P.M., Sloan, R.G., 1991. Executive incentives and the horizon problem. J. Account. Econ. 14, 51–89 Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P., 1995. Detecting earnings management. Account. Rev. 70, 193–225 Defond, M.L., Jiambalvo, J., 1994. Debt covenant violation and manipulation of accruals. J. Account. Econ. 17 (1), 145–176 Doyle, J.T., Ge, W., McVay, S., 2007. Accruals quality and internal control over financial reporting. Account. Rev. 82, 1141–1170 Durfee, D., 2005. Why more companies are tapping their finance chiefs for CEO. CFO 21, 52–60 Firth, M., Fung, P.M.Y., Rui, O.M., 2007. Ownership, two-tier board structure, and the informativeness of earnings – evidence from China. J Account. Public Policy 26, 463–496 Francis, J., Huang, A.H., Rajgopal, S., 2008. CEO reputation and earnings quality. Contemp. Account. Res. 25, 109–147 Frank, M.Z., Goyal, V.K., 2007. Corporate Leverage: How Much Do Managers Really Matter University of Minnesota, Working Paper. Fredrickson, J.W., 1985. Effects of decision motive and organizational performance level on strategic decision processes. Acad. Manag. J. 28, 821–843 Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S., 2005. The economic implications of corporate financial reporting. J. Account. Econ. 40, 3–73 Hambrick, D., Mason, P., 1984. Upper echelons:the organization as a reflection of its managers. Acad. Manag. Rev. 9 (2), 193–206 Hazarika, S., Karpoff, J.M., Nahata, R., 2012. Internal corporate governance, CEO turnover, and earnings management. J. Financ. Econ. 104, 44–69 Healy, P., Wahlen, J., 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Account. Horizons 13 (4), 365–383 Hitt, M., Tyler, B., 1991. Strategic decision models: integrating different perspectives. Strateg. Manag. J. 12, 327–351 Hutton, A., Stocken, P., Effect of Reputation on the Credibility of Management Forecasts. Dartmouth College Working Paper

CEO’s financial experience and earnings management

Fuxiu Jiang , Bing Zhu, Jicheng Huang School of Business, Renmin University of China, 59 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing 100872, China

a b s t r a c t

We study whether Chinese CEOs with financial experience engage in more earnings management or less earnings management than those without such experience. In doing so, we distinguish between accrual-based earnings management and real earnings management. Overall, we find that CEOs with financial experience tend to do less real earnings management, while we find no evidence that they do either more or less accrual-based earnings management. Our findings tend to confirm that CEOs with financial experience provide more precise earnings information and higher quality financial statements. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved

Introduction

Although top managers, especially CEOs, are presumed to have a generalist’s view, their past work experience shapes an orientation in their life, and this orientation can exert some influence on the firm’s strategic choices (Hambrick and Mason, 1984). The impact of the CEO’s work experience upon strategy adoption is well established. An early case study by Dearborn and Simon (1958) reports that when a group of executives from different functional areas are presented with the same problem,

چکیده

در این مقاله تفاوت میان مدیر عاملان چینی با تجربه مالی و مدیران بدون تجربه مالی از لحاظ مدیریت درآمد بررسی شده است. به این منظور، میان مدیریت درآمد مبتنی بر تعهد و مدیریت درآمد های واقعی تمایز قائل شده ایم. بطور کلی دریافتیم که مدیر عاملان دارای تجربه مالی تمایل کمتری به انجام مدیریت درآمد های واقعی دارند، در حالیکه هیچ شواهدی مبنی بر تمایل کمتر یا بیشتر به مدیریت درآمد های تعهدی یافت نکرده ایم. یافته های ما تایید می کنند که مدیر عاملان دارای تجربه مالی اطلاعات درآمدی دقیق تر و اظهار نامه های مالی با کیفیت تری می باشند

کلید واژه ها : تجربه مالی، مدیریت درآمد، تغییر مدیریت، مدیر عامل شرکت

-1مقدمه

هر چند فرض بر این است که مدیران ارشد خصوصا مدیر عاملان، دیدگاه کلی نگری دارند، تجربه کاری گذشته آنها جهت گیری خاصی در زندگی آنها ایجاد می کند و این جهت گیری می تواند تاثیراتی بر انتخاب های استراتژیک شرکت داشته باشد. تاثیر تجربه کاری مدیر عامل بر تطبیق استراتژی بخوبی مشخص شده است. یک بررسی اولیه توسط دیربورن و سایمون[1] (1958) گزارش میدهد که زمانیکه گروهی از مجریان حوزه های کاربردی مختلف با یک مشکل یکسان مواجه هستند ، حتی اگر تشویق به در نظر گرفتن آن از لحاظ دیدگاه شرکتی شوند، مشکل را بیشتر از لحاظ اهداف و امور حوزه کاری خود تعریف می کنند. به عنوان مثال، سانگ (1982) دریافته است که مدیر عاملان دارای تجربه کاری اجرایی تمایل زیادتر به ایجاد تنوع داخلی ندارند در حالیکه مدیر عاملان دارای تجربه در امور غیر اجرایی تمایل بیشتری به تنوع  از طریق فراگیری دارند. تایلر و استینسما[2] (1998)نشان داده اند که مدیران اجرایی دارای تجربه کاری به همکاری های فنی بالقوه بیشتری نسبت به مدیرانی دارای تجربه کاری متفاوت دارند. بارکر و مولر[3] ادعا دارند که هزینه تحقیقات و پیشرفت در شرکت هایی که مدیر عامل آنها تجربه کاری در این زمینه دارند بیشتر است. همه این بررسی ها نشان می دهند که تجربه کاری قبلی یک مدیر تاثیر چشمگیری بر تصمیمات او دارد

در سالهای اخیر، شرکت های بیشتر و بیشتری به استفاده از مدیر عاملان دارای تجربه مالی تمایل نشان داده اند. دورفی (2005) گزارش می کند که در طول ده سال گذشته درصد مدیر عاملان 500 شرکت برتری که  قبلا مدیر مالی بوده اند از 12 به 20 درصد افزایش یافته است

[1] Dearborn and Simon

[2] Tyler and Steensma

[3] Barker and Muller

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی اجرای فرآیندهای ایمنی و سلامت صنعتی در آزمایشگاه های آموزش مهندسی شیمی با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی اجرای فرآیندهای ایمنی و سلامت صنعتی در آزمایشگاه های آموزش مهندسی شیمی با ترجمه فارسی با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی اجرای فرآیندهای ایمنی و سلامت صنعتی در آزمایشگاه های آموزش مهندسی شیمی با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی اجرای فرآیندهای ایمنی و سلامت صنعتی در آزمایشگاه های آموزش مهندسی شیمی با ترجمه فارسی با word

چکیده    
مقدمه    
طراحی آموزش ایمنی و کار در محیط    
آزمایشات مهندسی شیمی    
عملیات و کار در آزمایشگاه    
نتیجه گیری    

REFERENCES

1. Gillett, J. E. Chemical engineering education in the next century. Chem. Eng. Technol. 2001, 24(6), 561. 2. Chin, C. Making the education process more engaging. Chem. Eng. February 2001, 113. 3. Makkawi, M. H.; Hariri, M. M.; Ghaleb, A. R. Computer utilization in teaching earth sciences: experience of king fahd university of petroleum and minerals. Int. Educ. J. 2003, 4(2), 89. 4. Moure´, M. J.; Valde´s, M. D.; Salaverria, A.; Mandado, E. Virtual laboratory as a tool to improve the effectiveness of actual laboratories. Int. J. Eng. Educ. 2004, 2, 188. 5. Moor, S. S.; Ferri, J. K. Passing it on. A laboratory structure encouraging realistic communication and creative experiment planning. Chem. Eng. Educ. Summer 2003, 202. 6. Official Bulletin of the Spanish Government, BOE No. 104 RD 374/2001, 2001. 7. Martinez de la Cuesta, P. J.; Rus, E.; Palomino, R. La gestio´n del laboratorio qu´mico I. Clasificacio´n del accidente y categor´as de riesgos. Ingenier´a Qu´m. 1999, 31(360), 121. 8. Martinez de la Cuesta, P. J.; Rus, E.; Palomino, R. La gestio´n del laboratorio qu´mico II. Inspecciones y auditor´as de seguridad. Ingenier´a Qu´m. 1999, 31(361),

Implementation of industrial health and safety in chemical engineering teaching laboratories

Theoretical classes in technical university teaching provide background information while laboratory practices show practical ways of proceeding in real situations. Consequently, the experimental practices are targeted at educating students in solving problems in industry or research studies. The objective of this work is to apply industrial health and safety criteria to the design and start-up of a laboratory for chemical engineering teaching. First, the design and location of the laboratory facilities are fully described. This design will be developed according to the course programme priorities, university availability and affordable budget. Careful attention will be paid to complying with health and safety regulations in laboratories. Second, as far as education is concerned, students should be trained in specific safety regulations for chemical engineering laboratories, in addition to the basic safety information they receive in the preliminary university courses

INTRODUCTION

Education is a continuous process that transforms the level of knowledge and wisdom of individuals and involves the learning process and the teaching process at the same time. The accelerated changes in society and technology contribute to a new concept of education. In order for chemical engi

چکیده

کلاس­های تئوری در راستای آموزش فنی در دانشگاه اطلاعات پیش زمینه­ای را حاصل می­کند و این در حالی است که عملکردهای آزمایشگاهی باعث حصول راهکارهای عملی برای پیشبرد شرایط حقیقی می­شود. بر این اساس راهکارهای تجربی مورد هدف قرار گرفته و به دانشجویان در حل مسائل تحقیقاتی و صنعتی کمک می­شود. هدف از کار حاضر استفاده از ضابطه­های ایمنی و سلامت صنعتی برای طراحی و شروع کارهای آزمایشگاهی و آموزش مهندسی شیمی است. در ابتدا، طرح و مکان تسهیلات آزمایشگاهی توصیف می­شود. طرح بر اساس اولویت­های برنامه و صنعت دانشگاه و بودجه مشخص خواهد شد. البته باید توجه خاصی صورت گرفته تا ضوابط ایمنی و سلامت در آزمایشگاه­ها رعایت شود. نکته دوم اینکه وقتی آموزش مدنظر باشد، دانشجویان باید با توجه به ضوابط خاص جهت آزمایشگاه­های مهندسی شیمی آموزش داده شوند و اطلاعات پایه نیز در دوره­های مقدماتی در اختیار آنها قرار گیرد

مقدمه

آموزش فرآیندی پیوسته است که باعث تغییر سطح اطلاعات و آگاهی افراد شده و شامل فرآیند یادگیری نیز هست. بنابراین تغییر در جامعه و تکنولوژی سریعتر صورت گرفته و مفاهیم جدیدی از آموزش شکل می­گیرد. برای اینکه مهندسی شیمی با توجه به چالش­های جدید تعدیل شود، توسعه برنامه­های دانشجویی اهمیت بالایی داشته و به تمرکز بر پایه علوم مهندسی شیمی کمک خواهد کرد. بر این اساس می­توان مهارت­های تفکر در مورد سیستم را نیز توسعه داد. با اجرای مطالعات یک فرد فارغ التحصیل می­تواند از اصول کلی و ارتباطی، تفکر بحرانی و مهارت­های یادگیری دیگر اطلاع حاصل کند. البته شیوه­های دیگری برای تسهیل وجود دارد که متمایز از سخنرانی­ها و کنفرانس­های استاندارد ناکارآمد است و از آن جمله می­توان به ویدیو فیلم­ها و سیستم­های اتوماتیک آموزش و کامپیوترهای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی طراحی محیط روشنایی داخلی در معماری مدرن با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی طراحی محیط روشنایی داخلی در معماری مدرن با ترجمه فارسی با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی طراحی محیط روشنایی داخلی در معماری مدرن با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی طراحی محیط روشنایی داخلی در معماری مدرن با ترجمه فارسی با word

چکیده     
مقدمه     
دو نوع محیط و روشنایی داخلی     
تاثیر ظاهر فضای داخلی     
ایجاد فضای داخلی کامل     
تائید به کارکرد عملیاتی    
نتیجه گیری     

References

[1] X.L. Hao. Light Environment Design Museum. Modern Architecture, Vol. 6 (2006), p.28-33 [2] R. Zhao. Psychological Factors in the Design of Building Light Environment. Industrial Building, Vol. 11 (2007), p.153-156 [3] Y. Liu, M.D. Liu. Natural Light Environment Design of Gymnasium Based on Value Engineering Theory. The New Building, Vol. 3 (2010), p.129-

Research on Design of Indoor Light Environment in Modern Architecture

Shuang Chen1, a 1Department of Construction and Environmental Engineering, Shougang Institute of Technology, Beijing, 100144, China

Abstract

Light environment design is very important for the indoor environment of architecture. Create excellent light environment conducive to better access to outside information. This paper shows light environment design of indoor environment in modern architecture. Light environment design should keep up with the pace of the trend of indoor lighting, from the basic needs of the original pure satisfaction, development to the pursuit of a comfortable lighting environment, then rose to have aesthetic value of light environment art. Promote the use of green environmental protection way to create a warm indoor light environment

Introduction

The level of modern people’s life gradually improved, people on the living environment of increasingly high demand. In twenty-first Century we on the quality of life of its own has a considerable increase. The light environment has a vital role in interior design. According to the statistical data shows that: the normal day to accept outside information, more than 80% of the amount of information through the visual organs receive from, and the light environment of space for visual sensory information to create the necessary conditions. Therefore, building light environment excellent helps people better access to outside information [1]. With the rapid development of China’s economy and culture, light environment design should keep up with the pace of the trend of indoor lighting needs, from the original pure satisfaction, development to the pursuit of a comfortable lighting environment, and then rose to have aesthetic value of light environment art. We advocate the use of green environmental protection way to create a warm home I want to dream, to create the need for environmental. Light environment in interior design can reflect a person’s taste and character; one can imagine the role of light environment in interior design is not low volume [2]

چکیده

طراحی محیط و روشنایی، برای معماری محیط داخلی اهمیت بسیار زیادی دارد

ایجاد محیط روشنایی عالی، امکان دسترسی بهتر به اطلاعات خارجی را فراهم می کند

در مقاله حاضر، طرح محیط روشنایی در محیط داخلی و بر اساس معماری مدرن نشان داده شده است. در طراحی محیط روشنایی باید فضای روشنایی داخلی را مدنظر قرار داده و نیازهای اصلی را برای رضایت مندی از شرایط اولیه تامین کرده و در نهایت بتوانیم محیط روشنایی راحتی را ایجاد کنیم تا ارزش هنری هم داشته باشد

بدین ترتیب استفاده از راهکارهای حفاظت از محیط نیز ارتقاء یافته و می توانیم محیط روشنایی داخلی دلپذیری را پدید آوریم

  کلید واژه ها : محیط روشنایی، طراحی داخلی، معماری مدرن

مقدمه

سطح زندگی مردم در دوره مدرن ارتقاء یافته و مداوم در محیط زندگی نیازهای زیادی دارند. در قرن 21، ما زندگی را از دید کیفی بررسی می کنیم که با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است. محیط روشنایی نقش حیاتی در طراحی داخلی دارد. با توجه به داده های آماری یک روز نرمال برای دریافت اطلاعات  خارجی منجر به کسب 80%  از اطلاعات از یک محیط دیداری می شود  و محیط با کمک آن می توان شرایط لازم را پدید آورد. بنابراین ایجاد یک محیط روشن و عالی به دسترسی بهتر به اطلاعات خارجی نیز کمک می کند. با توسعه سریع فرهنگ و اقتصاد چین، طراحی محیط روشن با توجه به نیازهای روشنایی صورت می گیرد تا بتوان رضایت کامل را بدست آورده و محیط آرام و راحت را دنبال کرده و در نهایت به یک اثر هنری در قالب محیط نوری دست یافت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی روش روندی ( لایه ای ) برای متا آنالیزهای مبنایی مطالعات موردی کیفی با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی روش روندی ( لایه ای ) برای متا آنالیزهای مبنایی مطالعات موردی کیفی با ترجمه فارسی با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی روش روندی ( لایه ای ) برای متا آنالیزهای مبنایی مطالعات موردی کیفی با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی روش روندی ( لایه ای ) برای متا آنالیزهای مبنایی مطالعات موردی کیفی با ترجمه فارسی با word

چکیده    
مقدمه     
چارچوب مفهوم تطبیق دادن    
روش و شیوه    
برنامه نویسی باز    
کدنویسی محوری ( مرکزی)    
استراتژی عمل / عکس العمل     
کد نویسی انتخابی ( گزینشی)    
نتایج پژوهش اولیه    
تشریح مطالب    
نتیجه گیری    

References

Atkinson, P. & Delamont, S. (1993) Bread and dreams or bread and circuses A critique of ‘case study’ research in education. In Controversies in Classroom Research: A Reader (ed. by M. Hammersley), pp. 204–221 Open University Press, Buckingham, UK. Au, W. (2007) High-stakes testing and curricular control: a qualitative metasynthesis. Educational Researcher, 36, 258–267 DeWitt-Brinks, D. & Rhodes, S. (1992) Listening Instruction: A Qualitative Meta-Analysis of Twenty-Four Selected Studies. Paper presented at Annual Meeting of the International Communication Association, Miami, FL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 351 721). Glasmeier, A. & Farrigan, T. (2005) Understanding community forestry: a qualitative meta-study of the concept, the process, and its potential for poverty alleviation in the United States case. The Geographical Journal, 171, 56–69 Glass, G. (1970) The Timely and the Timeliness: The Interrelationship of Science, Education, and Society. Basic Books, New York, NY. Glass, G., McGaw, B. & Smith, M.L. (1981) Meta-Analysis in Social Research. Sage Publications, Beverly Hills, CA. Guskin, S. (1984) Problems and promises of meta-analysis in special education. Journal of Special Education, 18, 73–80 Holmberg, B. (1995) Theory and Practice of Distance Education. Routledge, London & NY. Hossler, D. & Scalese-Love, P. (1989) Grounded meta-analysis: a guide for research synthesis. The Review of Higher Education, 13, 1–28

Procedural methodology for a grounded meta-analysis of qualitative case studiesijcs_882 412..418

Celia Stall-Meadows1 and Adrienne Hyle2 1 Department of Design, Housing and Merchandising, College of Human Environmental Sciences, Oklahoma State University-Tulsa, Tulsa, OK, USA 2 Department of Educational Leadership and Policy Studies, College of Education, The University of Texas at Arlington, Arlington, TX, USA

Abstract

University researchers conduct large numbers of case studies in the field of consumer studies each year and many are published in the research journals. Although illuminative and rich in description, qualitative data collected in case studies are singular and often lack generalizability. There is a need for comprehensive studies that subsume individual case studies related to consumer sciences in nutrition, apparel and clothing, consumer consumption, housing, and family studies. The purpose of this paper was to present a step-by-step methodological procedure for a qualitative meta-analysis, using components of Straus and Corbin’s grounded theory data coding technique. This research provides a systematic and rigorous research procedure for deriving hypothetical statements from multiple case studies in the consumer studies discipline as well as other academic disciplines. This method offers a way to overcome the limitation of individual, data-burdensome case studies bounded by context. It extracts conceptual trends across individual case study and eliminates these contextual boundaries. It fills a void in research techniques, by combining existing qualitative case study methods, grounded theory coding techniques, and meta-analysis to create generalizable hypotheses, grounded in the data. This methodology can provide testable hypotheses which contribute to the larger picture of an overall theory in consumer studies or another academic field

Introduction

Vast numbers of case studies exist in consumer studies research. The increasing contributions of qualitative researchers to the field have been both a blessing and a curse to practitioners. Library databases, such as ABI/INFORM Global, EBSCOhost, or ProQuest Dissertations and Theses offer access to hundreds of singular case studies related to consumer sciences in nutrition, textiles and clothing, consumer consumption, family studies, and related fields. They are abundant in the literature possibly because researchers’ time is channelled into developing and recording practical curricula for their own universities. Case studies may be termed ‘illuminative evaluations’ (Morgan, 1991, p. 6) and consist of examining particular incidences or events and the complex meaning associated with those events. Some researchers believe that case studies have limited generalizability to the larger body of knowledge in consumer studies and efforts should be made to contribute to the theoretical knowledge base of formal concepts. Concern also exists over the possible lack of methodological rigour and reliability, the absence of comparative analysis, and the lack of a cumulative nature; that is, case studies may not relate to or extend earlier work (Morgan, 1991; Ogawa and Malen, 1991; Atkinson and Delamont, 1993). In spite of these potential shortcomings, qualitative case studies provide numerous concepts practitioners can adapt to their own settings and they generate rich descriptions of a particular context. However, the sheer number of case studies requires excessive time to sort and examine. In 1970, Glass used a mining metaphor to describe the vast quantities of unrelated research. The mines of science have mountains of accumulated, unrefined ore. Many of the raw findings get buried under new accumulations, even though science would be better served if the findings were refined and hammered into usable metal (Glass, 1970). Four decades later, the need is greater than ever. Individual qualitative case studies are singular in nature and there is a need for comprehensive studies that subsume individual studies. Research has progressed to the point that there is a need for identifying the ‘cement that glues’ these unique case studies (DeWitt-Brinks and Rhodes, 1992, p. 5). The purpose of this study was to develop and use a scientific methodological procedure for a meta-analysis of qualitative case studies that contributes to theory development. This research method has merit for the readers of International Journal of

چکیده

محققان دانشگاهی تعداد زیادی از مطالعات موردی در زمینه مطالعات مصرف کنندگان در هر سال انجام می دهند و بسیاری از آن ها در ژورنال های تحقیقی به چاپ می رسند. اگرچه در توصیف بسیار جامع و روشن هستند اما داده های کافی جمع شده در مطالعات موردی منحصر به فرد هستند و اغلب فاقد تعمیم دادن می باشند. نیاز به مطالعات جامع که شامل مطالعات موردی مشخص مرتبط با علوم مصرف کنندگان در تغذیه ، پوشاک و لباس ، مصارف مصرف کنندگان ، مسکن و خانه داری و مطالعات خانواده حس می شود

هدف از این مقاله ارائه یک روش گام به گام برای تحلیل کیفی ، با به کارگیری مولفه های تئوری پایه ای straus و corbin که تکنیک کد نویسی داده ها است می باشد. این پژوهش روش روندی نظام مند ، اصولی و سخت برای استخراج گزاره های فرضی از مطالعات موردی متعدد در انتظام مطالعات مصرف کننده همانند سایر رشته های آکادمیک فراهم می کند. این روش یک راه برای غلبه بر محدودیت های فردی ، داده های مزاحم مطالعات موردی محدود شده توسط مفهوم آن ها ارائه می کند. گرایش های مفهوم در سراسر مطالعه موردی مشخص و استخراج و محدوده های متنی را حذف می کند. با ترکیب روش های مطالعه موردی کیفی ، تکنیک های کدنویسی تئوری پایه ای و متاآنالیزها برای ایجاد فرضیه تعمیم شده بر اساس داده ها ، به تحقیق اعتبار می فهمند. این روش می تواند فرضیه های آزمایشی که با تصاویر بزرگتری از یک نظریه کلی در مطالعات مصرف کنندگان یا سایر زمینه های دانشگاهی همکاری کند ایجاد کند

مقدمه

تعداد زیادی مطالعه در زمینه مصرف کنندگان وجود دارد. سهم فزاینده ای از محققین کیفی در این زمینه یک نعمت و یک راه روشن برای کسانی است که بخواهند در این راه قدم بردارند. پایگاه اطلاعاتی کتابخانه ای مانند ABI/INFORM ، EBSCOHUST یا PRO COUEST و پایان نامه ها راه دسترسی مورد مطالعه مصرفی مشخص مرتبط با علوم مصرف کنندگان در تغذیه ، نساجی و پوشاک ، مصرف کننده ها ، مطالعات خانواده ها و زمینه های مرتبط با این ها ارائه می کنند. آنها به دلیل این که زمان بیشتری محققان برای ضبط دروس علمی دانشگاهی و توسعه آنها دارند ، فراوان تر هستد. مطالعات موردی ممکن است ارزیابی های مشخص و روشنی نامیده شوند ( morgan ، 1991 ، ص 6 ) و شامل بررسی رویداد یا اتفاق خاص و معنای پیچیده مرتبط با آن اتفاقات باشد. بعضی از محققین عقیده دارند که مطالعات موردی دارای محدودیت در تعمیم دادن آن ها به کل باشد و تلاش ها باید به منظور کمک به دانش تئوری بر پایه مفاهیم قانونی و رسمی باشد. نگرانی بر عدم امکان روش دقیق شناختی و قابل اطمینان ، عدم حضور آنالیزهای مقایسه ای ، و عدم وجود یک یک طبیعت و ماهیت متراکم است که باعث شده است که مطالعات موردی مرتبط با یکدیگر و یا در جهت تکمیل کارهای قبلی نباشد ( 1991 ، morgan ، ogawa و malen ، 1991 ؛ alkinson و delamont ، 1993 ) . با وجود این کاستی های بالقوه ، مطالعات موردی کیفی ، ایده های کیفی زیادی برای متخصصان ایجاد می کند. که می توانند آنها را با شرایط خود وفق دهند و توصیفات مطلوب و غنی از یک زمینه خاص فراهم کنند. با این حال تعداد زیادی از این مطالعات موردی نیازمند زمان زیاد برای بررسی و مرتب سازی داده هایشان می باشند. در سال 1970 ، glass از یک تشبیه و استعاره مندی باری توصیف مقادیر زیادی از تحقیقات نامرتبط استفاده کرد. علوم معدنی شامل کوه های روی هم انباشته ، سنگ معدن تصفیه نشده است. بسیاری از یافته های اولیه در زیر اطلاعات جدید دفن شدند ولو این که علم خدمت بهتری انجام دهد اگر یافته ها بازنگری ، شده و با انجام کار بر روی آن علوم به چیزهای بهتری دست یافت ( 1970 و glass ) . چهار دهه بعد ، نیاز ما حتی بیشتر هم شد. مطالعات کیفی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله متغیرهای بیوشیمیائی که به عملکرد توانبخشی قدم زدن پس از سکته مربوط می شود با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله متغیرهای بیوشیمیائی که به عملکرد توانبخشی قدم زدن پس از سکته مربوط می شود با ترجمه فارسی با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله متغیرهای بیوشیمیائی که به عملکرد توانبخشی قدم زدن پس از سکته مربوط می شود با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله متغیرهای بیوشیمیائی که به عملکرد توانبخشی قدم زدن پس از سکته مربوط می شود با ترجمه فارسی با word

چکیده    
1 مقدمه    
2 روش ها    
12 نمونه ها    
22 برنامه تمرین    
32 جمع آوری داده ای    
42 آنالیز داده ای    
3 نتایج    
13 روابط با نسبت سرعت در طول وضعیت تک عضوی    
23 روابط با نسبت سرعت در نواحی پیش از چرخش    
4 بحث    
5 نتیجه گیری    

References

Allen, J.L., Kautz, S.A., Neptune, R.R., 2011. Step length asymmetry is representative of compensatory mechanisms used in post-stroke hemiparetic walking. Gait Posture 33 (4), 538–543 Balasubramanian, C.K., Bowden, M.G., Neptune, R.R., Kautz, S.A., 2007. Relationship between step length asymmetry and walking performance in subjects with chronic hemiparesis. Arch. Phys. Med. Rehabil. 88 (1), 43–49 Beaman, C.B., Peterson, C.L., Neptune, R.R., Kautz, S.A., 2010. Differences in self-selected and fastest-comfortable walking in post-stroke hemiparetic persons. Gait Posture 31 (3), 311–316 Birkenmeier, R.L., Prager, E.M., Lang, C.E., 2010. Translating animal doses of taskspecific training to people with chronic stroke in 1-hour therapy sessions: a proof-of-concept study. Neurorehabil. Neural Repair 24 (7), 620–635 Bohannon, R.W., Andrews, A.W., Smith, M.B., 1988. Rehabilitation goals of patients with hemiplegia. Int. J. Rehabil. Res. 11 (2), 181–184 Bowden, M.G., Balasubramanian, C.K., Neptune, R.R., Kautz, S.A., 2006. Anterior– posterior ground reaction forces as a measure of paretic leg contribution in hemiparetic walking. Stroke 37 (3), 872–876 Bowden, M.G., Balasubramanian, C.K., Behrman, A.L., Kautz, S.A., 2008. Validation of a speed-based classification system using quantitative measures of walking performance poststroke. Neurorehabil. Neural Repair 22 (6), 672–675 Duncan, P.W., Sullivan, K.J., Behrman, A.L., Azen, S.P., Wu, S.S., Nadeau, S.E., et al., 2011. Body-weight-supported treadmill rehabilitation after stroke. N. Engl. J. Med. 364 (21), 2026–2036 Fugl-Meyer, A., Jaasko, L., Leyman, I., Olsson, S., Seglind, S., 1975. The post-stroke hemiplegic patient: a method of evaluation of physical performance. Scand. J. Rehabil. Med. 7 (1), 13–31 Hall, A.L., Peterson, C.L., Kautz, S.A., Neptune, R.R., 2011. Relationships between muscle contributions to walking subtasks and functional walking status in persons with post-stroke hemiparesis. Clin. Biomech. 26 (5), 509–515 Hesse, S., Bertelt, C., Jahnke, M.T., Schaffrin, A., Baake, P., Malezic, M., et al., 1995. Treadmill training with partial body weight support compared with physiotherapy in nonambulatory hemiparetic patients. Stroke 26 (6), 976–981 Kautz, S.A., Bowden, M.G., Clark, D.J., Neptune, R.R.,

Biomechanical variables related to walking performance 6-months following post-stroke rehabilitation

abstract

Background: Body-weight supported treadmill training has been shown to be effective in improving walking speed in post-stroke hemiparetic subjects, and those that have shown improvements generally maintain them after the completion of rehabilitation. However, currently no biomechanical variables are known to be related to those who will either continue to improve or regress in their self-selected walking speed during the 6-month period following rehabilitation. The objective of this study was to identify those biomechanical variables that are associated with subjects who continue (or did not continue) to improve their self-selected walking speed following the completion of rehabilitation. Methods: Experimental kinematic and kinetic data were recorded from 18 hemiparetic subjects who participated in a 6-month follow-up study after completing a 12-week locomotor training program that included stepping on a treadmill with partial body weight support and manual assistance. Pearson correlation coeffi- cients were used to determine which biomechanical variables evaluated during the post-training session were related to changes in self-selected walking speed from post-training to a 6-month follow-up session. Findings: Following the completion of rehabilitation, the majority of subjects increased or retained (i.e., did not change) their self-selected walking speed from post-training to the follow-up session. Post-training step length symmetry and daily step activity were positively related to walking speed improvements. Interpretation: Motor control deficits that lead to persistent step length asymmetry and low daily step activity at the end of rehabilitation are associated with poorer outcomes six months after completion of the program. © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved

Introduction

Persons with post-stroke hemiparesis often exhibit a reduced self-selected walking speed relative to healthy subjects (Olney and Richards, 1996). Improving walking ability is a common goal for post-stroke hemiparetic subjects (Bohannon et al., 1988) and often the primary goal of rehabilitation programs. Body-weight supported treadmill training (BWSTT) has been shown to be effective in improving post-stroke hemiparetic walking ability as measured by self-selected walking speed (Duncan et al., 2011; Hesse et al., 1995; Mulroy et al., 2010; Peurala et al., 2005; Plummer et al., 2007; Sullivan et al., 2007; Visintin et al., 1998). Previous studies have shown that most improvements in walking speed are maintained three to six months after the completion of training (Duncan et al., 2011; Peurala et al., 2005; Sullivan et al., 2007; Visintin et al., 1998). A recent clinical trial with a large number of subjects (n= 408)

چکیده

پیش زمینه: نشان داده شده است که تمرینات تردمیل در بهبود سرعت قدم زدن در ناتوانی های پس از سکته موثر هستند، و آنهائی که بهبودهائی نشان داده اند، آنها را پس از تکمیل توانبخشی حفظ می کنند. از این رو، هیچ متغیر بیوشیمیائی شناخته شده ای وجود ندارد که به آنهائی که روند بهبودی را ادامه می دهند و یا اینکه به سرعت قدم زدن انتخابی در طول دوره شش ماهه پس از توانبخشی برمی گردند، مرتبط باشد. هدف این مقاله تعیین متغیرهای بیوشیمیائی است که به افرادی مرتبط می شود که روند بهبودی سرعت قدم زدن خود را پس از تکمیل توانبخشی طی می کنند

روش ها: داده های سینتیک و سینماتیک از 18 فرد ناتوان ثبت شده است که پس از تکمیل یک برنامه تمرینی حرکتی 12 ماهه که شامل قدم زدن برروی تردمیل با کمک دستان است،  در یک مطالعه شش ماهه شرکت کرده اند. ضرایب همبستگی پیرسون برای تعیین این استفاده شده است که کدام یک از متغیرهای بیوشیمیائی که در طول جلسات پس از تمرین ارزیابی شده اند به تغییرات در سرعت  قدم زدن از پس از تمرین تا جلسات شش ماهه مرتبط می شود

یافته ها: پس از تکمیل توانبخشی، اکثر افراد سرعت قدم زدن خود را از پس از قدم زدن تا جلسات بعدی یا افزایش دادند و یا حفظ کردند. تقارن طول قدم پس از تمرین و فعالیت های روزانه به صورت مثبت به بهبود سرعت قدم زدن مرتبط می شود

توضیح: نواقص کنترل حرکتی که به عدم تقارن طول قدم و فعالیت های اندک روزانه در انتهای توانبخشی مرتبط می شوند، به نتایج ضعیف شش ماه پس از تکمیل برنامه مرتبط می شود


1 مقدمه

افرادی که دارای ناتوانی های پس از سکته هستند، نسبت به افراد سالم سرعت های کمتر قدم زنی را نشان می دهند. بهبود توانائی قدم زنی یک هدف معمول برای افراد ناتوان پس از سکته است و اغلب هدف اولیه برنامه های توانبخشی است. همانطور که از سرعت قدم زدن اندازه گیری شده است، نشان داده شده است که تمرینات حمایت شده تردمیل(BWSTT) در بهبود توانائی قدم زدن افراد ناتوان پس از سکته موثر است. مطالعات قبلی نشان داده اند که بیشترین بهبودها در سرعت قدم زدن سه تا شش ماه پس از تکمیل تمرین حفظ می شوند. یک آزمایش کلینیکی اخیر با تعداد زیادی بیمار (n=408) دریافت که بهره وری 12 ماه پس از سکته حفظ شده است. از آنجائی که افراد تمایل دارند که بهره وری خود را حفظ کنند، هیچ مطالعه ای بررسی نکرده است که آیا متغیرهای بیوشیمیائی خاصی وجود دارد که به افرادی که به سرعت های قدم زنی بیشتر دست یافته اند و یا اینکه پس از توانبخشی به سرعت قدم زدن پیش از تمرین بازگشته اند، مرتبط شود. کمیت هائی مانند جنبش مفصل ها، متغیرهای فضائی – زمانی و یا فعالیت های روزانه ممکن است قادر به تعیین افرادی باشد که سرعت قدم زدن خود را پس از توانبخشی حفظ می کنند و یا بهبود می بخشند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی دورمانیتورینگ زمان واقعی بیماران قلبی با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی دورمانیتورینگ زمان واقعی بیماران قلبی با ترجمه فارسی با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی دورمانیتورینگ زمان واقعی بیماران قلبی با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی دورمانیتورینگ زمان واقعی بیماران قلبی با ترجمه فارسی با word

1پیشگفتار    
2مواد و روش ها    
3عملکرد سیستم    
4نتایج    
5 نتیجه گیری    

References

1. Scalvini S, Zanelli E, Volterrani M, Castorina M, Giordano A, Glisenti F. [Potential cost reductions for the National Health Service through a telecardiology service dedicated to general practice physicians]. Ital.Heart J. 2001; 2 (10 Supply):1091-97. 2. Scalvini S, Zanelli E, Domenighini D et al. Telecardiology community: a new approach to take care of cardiac patients. “Boario Home-Care” Investigators. Cardiologia 1999; 44 (10):921-24. 3. Andrew S, Computer Networks, Third Edition, Chapter 3-4, Tanenbaum, 1996. 4. Koichi Shimizu, Telemedicine by Mobile Communication. IEEE Engineering in Medicine and Biology, pages 32-44. Department of Biological Systems Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, Sapporo, 1999. 5. Jochen H. Schiller, Mobile Communications chapter 4, 2000. 6. J. Wheat; R. Hiser; J. Tucker; A. Neely; A. McCullough, Designing a Wireless Network, Syngress Publishing,

Real-time remote monitoring cardiac patients at distance

Y Jasemian, E Toft, L Arendt-Nielsen Center for Sensory-Motor Interaction, Department of Health Science & Technology, Aalborg University, and Department of Cardiology, Aalborg Hospital Aalborg, Denmark

Introduction

Patients with heart arrhythmia usually need to be monitored and controlled in hospital for one to several days. These patients are treated to reach on normalizing their heart arrhythmia or achieve an average heart frequency. Sometimes it is necessary to monitor some heart patients in longer period of time to provide more certain documentation for the treatment’s correctness, but the patients often are released from the hospital to give the priority to other heart patients on the waiting list, whom need to be hospitalised immediately. Furthermore, some of heart medicaments are effective only when the patients have minimum activity, namely, when they are hospitalised, but these medicaments are not so effective at home, where the patients have normal or higher activity level. There are two main issues of interest to deal with. Firstly, the heart patients should be monitored in more natural environment, in their real daily lives, while they are using their heart medicine for a better test and evaluation of the treatment efficiency. Secondly, the hospitalisation should be reduced in order to lower the expenses of the health care system and reduce the patient’s waiting time. The most need, and the most obvious place to impact healthcare costs, is providing homecare services1; 2. The rational behind of the present study is that by integrating a real-time telemedicine system in home healthcare policy an improvement in disease management can be achieved; considerable amount of money can be saved and resources can be used effectively. The present study takes an interest in investigating the possibilities for development and implementation of a real-time wireless telemedicine system using modern communication technologies, in order to monitor heart patients in real-time, while he/she is doing his/her daily activities at home or outdoors in neighbourhood

1.پیشگفتار

   بیماران بی نظمی ضربان قلب معمولا نیاز دارند تا تحت معاینه اندازه گیری ضربان قلب قرار گیرند و چند روزی در بیمارستان تحت کنترل باشند. این بیماران درمان میشوند تا بی نظمی ضربان قلبشان به حالت معمول در بیاید یا به ضربان قلب متوسط دست پیدا کنند. گاهی ضروری ست که ضربان قلب بعضی بیماران در دوره زمانی طولانی تری اندازه گیری شود تا اسناد کتبی خاص بیشتری برای صحت درمان مهیا گردد. ولی عمدتا بیماران از بیمارستان مرخص میشوند تا نوبت به دیگر بیماران قلبی که در لیست انتظار هستند برسد، کسانی که نیاز دارند تا سریعا بستری شوند. به علاوه بعضی از روشهای درمان قلب تنها زمانی اثر بخشند که بیماران کمترین فعالیت را دارند، غالبا وقتی در بیمارستان هستند. اما این روشهای برای زمانی که در خانه هستند اثربخشی ندارند، جایی که بیمار سطح معمول و بیشتری از فعالیت را داراست

   دو مسئله وجود دارد که باید حل شود. اولا بیماران قلبی باید ضربان قلبشان در محیطی طبیعی تر، در زندگی واقعی و روزانه آنها اندازه گیری شود، وقتی که آنها دارند داروهای قلبشان را مصرف میکنند برای یک آزمون و ارزشمندی تاثیرات درمانی بهتر. دوما بستری کردن بیمار باید کاهش یابد تا سیستم مراقبت سلامتی کاهش یابد و زمان انتظار بیمار هم کاهش یابد

    بیشترین و آشکاراترین محل برای تاثیر روی هزینه درمان، مهیا کردن سرویس مراقبت خانگی ست. زمینه منطقی تحقیق حاضراین است که با تلفیق یک سیستم درمان از راه دور زمان – واقعی دربیمه امنیتی مراقبت های خانگی به یک بهبود در مدیریت بیماری می توان رسید؛ مقدار قابل توجهی پول می تواند ذخیره شود و منابع به صورت موثری استفاده شود

تحقیق حاضرامکانات برای پیشرفت و اجرای سیستم درمان از راه دور بی سیم زمان – واقعی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات مدرن، برای مانیتورکردن قلب بیمار درزمان واقعی زمانی که او در حال انجام کارهای روزانه درخانه یا بیرون از خانه در محله است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید