Archive for the ‘اقتصاد’ Category

دانلود ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با word دارای 152 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با word :

شرح مختصر:

بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجممعاملاتوتغییراتقیمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهامدر شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:

مدل رگرسیونی

ولی قابل ذکر است که رابطه بین حجم معاملات با ریشه بازده مورد انتظاراز اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد.

دانلود ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با word
فهرست مطالب

چكیده1

مقدمه2

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1مقدمه5

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- چارچوب نظری تحقیق. 9

4-1- بیان مسئله10

5-1- اهمیت تحقیق. 11

6-1- اهداف تحقیق. 12

7-1- فرضیات تحقیق. 13

1-7-1- فرضیه اصلی. 13

2-7-1- فرضیه های فرعی. 13

8-1- حدودمطالعاتی. 13

9-1- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها13

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه18

2-2- پیشینه تاریخی تحقیق. 18

3-2- رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بربازارهای مالی. 23

1-3-2- روانشناسی شناختی. 25

2-3-2- محدودیتهای آربیتراژ. 29

4-2- تاریخچه تحلیل فنی. 31

1-4-2-عنصر انسان. 31

2-4-2- موج چیست.. 32

3-4-2- زمینه تعیین قیمت.. 33

4-4-2-نظریه داو. 35

5-2- بازده سود سهام35

6-2- بازده مورد انتظار. 36

1-6-2- محاسبه بازده مورد انتظار. 36

7-2- مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه38

1-7-2-تولد مدل. 39

2-7-2- بتا چیست.. 40

3-7-2-معنی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای شما چیست.. 41

8-2- مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 42

1-8-2-مدل سازی آربیتراژ. 44

2-8-2- گام های اساسی برای به کارگیری آربیتراژ. 44

3-8-2- منابع ریسک در آربیتراژ. 44

4-8-2- مزایای آربیتراژ نسبت به مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای. 45

5-8-2- مشکلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 45

9-2- پیشینه تحقیق. 46

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه48

2-3- روش تحقیق. 48

1-2-3- تعریف روش تحقیق. 48

2-2-3- هدف تحقیق. 48

3-2-3- روش جمع آوری داده ها49

3-3-مدل مفهومی تحقیق. 49

4-3-مشخصات فرضیه های پژوهش.. 50

5-3- جامعه و نمونه آماری. 50

6-3- روش نمونه گیری. 50

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها51

8-3- فرآیند اجرای تحقیق. 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏54

2-4- نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها54

3-4- بررسی نرمال بودن داده ها55

4-4- فرضیه های تحقیق. 57

5-4- فرضیه های آماری تحقیق. 58

6-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها58

1-6-4- فرضیه اول. 58

2-6-4- آزمون فرضیه دوم ارتباط بین بازده مورد انتظار و حجم معاملات.. 66

3-6-4- فرضیه اصلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار. 74

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه83

2-5- نتیجه گیری :83

3-5- محدودیت های تحقیق. 84

4-5- پیشنهادها:85

1-4-5- پیشنهاد به بورس اوراق بهادار:85

2-4-5- پیشنهاد به تحقیقات آتی :86

پیوستها

تعیین اندازه حجم نمونه توسط نرم افزارNCSS. 88

منابع و ماخذ

منابع فارسی:141

منابع لاتین:143

چکیده انگلیسی:144

جدول 1-4 نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها55

جدول 2-4 نرمال بودن داده ها55

جدول 3-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال81. 56

جدول 4-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال82. 56

جدول 5-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال83. 56

جدوبل6-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال84. 56

جدول 7-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال85. 57

جدول 8-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال86. 57

جدول 9-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسالهای 81 الی86. 57

جدول10-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 59

جدول 11-4تحلیل واریانس.. 59

جدول 12-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 60

جدول 13-4تحلیل واریانس.. 60

جدول 14-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 61

جدول 15-4تحلیل واریانس.. 61

جدول 16-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 62

جدول 17-4تحلیل واریانس.. 63

جدول 18-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 64

جدول 19-4تحلیل واریانس.. 64

جدول 20-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 65

جدول 21-4تحلیل واریانس.. 65

جدول22-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 66

جدول23-4تحلیل واریانس.. 66

جدول 24-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 67

جدول 25-4تحلیل واریانس.. 67

جدول 26-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 68

جدول 27-4تحلیل واریانس.. 68

جدول 28-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 69

جدول 29-4تحلیل واریانس.. 69

جدول 30-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 70

جدول 31-4تحلیل واریانس.. 70

جدول 32-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 71

جدول 33-4تحلیل واریانس.. 71

جدول 34-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 72

جدول 35-4تحلیل واریانس.. 72

جدول 36-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 73

جدول37-4تحلیل واریانس.. 73

جدول38-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام74

جدول 39-4تحلیل واریانس.. 75

جدول 40-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام75

جدول 41-4تحلیل واریانس.. 76

جدول 42-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام77

جدول43-4تحلیل واریانس.. 77

جدول 44-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام78

جدول 45-4تحلیل واریانس.. 78

جدول 46-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام79

جدول 47-4تحلیل واریانس.. 79

جدول 48-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام80

جدول 49-4تحلیل واریانس.. 80

جدول 50-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام81

جدول 51-4تحلیل واریانس.. 81

جدول 2-5 مدل رگرسیونی. 84

نمودار 1-2 تحلیل موج. 33

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تاریخچه و تعریف چك در ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تاریخچه و تعریف چك در ایران با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاریخچه و تعریف چك در ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاریخچه و تعریف چك در ایران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاریخچه و تعریف چك در ایران با word :

تاریخچه و تعریف چک در ایران

بخشهایی از متن :

تاریخچه چك در ایران

چك از دست آوردهای بانك داری است و قدیمی‌ترین شواهدی كه از چك و بانكداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دكتر «شیرین بیانی»، تاریخ ‌نگار، بانك داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراكزی همچون بانك‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها كارهای بانكی از قبیل قرضه، برات، چك و … صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شكل بانك داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم كه عمده ترین مركز سكونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانك داری بودند. مداركی هم از این ناحیه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نیز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چك را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.

تعریف چك

چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چك تنها به بیان انواع چكهای صادره از سوی اشخاص یا بانكها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چك ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم كه برای دستیابی به تعریف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مکتب بودایست با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مکتب بودایست با word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مکتب بودایست با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مکتب بودایست با word

تحولات مارکسیسم اروپایی در آغاز سده بیستم
انتقاد مارکسیست های هگلی به مارکسیست های سنتی
و دلایل روی آوردن به ریشه های هگلی نظریه مارکس
جورج لوکاچ
مقدمه
مکتب بوداپست به قلم سامی نعیر
نگاهی به مکتب پوداپست نوشته فرانسواریویر
نیم نگاهی به زندگی و آثار اعضای مکتب بودا پست
درباره مکتب بوداپست اثر جورج لوکاچ
چپ نوین مجاز مقاله سرژ فرانکل و دانیل مارتن
نظریه و عمل از دیدگاه نیازهای انسانی به قلم آگنس هلر
وقت آزاد و تقسیم کار اثر ماریا مارکوش و آندراش هگدوش
فهرست واژگان
فهرست اسامی
فهرست منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مکتب بودایست با word

کتابها
1- رتیزر، جورج ، نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی ، انتشارات علمی : تهران ، 1379
2- کالینیکوس، الکس ، در آمدی تاریخی بر نظریه‌های اجتماعی، ترجمه اکبر معصوم بیگی ، انتشارات آگاه، تهران،‌1383
3- ریویریه، فرانسوا، مکتب بوداپست ، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر چشمه ، تهران ،‌1381
مقاله ها
4- لوکاچ در جستجوی مارکسیسم ، نشریه توسعه ، حامل بخشی، 30/4/84
5- تأملی در وحدت اندیشه لنین ، نشریه شرق، محسن محمدی ، 213
6- نقد حاکمیت خشن و توتالیتر ، نشریه آدینه ، حمید احمدی، ش 138

تحولات مارکسیسیم اروپایی در آغاز سده بیستم

در حالی که جامعه شناسان سده نوزدهم نظریه هایشان را درمخالفت با مارکس می پروراندند ،‌شماری از مارکسیست ها نیز کوشش همزمانی را درجهت روشن کردن و بسط نظریه مارکس به عمل آوردند

بعد از مرگ ماکس ، نظریه مارکسیستی نخست تحت سلطه  کسانی قرار گرفت که در این نظریه جبرگاریی علمی و اقتصادی می دیدند. والر شتاین این دوره را عصر « مارکسیسم  سنت گرا» نامید

«فردریک  انگلس» حامی وهمکار  مارکس را که تا چندین سال بعد از مرگ او زنده بود ، باید از نخستین هواداران این چشم انداز به شمار آورد. این نظر اساساً مبتنی بر این برداشت بود که نظریه علمی مارکس پرده  از قوانین اقتصادی حاکم بر جهان سرمایه داری برداشته است. این قوانین سقوط گریز ناپذیر نظام سرمایه داری را نشان می‌دادند. نخستین اندیشمندان مارکسیست مانند « کارل کائوتسکی» در صدد آن برآمده بودند که شناخت درست تری از عملکرد این قوانین بیابند . این چشم انداز با مسایل گوناگونی همراه بود یکی آن که به نظر می رسید این نظریه ضرورت عمل سیاسی را که پایه اساسی موضوع مارکس است ، از بین برده است . یعنی دیگر نیازی به فعالیت سیاسی افراد و به ویژه کارگران احساس نمی‌شد.از آنجا که نظام سرمایه داری خواه ناخواه فرو می پاشید ، تنها کاری که برای آنها می ماند دست روی دست گذاشتن و ماندن در انتظار سقوط گریز ناپذیر این نظام بود . در یک سطح نظری ، مارکسیسم جبرگرایانه رابطه دیالتیکی میان افراد و ساختارهای اجتماعی وسیعتر را نادیده می‌گیرد

این مسائل به واکنش در میان نظریه پردازان مارکسیست و رشد «مارکسیسم هگلی»  در اوایل سده بیستم انجامید. آنها برای این «مارکسیست هگلی» نامیده شدند که می‌کوشیدند تعلق «هگل» به آگاهی را با علاقه جبرگرایان به ساختارهای اقتصادی جامعه در آمیزند. آنها هم به جهت تظری وهم به دلایلی عملی اهمیت داشتند . از جهت نظری ، آنها اهمیت فرد ، آگاهی و رابطه میان اندیشه و عمل ، را دوباره گوشزد کردند و از جهت عملی ، بر اهمیت عمل فردی در به راه انداختن انقلاب اجتماعی تاکید کردند

مهمترین هوادار این دیدگاه «جورج لوکاچ»  بود به گفته «مارتین ژی»  «لوکاچ » «بنیانگذار مارکسیسم غربی» بود. او نویسنده‌ «طبقه و آگاهی طبقاتی» بود که سند منشور مارکسیسم هگلی تلقی می شود. « لوکاچ» در اوایل سده بیستم آغاز به آن کرد که مارکسیسم را با جامعه شناسی پیوند زند .این پیوند با رشد نظریه انتقادی در دهه‌های 1920 و 1930 تسریع شد. (ریترز، 1379، 52 – 51)

انتقاد مارکسیست های هگلی به مارکسیست های سنتی و دلایل روی آوردن به ریشه های هگلی نظریه مارکس

بیشتر مارکسیست های سنتی جبرگرای اقتصادی بودند و عوامل اجتماعی را تحت شعاع عامل اقتصادی و تقلیل پذیر به اقتصاد می دانستند. مارکسیست های هگلی مانند « لوکاچ» به این دیدگاه اقتصادی تک بعدی انتقاد داشتند و علاوه بر عوامل اقتصادی و مادی بر عوامل ذهنی و فرهنگی نظریه مارکس نیز تاکید می‌کردند آنها برای تکمیل دیدگاه مارکسیستی و بسط‌ آن به عوامل ذهنی و فکری به ریشه های هگلی نظریه مارکس به ویژه در آثار اولیه‌اش روی آوردند. (ریترز، 1379 ، 259)

جورج لوکاچ

دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی سال 1844 که بیشتر تحت نفوذ ذهن گرایی هگلی بود ، برای بیشتر اندیشمندان مارکسیست ناشناخته بود به هر روی در دهه 1920 «لوکاچ» اثر عمده‌ای «طبقه و آگاهی طبقاتی» را نوشته بود و در آن بر جبنه ذهنی نظریه مارکس تاکید ورزیده بود

« خدمت عمده لوکاچ به نظریه مارکسیستی ، در دو مفهوم عمده‌اش ، «چیزوارگی و آگاهی طبقاتی» نهفته است.»

«لوکاچ» از همان آغاز آشکار ساخت که نمی خواهد کار مارکسیست‌های اقتصادی را در زمینه چیزوارگی یکسره رد کند، بلکه تنها بر آن است که افکار آنها را گسترش و بسط دهد او با مفهوم مارکس از کالا، که آن را به عنوان « مساله اصلی و ساختاری جامعه سرمایه داری» مشخص ساخته بود کارش را آغاز کرد . مفهوم مارکس از طلسم انگاری کالاها،‌پایه مفهوم چیروارگی لوکاچ بود

تفاوت میان طلسم انگاری کالاها و چیزوارگی ، در میزان گستردگی دو مفهوم نهفته است. مفهوم طلسم انگاری محدود به نهاد اقتصادی است اما لوکاچ مفهوم چیز وارگی را به سراسر جامعه – دولت قوانین و بخش اقتصادی گسترش می دهد. یک فراگرد پویا است که در همه بخشهای جامعه سرمایه داری جریان دارد، مردم باور کرده‌اند که ساختارهای اجتماعی، حیاتی برای خودشان دارند و درنتیجه این ساختارها خصلتی عینی پیدا کرده‌اند لوکاچ این فراگرد  را چنین توصیف کرده است

انسان درجامعه سرمایه داری با واقعیتی که خودش ( به عنوان یک طبقه) ساخته است روبرو می شود. این واقعیت برای او چونان پدیده‌ای  طبیعی به نظر می رسد که از خودش بیگانه است، او خودش را یکسره بازیچه قوانین این واقعیت می‌انگارد، فعالیتش  محدود به این شده است که برای منافع شخصی خودخواهانه‌اش تا آنجا که می‌تواند ، در تحقق یک نوع قوانین گریز ناپذیر فرد گرایانه، به پیش تازد. اما او حتی در حین انجام دادن یک چنین « کنشی» شناخته  عینی رویدادها به شمار می‌آید و نه شناسای آنها . « لوکاچ» مساله چیزوارگی را محدود به سرمایه داری می دانست

دومین خدمت لوکاچ، کارش درباره آگاهی طبقاتی است از نظر لوکاچ آگاهی طبقاتی خصلت گروهی از آدمهایی است که جایگاه همانندی را در نظام تولیدی اشغال می‌کنند. این نظریه تاکید بر آگاهی بورژوازی و به ویژه پرولتاریا می انجامد. در کار لوکاچ ،‌میان جایگاه عینی اقتصادی، آگاهی طبقاتی واندیشه های واقعی و روان شناختی انسان‌ها در باره زندگیهایشان پیوند آشکاری وجود دارد

مفهوم آگاهی طبقاتی در نظام سرمایه داری، مستلزم حالت پیشین آگاهی کاذب است. این به آن معناست که طبقات درجامعه سرمایه داری معمولاً درک درستی از منافع طبقاتی‌شان ندارند. برای نمونه، تا مرحله انقلابی، اعضای پرولتاریا ماهیت و گستره استثمارشان را در نظام سرمایه داری به خوبی تشخیص نمی‌دهند. کاذب بودن آگاهی طبقاتی نیز از جایگاه طبقاتی در داخل ساختار اجتماعی جامعه،‌سرچشمه می‌گیرد. « آگاهی طبقاتی مستلزم نا آگاهی طبقاتی فرد از شرایط طبقاتی و اجتماعی – تاریخی است. این کاذب بودن ، یعنی توهمی که در ذات این موقعیت نهفته است، به هیچ روی خود خواسته نیست

بیشتر طبقات اجتماعی در سراسر تاریخ نتوانسته‌اند بر این آگاهی کاذب فایق ایند تا از این طریق به آگاهی طبقاتی راستین دست یابند اما با این همه جایگاه ساختاری پرولتاریا در داخل نظام سرمایه‌داری ، توانایی ویژه دستیابی به آگاهی طبقاتی را به آنها بخشیده است

توانایی دستیابی به آگاهی طبقاتی ، ویژه جوامع سرمایه داری است. در جوامع ما قبل سرمایه‌داری، عوامل گوناگونی از رشد آگاهی طبقاتی جلوگیری می‌کردند . یکی آن که دولت به گونه‌ای مستقل از اقتصاد بر قشرهای اجتماعی تأثیر می گذاشت، دیگر آن که آگاهی منزلتی ( حیثیت) گرایش به پوشاندن آگاهی طبقاتی ( اقتصادی) داشت. لوکاچ از این وضع نتیجه گیری می‌کند که بنابراین درون یک چنین جامعه‌ای امکان چنان موقعیتی وجود ندارد که درباره مبنای اقتصادی روابط گوناگون اجتماعی اگاهی به دست آید. برعکس مبنای اقتصادی سرمایه‌داری ، روشنتر و ساده‌تر است. در یک چنین جامعه‌ای ، مردم ممکن است به پیامدهای موقعیت اقتصادیشان آگاهی نداشته باشند ولی دست کم ناخود آگاهانه درباره آن هشیاری دارند. در نتیجه آگاهی طبقاتی به نقطه‌ای رسیده است که در آنجا می‌تواند خود آگاه گردد در این مرحله جامعه به یک رزمگاه عقیدتی تبدیل می‌شود که در آن آنهایی که می‌کوشند بر خصلت طبقاتی جامعه سرپوش گذارند در برابر کسانی صف آرایی می کنند که خواستار برملا کردن آنانند

لوکاچ در بررسی قضیه آگاهی طبقاتی ،طبقات گوناگون جامعه سرمایه داری را باهم مقایسه می‌کند او استدلال می‌کند که خرده بورژوازی و دهقانان به خاطر موقعیت ساختاری مبهم‌شان در نظام سرمایه‌داری نمی توانند آگاهی طبقاتی را در خود  بپرورانند. از آنجا که این دو طبقه باز نمودگر بقایای جامعه عصر فئودالی‌اند. نمی‌توانند درک درستی ازجامعه سرمایه‌داری داشته باشند . بورژوازی می‌تواند آگاهی طبقاتی را درخود بپروراند. اما در بهترین حالت، رشد سرمایه دار را به عنوان یک پدیده خارجی و تابع قوانین عینی درک می‌کند، چندان که تنها می‌تواند آن را به گونه‌ای انفعالی تجربه کند. اما پرولتاریا گنجایش پروراندن آگاهی طبقاتی راستین را دارد و برای همین است که بورژوازی درموقعیت دفاعی قرارگرفته است . لوکاچ نمی‌پذیرفت که پرولتاریا را تنها نیروهای خارجی سوق می‌دهند .بلکه این طبقه را به عنوان خلاقان فعال سرنوشت خودشان در نظر می گرفت . در رویا رویی بورژوازی و پرولتاریا طبقه بورژوا همه سلاح های سازمانی و فکری را در اختیار دارد در حالی که تنها چیزی که برولتاریا دست کم در آغاز  کار، دارد این است که توانایی درک مسیر حرکت جامعه را داراست . با گسترش دامنه‌نبرد ، پرولتاریا از حالت وجودی «طبقه درخود» یعنی یک موجود آفریده ساختار اقتصادی بیرون می‌آید و به حالت «طبقه‌ای برای خود » یعنی طبقه‌ای که به جایگاه و رسالتش آگاهی دارد، تغییر شکل میدهد. به بیان دیگر نبرد طبقاتی باید از سطح ضرورت اقتصادی به سطح هدف آگاهانه و آگاهی طبقاتی کارآمد، بالا کشیده شود. هرگاه به چنین نقطه‌ای برسد پرولتاریا توانایی دست یازیدن به عملی را خواهد داشت که می تواند نظام سرمایه داری را سرنگون سازد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word دارای 157 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word :

دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:

1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.

2- سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.

3- سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1: مسئله ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 4

1-3: هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4: سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5: منابع آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7: ساختار پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین…………………………………………………………………. 6

1-9: محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی…………………………………………………………… 9

2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………. 14

2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی…………………………………………… 18

2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی……………………………………………………………………. 27

2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی……………………………………………………. 31

2-7: جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

اندازه گیری آنها……………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-1: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی……………………………………………………………………………………. 35

3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………….. 37

3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………………….. 38

3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. 41

3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی ………………………………………………………………………………. 42

3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. 43

3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………… 43

3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر…………………………………………. 52

3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………… 52

3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………………… 54

3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی……………………………………………….. 54

3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………… 60

3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………….. 65

3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………… 66

3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی………………………………… 68

3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………….. 69

3-4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-4-1-1: مفهوم مانایی……………………………………………………………………………………………. 69

3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز………………………………………………………. 69

3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………… 72

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی

4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

4-2: داده های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………….. 78

4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)………………………………………. 79

4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز

(شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……………………………………………………………………………. 80

4-4: نتایج آزمون علیت………………………………………………………………………………………………………… 91

4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه………………………………………………………………………………………… 91

4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر…………………………………………………………………………………. 92

4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995)…………………………….. 97

4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر…….. 103

4-5: جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 109

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1: خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. 114

5-2: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… 116

5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………….. 118

دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… 119

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word
فهرست جدول ها

جدول 2-1: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی……………………. 10

جدول 2-2: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی……………………. 14

جدول 2-3: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی…….. 18

جدول 2-4: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی……………………………… 27

جدول 3-1: تعاریف ارایه شده از سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………….. 41

جدول 3-2: شاخص های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………. 46

جدول 3-3: شاخص های سرمایه ی اجتماعی پرسشنامه ی بانک جهانی…………………………….. 48

جدول4-1: مقادیر بحرانی برای آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز………………………………… 80

جدول4-2: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگوی A)……………………………………………. 81

جدول4-3: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگویC)……………………………………………… 83

جدول4-4: نتایج آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF)

و فیلیپس پرون(PP)………………………………………………………………………………………………………………….. 89

جدول4-5: تعیین وقفه ی بهینه ی الگوی خود رگرسیون برداری(VAR)…………………………… 91

جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………… 93

جدول4-7: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………… 94

جدول4-8: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………… 95

جدول4-9: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………………… 96

جدول4-10: نتایج آزمون علیت تودا-یوماوتو……………………………………………………………………………. 98

جدول4-11: نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو………………………………………………………………………….. 99

جدول4-12: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو……………………………………………………………………….. 100

جدول4-13: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو……………………………………………………………………….. 101

جدول4-14: خلاصه ی نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995)………………………………………… 102

جدول4-15: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو…………………………………………………. 103

جدول4-16: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو…………………………………………………. 104

جدول 4-17: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو…………………………………………………. 106

جدول 4-18: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو…………………………………………………. 107

جدول 4-19: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو……………………………………………………………….. 109

جدول 4-20: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو بر حسب روابط علیت………………………….. 111

دانلود سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85در1350) با word
فهرست شکل ها و تصویرها

شکل 3-1: ساختار سه نفری……………………………………………………………………………………………………… 53

شکل 3-2: کانال های ارتباطی سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی…………………………………….. 66

شکل 3-3: مثلث ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ……………. 68

شکل 4-1: سرمایه ی انسانی……………………………………………………………………………………………………… 84

شکل4-2: نسبت تعداد پزشک به جمعیت……………………………………………………………………………….. 85

شکل 4-3: نسبت تعداد طلاق به ازدواج…………………………………………………………………………………… 85

شکل4-4: نسبت تعداد مطبوعات به جمعیت………………………………………………………………………….. 85

شکل 4-5: ضریب جینی…………………………………………………………………………………………………………….. 86

شکل 4-6:نسبت 10 درصد ثروتمندترین افراد به 10 درصد فقیرترین افراد………………………… 86

شکل 4-7: نسبت تعداد کارکنان بخش آموزش به جمعیت…………………………………………………… 87

شکل 4-8: نرخ با سوادی……………………………………………………………………………………………………………. 87

شکل 4-9: نسبت تعداد سینما به جمعیت………………………………………………………………………………. 87

شکل 4-10: رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت………………………………………………………………….. 88

شکل 4-11: رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت……………………………………………………………… 88

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن با word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن با word

مقدمه  
« جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح  
سرشت « جهانی شدن»  
رولند رابرستون (Roland Robertson) اعتقاد دارد:  
برداشتهای متفاوت  
آیا جهانی شدن تحولی خود به خودی است؟  
آیا جهانی شدن خارج از اختیار است؟  
مبانی نظری « جهانی سازی»  
آثار منفی « جهانی شدن»  
آثار منفی جهانی شدن اقتصاد  
ضعف های اقتصاد ایران  
تاثیرات منفی رانت بر دولت ها این ها است:  
آسیب های پیوستن به جهانی سازی اقتصادی  
پیشنهادات  
– بررسی پیشنهاد اول  
– بررسی پیشنهاد دوم  
استقلال اقتصادی  
مادی و معنوی  
– بررسی پیشنهاد سوم  
تجارت آزاد  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و آثار آن با word

1-    جهانی شدن اقتصاد، لستر تارو، چاپ 1382       «Lester tarow»

2-    جهانی سازی، جوزف استگلیتز، چاپ

3-    جهانی شدن و جنوب، مارتین خور، ترجمه ساعی، احمد چاپ

4-    فصلنامه انتقادی، فکری، فرهنگی، کتاب نقد شماره 25 و 24، پاییز و زمستان 81، سردبیر رحیم پور ازغدی

5- مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، ساعی، احمد، چاپ هفتم 1384

« جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح

واژه (Globalisation) که اخیراً به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلی Toglobalize است که خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره ای از منابع و ماخذ، واژه یا اصطلاح جهانی شدن را معادلی برای اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمی دانند با این حال آنچه که در اکثریت قریب به اتفاق منابع پذیرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتی عده ای معتقدند که واژه Mondialisation ترجمه کلمه Globalisation است. در لغن نامه برای صفت Mondialisation که ریشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قایل شده اند

1-   گرد مثل توپ یا کره

2-   پ مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و اصولاً در سراسر جهان

3-    کلی یا جهانشمول

مصدر to globalise با توجه به معنای سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدی و به همین دلیل می توان آن را، یک سو، « جهانشمول کردن» یا
« یکپارچه کردن» و از سوی دیگر (جهانشممول شدن) یا « یکپارچه شدن» ترجمه کرد. و البته پرواضح است که میان این دو وجه لازم و متعدی، نه تنها از حیث معنی، بلکه از لحاظ پیامد و منظور اصلی طراحان جهانی شدن نیز تفاوتهای اساسی و فاحشی وجود دارد. به طوری که می توان به دو مساله مستقل، معتقد شد

سرشت « جهانی شدن»

در مورد ماهیت جهانی شدن بحثهای مختلفی وجود دارد اما قدر، متیقن همه این بحثها این است که ما در حال پشت سر گذاشتن فرایندی هستیم که در آن نقش و اهمیت جغرافیا، فضا و زمان کم رنگ می شود. عمده ترین شاخصهای ابزاری جهانی شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی

عده ای جهانی شدن را به معنای پایان جغرافیا می دانند. تصور برخی آن است که تکنولوژی اطلاعاتی به گونه گسترده ای قابلیت « در دسترس» قرار گرفتن را یافته است. از این رو انباشت و مدیریت اطلاعات در سطح ملی، مشکل شده و برداشت انسانها را از مقوله ای به نام «فاصله» تحت تاثیر قرار داده، تعریف آنان را از «جامعه» و «وفاداری» متحول ساختند. نظم فرهنگی را ویران کرده و معادله قدرت را نیز به تدریج تحت تاثیر قرار می دهد

برخی جهانی شدن را تجلی این برداشت متداول دانسته اند که جهان از طریق نیروهای اقتصادی و تکنولوژی در حال تبدیل شدن به یک فضای اجتماعی واحد است و رویدادهای واقع در یک منطقه، از جهان می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد

برای عده ای، جهانی شدن با یک احساس تسلیم قضا و قدر شدن و ناامنی دایمی همراه است، زیرا به نظر می رسد مقیاس تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر، قابلیت و توانایی دولتهای ملی یا شهروندان را برای کنترل مقابله یا مقاومت در برابر آن تحول، تحلیل می برد. برخی دیگر جهانی شدن را افسانه دانسته یا حداکثر آن را ادامه روندهایی می دانند که از دیرباز وجود داشته اند

برخی جهانی شدن را حلقه ای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می دانند. به اعتقاد آنها سرمایه داری برای گریز از فروپاشی ناگزیر است بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در جهان پخش کن تا لایه های نامشکوف جهان را به انحصار خویش  درآورد. از این رو، جهانی شدن صورتی از امپریالیسم است و این گویای اوج بحران در نظام سرمایه داری است. والر شتاین، گوندرفرانک، سووی، پل باران، سمیر آمین و … معتقد به چنین دریافتی هستند و جهانی شدن را زاده سرمایه داری و در عین حال « آنتی تز» آن می دانند که ضرورتاً باید به رهایی توده زحمتکش بیانجامد

گروهی دیگر جهانی شدن را مترادف با « غربی شدن» ( westernization) و « آمریکایی شدن» ( Americanization) والیناسیون همه جانبه می دانند و آن را دامی تلقی می کند که کشورهای غربی نهاده اند و می خواهند با یکسان سازی فرهنگها و تسطیح تمایزها، بازار مصرف خویش را گسترش دهند. زبان جهانی شدن، آمریکایی، فرهنگ آن، غربی و سکان هدایت آن نیز در دست آنان است. جهانی شدن، تحقق مجدد رسالت انسان سرمایه داری است که زمانی با جنگهای صلیبی و زمانی با فرستادن مسیونرها و فتح فرهنگ جهانیان، درصدد جهانی کردن ارزشهایشان بودند. سر ژلاتوش، هارولد شومان، پیتر مارتین از جمله نظریه پردازانی هستند که جهانی شدن را پروژه ای اندیشده و با برنامه تلقی می کنند که ملتهای مستقل باید از آن احتراز جویند. چرا که فرهنگ، فن آوری و اطلاعات عصر جهانی شدن متعلق به ایلات متحده آمریکاست و دیگران نشخوار کننده فرهنگ مسلط غربی هستند. در این میان کسانی مانند فرانسیس فوکویاما (F.Fukuyama) و ساموئل هانتینگتن ( S.Huntigton) یکسان شدگی و تکثیر فرهنگ و منش غربی را فرآیندی مبارک تلقی کرده و از پیروی انسان دموکراتیک و ایدئولوژی لیبرال سخن می گویند. از نظر این دسته، دهکده جهانی که در پرتو گسترش اطلاعات و ارتباطات رخ می نماید موجب رهایی انسان از اندوه سنتها و محنتها خواهد شد

رولند رابرستون (Roland Robertson) اعتقاد دارد

« جهانی شدن که در قرن بیستم به صورت کل گرا تجلی پیدا کرد، مستلزم وابسته کردن نقاط مرجع فردی  ملی به نقاط مرجع دیگری است. از این رو، جهانی شدن ایجاد ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و پدیده شناختی بین چهار عامل را شامل می شود: خویشتن فرد، جامعه ملی، نظام بین المللی جوامع و بشریت به طور کل.»

وی در جایی دیگر، جهانی شدن را مفهومی می داند که هم به فشرده شدن فرهنگی اشاره دارد. دیوید هلد ( David Held) جهانی شدن را متضمن تغییر شکل در فضای سازمان انسانی و فعالیت و اقدام فرا قاره ای یا الگوهای بین منطقه ای اقدام، تعامل و عامل قدرت می داند. قدرت سیاسی از رهگذر اهمیت و نفوذ سایر نظامهای قدرت، بازسازی و مجدداً مفهوم سازی شده و تا حدی تغییر یافته است. در این جهان در حال ظهور، شهروند، پارلمان ملی، مجامع منطقه ای و مقامات جهانی هم می توانند از هم متمایز باشند، اما نقشها در چارچوب پاسخگویی دموکراتیک و تصمیم گیریهای عمومی، بهم پیوسته و مرتبط هستند

ملکوم واترز (Malcolm Waters) جهانی شدن فرایندی اجتماعی می داند که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از بین می رود و مردم به طور فزاینه از کاهش این قید و بندها آگاه می شوند

آنتونی مک گرو ( Antony McGrew) جهانی شدن را در برگیرنده دقایق زیر می داند

فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر ماورای مرزهای ملی تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرند. افزایش شدت و وسعت ارتباطات به محو شدن فاصله موضوعات داخلی و خارجی می انجامد. ارتباطات در حال رشد، مسایلی را در سطح بین المللی ایجاد می‌کند

شبکه های به هم فشرده ای بین نهاد های بین المللی، جوامع سازمانهای غیر دولتی و شرکتهای فراملیتی به وجود می آورد. این شبکه ها به ایجاد یک سیستم جهانی منجر می شود که محدودیتهایی سیستمی برای فعالیتهای بازیگران مزبور ایجاد می کند و استقلال آنها را کاهش می دهد

از مجموع مباحث فوق چنین برداشت می شود که مجموعه مفاهیمی که برای تبیین پدیده جهانی شدن به کار رفته، ناظر بر وقوع یک تغییر مفهومی هستند که طی آن به جای ساختارها و سیستمهای موجود، پیکره نوینی شکل می گیرد. پیامدهای این پیکره با حفظ جوهر و فلسفه وجودی و خاستگاه خود، افقی جهانی پیدا می کند و در ورای مرزهای فرو ریخته هم صدای زیادی پیدا کرده و ضمن فرو ریزی مرزها، ساختارهای ملی را پیرو خود ساخته است. ابر شبکه های جهانی باعث دسترسی آسان و ارزان به فرآورده های آن و تاثیر گذاری بر گفتمانها و خرده گفتمانهای دیگر می شود. و هماهنگی بیشتری در حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را از جانب دولت- ملتها (Nation –Stutes) ضروری می سازد

در پایان این بحث این نکته لازم به ذکر است که « جهانی شدن» با« بین المللی شدن» (intemationalization) متفاوت است. بین المللی شدن به تشدید ارتباطات میان حوزه های ملی و در نتیجه تاثیرات وسیع و عمیق کشورها بر یکدیگر اطلاق می گردد. به عبارتی بین المللی شدن ارتباط و تشکل کشورهای دارای مرزی جغرافیایی است، در حالی که جهانی شدن متشکل از شبکه های فرامرزی و فرا سرزمینی است. یعنی پدیده های جهانی می توانند همزمان کل عالم را در نوردند و بدون توجه به زمان و مکان از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کنند. در حالی که تقسیمات دولت های ملی وابستگی متقابل بین المللی را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهند، اما خطوط پیوستگی متقابل جهانی غالباً ارتباطی با مرزهای سرزمینی ندارند

برداشتهای متفاوت

هر یک از اندیشمندان و صاحب نظرانی که در مورد جهانی شدن بحث کرده اند. تلقی و برداشت متفاوتی از این مقوله داشته اند. به طور کلی می توان سه برداشت متفاوت را از یکدیگر متمایز ساخت

1-  عده ای صحبت از « روند جهانی شدن» (‏The Process of Globalization) می کنند و آن را به مثابه فرآیندی می دانند که سرشتی اجتناب ناپذیر دارد. این عده از فرا رسیدن عصری سخن می گویند که گسست جدی و عمیق پدیدار شده و در این فرایند علاوه بر درهم تنبیدگی اجتماعی انسانها، از لحاظ اقتصادی نیز هندسه جدیدی شکل می گیرد که بیش از آن که مبتنی بر جغرافیا باشد به صورت موضوعی، بر تقسیم کار بنیاد یافته است و پیش از آن که حول محور محض انسان باشد، به توان کارآفرینی و عملی انسانها توجه دارد و عامل تکنولوژی و الزامات اقتصادی، آن را اجتناب ناپذیر میکند

2-   برخی دیگر، جهانی شدن را به مثابه یک «طرح» ( project) تلقی نموده اند به گونه ای که نقطه آغاز و فرجام آن مشخص است. این عده صراحتاً جهانی شدن را نقشه ای برای تحقق رسالت قدیمی انسان سفیر سرمایه داری می دانند. تامیلسون (Tamilson) عقیده دارد که فرهنگ جهانی شده ای که ما هم اکنون با آن روبرو هستیم یک فرهنگ جهانی مبتنی بر هرج و مرج نیست و در عین حال فرهنگی نیست که از جمع بین تجارب و نیازهای بشریت حاصل آمده باشد، حتی به صورت یکسانی از گونه های فرهنگی موجود نیز تغذیه نمی کند، بلکه حاکم شدن یکی از گونه های فرهنگی است که از توان بیشتری برخوردار می باشد. در یک کلام، مقصود همان فرهنگ غربی است. ورسلی ( Wersly) همچون تامیلسون بر آن است که شکل گیری مقوله جهانی شدن هر چند که دموکراسی تقلیدی را به ارمغان می آورد، اما امکان سلطه را تقویت می کند

در این دیدگاه، جهانی شدن به مفهوم واقعی کلمه عبارت است از تداوم روند استعمار و امپریالیسم نو جهانی شدن نوعی جهانی سازی اندیشیده و دور اندیشانه صاحبان ثروت و قدرت است که در آن «اطلاعات» جای « سیستم پایه طلا» ( Glod Standard System) را گرفته است سرمایه سالاری امروزه در قالب جهان گرایی ظاهر شده و اگر امپریالیسم را آخرین مرحله سرمایه داری بدانیم، جهانی شدن واپسین مرحله امپریالیسم است. اصول گرایان اسلامی نیز ادعاهای جهان صنعتی در زمینه حقوق بشر، دموکراسی و غیره را فریبنده دانسته و جهان شدن را طرحی می دانند که غریبان جهت تسهیل و تعمیق تاراج منابع جهان سوم باب کرده اند. نتیجه آن که براساس این تلقی، طرح جهانی شدن شیوه ای نوپا است برای تحصیل مقصودی دیرپا و کشورهای جهان سومی نباید در دام جهانی شدن که استعمار گران تدارک دیده اند بیافتند

3-  سومین برداشت از جهانی شدن درک این مقوله به عنوان نه یک  فرایند بی طرفانه و یا طرح تعمدی، بلکه «پدیده ای» (Phenomena) ساخت دست بشر است. که تحویل یک سویه این پدیده به «فرآیند» یا « طرح» مانع از فهم آن می شود یعنی این پدیده نو ظهور نه پیش اندیشده است که بتوان طرح نامید و نه بدون اطلاع جهانیان، مخصوصاً کارگزاران اطلاعات به واسطه اشراف بر پیامدهای این پدیده از فرصت بیشتری برخوردارند

جهانی شدن، یک پدیده تناقض آمیز است. این پدیده رواج استانداردهای عام رفتاری را در روابط سیاسی اقتصادی و اجتماعی تشویق می کند، اما به همگون سازی نمی پردازد. و در عین یکپارچه سازی، شکافهای را نیز پدید می آورد. جهانی شدن هم زمان با ایجاد فرصتها، خطرها و تهدیداتی نیز فراهم می آورد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) با word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) با word :

دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) با word

مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد یك بیماری انكار ناپذیر در همه‌ی حكومت هاست و مختص یك قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموكراتیك و دیكتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلكه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا كاركرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است كه به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای كهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حكومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در كشورهای جهان سوم چون‌كشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است كه بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندكی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در كشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی وبه روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و كثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث كلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاك و خون كشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،كودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناك دیده می‌شود.

بنابر یك ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و بركت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور كلی زائیده تبانی سران كشورهائی است كه بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانكی» نظام بانكداری كشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد كشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر كشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی كنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و كارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یك بنگاه مالی به یك بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان كاركنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سایرین به شكلی كه این رفتارها به یك پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وكم‌كاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاك و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و

در نهایت لازم به ذكر است كه پول شوئی پدیده ای نیست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباری وآغاز شود بلكه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان وآغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب كه نهادهای پول شو


……………………………

منابع:

1) سوئیس، بزرگترین مركز تطهیر پول جهان/ دكتر سید مهدی صحرائیان/

2) زنده باد فساد/ دكتر علی ربیعی

3) گزارش كنگره بین المللی پول شویی/ آكادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.

دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) با word
فهرست مطالب

  • o
  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1
  • o تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4
  • o تجربه‌ی كشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20
  • o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر كشورها………………………………. 29
  • o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51
  • o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56
  • o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64
  • o جدول رتبه بندی فساد مالی دركشورهای جهان …………………………………………………… پیوست (1)
  • o منابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (2)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (TCI) در رشد اقتصادی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (TCI) در رشد اقتصادی با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (TCI) در رشد اقتصادی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (TCI) در رشد اقتصادی با word

چکیده  
مقدمه  
مطالعه «گیانگ» و همکاران در بانک جهانی  
شواهد موجود در سطح بین‌المللی  
نتیجه‌گیری  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (TCI) در رشد اقتصادی با word

[1]-Qiang, C. Z.-W., Pitt A., Ayers S.; “Contribution of information communication technologies to Growth”, World Bank, November,
[2]-Qiang and Pitt with Ayers (2003), World Bank
[3]-Based on findings from Van Ark et al. (2003) and Lee and Khatri (2003), World Bank
[4]-Khuong, Vu Minh; “ICT and Global Economic Growth, Contribution, Impact, and Policy Implication”; Thesis for degree of Doctor of Philosophy in the subject of Public Policy; Economics department; Harvard University; June
[5]-Bayoumi and Haaker (2001).نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی

چکیده

در این مقاله با ارائه شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می‌شود تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (TCI) در رشد اقتصادی نشان داده شود. برای این منظور از دو تحقیق ارزشمند که یکی توسط گیانگ و همکاران در بانک جهانی و دیگری توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسیاری گرفته‌ می‌شود. در این مقاله ابعاد مختلف تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ارائه شده و سعی می‌شود چگونگی این تاثیرات و روند آتی آنها ذکر گردند

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهه 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد، به این معنی که تنها در حوزه فعالیت خود تاثیرگذار نیست، بلکه در کل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزائی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارائی دارد. طی دهه 90 داستانها و روایتهای بسیاری درباره انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح‌ شد. ولی پرسش مهم این است که آیا پس از سپری شدن حدود 15 سال از شکوفائی و رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات، این فناوری توانسته است این ادعاها را به اثبات رساند؟ واقعاً تا چه میزان این فناوری به رشد اقتصادی کشورها و جهان طی این مدت کمک کرده‌است؟ صاحبنظران و کارشناسان در سطح جهان نظرات متفاوتی را ابراز می‌کنند، ولی بهترین نظر را باید از زبان آمار و ارقام واقعی شنید که واقعیت را بیان می‌کنند. در این مقاله ابتدا به مطالب مهم دو مطالعه معتبر جهانی تحت عناوین «تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی» توسط «گیانک» و همکاران در بانک جهانی و «فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصاد جهانی؛ کمکها، تاثیرات و ملاحظات سیاست‌گذاری» توسط «وو مین خوانگ» تحت عنوان پایان‌نامه دکترا در دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد پرداخته می‌شود. سپس به وضعیت ذینفعان از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره می‌گردد. در ادامه، وضعیت فعلی و آتی نیروی انسانی با توجه به تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار می‌گیرد. در پایان، به عوامل تاثیرگذار و نقش این فناوری در رشد اقتصادی اشاره می‌شود

مطالعه «گیانگ» و همکاران در بانک جهانی

طی دهه گذشته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گستره جهانی شتاب قابل توجهی داشته‌است، توسعه فزاینده اقتصاد جهانی نیز به این امر دامن زده‌است. پیشرفتهای فناوری، رقابت بیشتر، و کم کردن محدودیتهای تجاری باعث کاهش قیمت کالاها و خدماتِ فناوری اطلاعات و ارتباطات شده‌است که این امر به نوبه خود انگیزه‌ای قوی برای جایگزینی سایر اشکال سرمایه و نیروی کار با تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده‌‌است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اساساً افزایش یافته‌است. در حقیقت، هزینه‌های این فناوری در کشورهای در حال توسعه نسبت به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقصادی (OECD) با سرعت مضاعف در خلال سالهای 1993 تا 2001افزایش یافت

افزایش تولید و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قابل ملاحظه‌ای به رشد اقتصادی کمک کرده‌است. براساس افزایش سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای صنعتی در خلال سالهای 1995 تا 2000، براساس مطالعات هکر و مورسینک در سال 2002، میانگین افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل (TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY=TFP) را حدود یک‌سوم درصد در سال تخمین می‌زنند. البته این تغییرات در کشورهای مختلف متفاوت بوده‌است. در ایالات متحده، که هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن در این دوره بیشتر از میانگین بود، افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل حدود نیم درصد تخمین زده‌شد. اگرچه ایالات متحده چشمگیرترین نمونه است، ولی سایر کشورها نیز از تاثیر مثبت سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی بهره‌مند شدند. شواهد نشان می‌دهد که تولید و گسترش این فناوری بازگشت سرمایه بالائی را برای کشورهای صنعتی و درحال توسعه داشته‌است. برای نمونه، بازگشت سرمایه مالزی در سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 8/44 درصد در سال 2003 بوده‌است که حدود سه برابر بازگشت سرمایه‌گذاریهای غیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مقدار آن 4/15 درصد است

افزایش تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید، اشتغال و درآمدهای صادرات کمک می‌کند. در حالی که استفاده از این فناوری بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را دارد که دولتها را کاراتر و مستعدتر برای تسهیم اطلاعات، همچنین شفاف‌تر و پاسخگوتر کند

دولتها برای متصل کردن جوامع روستائی دورافتاده و منزوی به مراکز شهری و همچنین فراهم کردن فرصتهای اقتصادی برای جوامع محروم می‌توانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند

توجه این نوشتار، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی به خاطر تعمیق سرمایه و افزایش بهره وری کلیه عوامل است. بخش دوم مقاله، به طرق مختلفی که این فناوری در رشد بهره‌وری تاثیر می‌گذارد، می‌پردازد. بخش سوم میزان کمکی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف به رشد می‌ کند و توزیع منافعی که به دنبال دارد را نشان می‌دهد. بخش پنجم عوامل کلیدی را که باعث افزایش یا مانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شوند به طور خلاصه بیان می‌کند و به چالشهائی که کشورهای در حال توسعه در بیشینه کردن کمک این فناوری به رشد با آن مواجهند اشاره می‌کند

در این نوشتار ابتدا به تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می‌شود، سپس شواهدی بین‌المللی در زمینه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ارائه می‌گردد. توزیع منافع حاصل از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. در نهایت، عوامل تاثیرگذار در نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ذکر می‌گردد

تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه طریق می‌تواند به رشد اقتصادی تاثیر بگذارد

1- رشد بهره وری کلیه عوامل در بخشهای تولید کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

2- تعمیق سرمایه(1)

3- رشد بهره وری کلیه عوامل از طریق سازماندهی مجدد و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

یکی از جنبه‌های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجه بهره وری کلیه عوامل در صنایع تولید کننده محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این رشد خارق العاده ناشی از پیشرفت سریع فناوری در این بخش از صنعت بوده است. از مهمترین نمونه‌های رشد سریع فناوری در این صنعت، رشدسریع قدرت محاسبه محصولات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات است. طبق قانون مور قدرت محاسباتی ریزپردازنده‌ها هر 18 دو برابر می شود(2). چنین سرعت بالائی در پیشرفت فناوری معادل رشد سریع بهره وری کلیه عوامل در بخش تولید کننده محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به نوبه خود موجب رشد میانگین بهره وری کلیه عوامل کل اقتصاد می شود
جنبه دیگری که فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن طریق به رشد اقتصادی کمک می‌کند، جذب سطح بالائی از سرمایه به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باعث تولید محصولات جدید و افت قیمت محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش نسبت سرمایه به تعداد کارکنان در این صنعت می‌شود که به معنی تعمیق سرمایه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است
سومین جنبه از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی، تاثیرات بلندمدت آن است که علی‌رغم بلندمدت بودن، تاثیرات عمیقی در پیشرفت و تحول جامعه دارد. پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پتانسیل بسیار بالائی در به هم ریختن و سازماندهی مجدد تولید و توزیع محصولات، خدمات و نحوه فعالیتهای اجتماعی دارند. شایان توجه است که چنین دگرگونیهائی در امور و روال انجام کارهای تولیدی، خدماتی و اجتماعی را قبلاً با ظهور موتورهای الکتریکی، تلفن و تلگراف تجربه کرده‌ایم، ولی به نظر می‌رسد محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات این‌بار تحولات عمیق‌تری ایجاد خواهند کرد. این تغییرات به تسهیل و تسریع انجام امور و افزایش کارائی و بهره‌وری اقتصادی بسیار کمک خواهند کرد

شواهد موجود در سطح بین‌المللی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران با word

جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران  
اهمیت نفت در صادرات :  
اهمیت نفت در اشتغال :  
اقتصاد نفتی یا اقتصاد با ارزش افزوده نفت  
اثرات قیمت بالای نفت بر اقتصاد واردکنندگان  
مراجع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران با word

خلعتبری ، فیروزه « مبانی اقتصاد نفت » تهران انتشارات علمی فرهنگی چاپ اول
بهکتیش محمد مهدی «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن» تهران،‌نشرنی،‌چاپ اول،‌
نجف پور ، حسین «نفت و توسعه ی صنعتی» ماهنامه نفت ،‌گاز و پتروشیمی 1382 ، شماره ی
سلامتی، مرتضی ، « اشتغال،‌بازار کار،‌سیاستهای اقتصادی» تهران مؤسسه ی کار و تأمین اجتماعی چاپ اول

جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند . و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست

به اعتقاد بسیاری  از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند

اهمیت نفت در صادرات :

صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است. یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد . بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خیزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود

صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است . کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند

کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد . ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند . ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت

درسالهای 81-1370 صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال 76-74 که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 74 بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است . همچنین در سال 79 باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد . در بقیه ی سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است

سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی 6601  تا 7701 % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از 44 % کمتر نبوده است که نشان دهنده ی وابستگی عظیم ایران به نفت است . ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند

به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت کاهش پیدا کرده است و انشاالله همه ی ما امیدواریم که این مساله با درایت سیاستمداران به پیشرفت اقتصاد ایران کمک وافری می نماید

اهمیت نفت در اشتغال :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word

 نگاهی به تجارت الکترونیک ، منافع اقتصادی و محدودیت های داخلی

تجارت سیستم های سنتی و الکترونیکی

تجارت الکترونیک ، منابع ، مزایا و نگرانی ها

تجارت الکترونیک ، موانع گسترش در ایران و راهکارها

خرید و فروش اینترنتی در ایران

ارائه راه حل

نگاهی به تجارت الکترونیک ، منافع اقتصادی و محدودیت های داخلی

          با اختراع رایانه و فراگیر شدن استفاده از آن بخصوص از سال 1980 میلادی که کامپیوترهای خانگی جایگاه مناسبی در سطح تمامی فعالیت های علمی ، اقتصادی و تجاری پیدا کردند و نیز گسترش روز افزون شبکه اینترنت در جهان ، بشر امروزی ، غوطه ور در دریایی از اطلاعات شده است

          از آنجا که دسترسی به اطلاعات و آمار می تواند مبنای بسیار دقیقی در تصمیم گیری صحیح و اصولی به شمار آید می توان به ضرورت همگانی با دنیای معاصر در استفاده از تجربیات جهانی و استفاده همه جانبه از فناوری اطلاعات پی برد

          در عرصه تجارت نیز نیاز به تغییر از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک این روزها بیش از گذشته احساس می شود ، به گونه ای که عصر مسافت و جابجایی به منظور کسب اطلاع از تقاضا و کالای قابل عرضه و یا خرید سپری شده است و به مرور اما با شتابی تصادی ارتباط بر پایه تجارت الکترونیک حداقل در ظاهر برای دست اندرکاران اقتصاد که دستی بر تجارت دارند واژه ای ناآشنا و غریبه نیست . هرچند که ممکن است از روشهای علمی و راهکارهای اجرایی آن آگاهی چندانی نداشته باشند

 تجارت سیستم های سنتی و الکترونیکی

          خرید اقلام مایحتاج روزانه در همه صنوف بخش مهمی از وقت خریدار را به خود اختصاص می دهد . خرید روزانه زنان خانه دار ، تدارک کالا و قطعات و مواد اولیه برای یک شرکت و یا کارخانه در بازار ایران مراحل مشخص و معینی را طی می کند که از سرکشی به حداقل چند مغازه و فروشنده جهت مشاهده کیفیت کالا و بررسی قیمت آن شروع می شود و در نهایت به انتخاب بهترین حالت و خرید می انجامد در روش سنتی جاری جهت انجام خرید کالای مورد نیاز با مسائل عدیده ای روبرو خواهیم بود . شلوغی فروشگاه ، ترافیک خیابان ها ، خطرات احتمالی به دلیل بعد فاصله از منزل یا محل کار تا فروشگاه ضرورت دیدن مدلهای مختلف و در نتیجه اجبار و سرکشی به چند فروشگاه به منظور اطمینان از قیمت و کیفیت ، بی حوصله گی فروشندگان در ارائه توضیحات جملگی از مواردی است که شهروندان ایرانی جهت خرید کالا به طور روزمره با آن دست به گریبانند

A look at e-commerce, local economic benefits and limitations

With the invention of computers and the widespread use of home computers, especially from 1980, which is a good place at all levels of scientific activity, and expand economic and trade were all growing Internet world of today’s a sea of immersed in the has

Since access to information and statistics can be very accurate based on Correct and principled decision-making can be considered a public necessity in the modern world of global experience and comprehensive use of information technology realized

crashes associated with the acceleration based on electronic commerce for at least the appearance of The economics involved are trading manually on an unfamiliar word, and not strangers. Although that may not have much knowledge of scientific methods and strategies for its implementation

Traditional and electronic commerce systems

Purchase items of daily needs in all major classes of time allocated to the buyer. Daily shopping housewives, procurement of goods and raw materials for a company or factory in Iran during certain phases of the rogue of at least a few shops and dealers that the price of quality goods and it begins and finally to select and buy the best leads in the traditional method for purchasing necessary goods will be faced with serious problems. Crowded stores, street traffic, hazards due to the distance from home or work necessary to store and view the various models and rogue having several stores in order to ensure price and quality, such vendors are bored in the overall description of Some Iranian citizens to buy goods that it routinely

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها با word

مقدمه
ماهیت اقتصادسیاسی
اقتصادسیاسی رسانه ها
چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها
پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی
مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)
خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی
خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات
نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها
ریموند ویلیامز
نیکلاس گارنهام
ادوارد هرمان و نائوم چامسکی
سیس . جی . هاملینک
یحیی کمالی پور
حمید مولانا
فرد فیجس
آرماند ما تلار
جیمز دی هالوران
مجید تهرانیان
جمع بندی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها با word

1- اینگلیس ، فرد ، 1377 «نظریه رسانه ها » ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، تهران مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران
2- شکر خواه ، یونس ، 1371 ،«دگرگونی جهانی و دیدگاه‌های شیلر»، به نقل از ، رسانه ، ش 11 ، پاییز 17 ، صص 81-
3- شیلر هربرت ، آی ، 1375 ،و اطلاعات و اقتصاد بحران ، ترجمه یونس شکر خواه ، تهران ، کانون ترجمه و نشر آفتاب
4- کمالی پور ، یحیی ، 1373 ، «عملکرد رسانه ها در آمریکا »، خلاصه درس های ارائه شده ، تنظیم مهدخت بروجرد ی علوی ، رسانه ، 73، صص31-
5- گرین فیلیپ ، 1369 ،«نقد کتاب رضایت تولید ، اقتصاد سیاسی رسانه های گروهی » ، رسانه ، ش، 4، زمستان 1369 ،‌صص 20-
6- گیلپین ،‌رابرت ، 1378 «ماهیت اقتصادی سیاسی » ، ترجمه دکتر محمود تقوی ، اطلاعات اقتصادی – سیاسی ، ش 144-143 ،‌ صص206 –
7- ماتلار ، آرماند ،‌ 1375 ، «مقررات زدایی در رسانه ها»، ترجمه علی کسمایی ، رسانه ،‌سال هفتم ، ش 4 ، زمستان 75 ، صص 15-
8- معتمد نژاد ، دکتر کاظم ، 1375 ، « نظریه های سلطه ارتباطی جهانی » رسانه ، سال هفتم ، ش 2 ، صص 9-
9- معتمد نژاد، کاظم ، 1377 ، مقدمه کتاب «وسایل ارتباط جمعی و امپراطوری امریکا » نوشته هربرت شیلر ، ترجمه احمد میر عابدینی ، تهران ، انتشارات سروش
10- مک جسلی ، دبلیو ، 1369 ، «فیلتر های خبری»، مصاحبه با ادوارد هرمان ،‌ترجمه سندسی ،‌ رسانه ، ش 4 ، زمستان 69 ، صص 14-
11- هالوران ، جیمز دی ، 1375 ، « نوآوری های ارتباطی و پرسش های انتقادی » ، ترجمه نورایی بید خت ، رسانه ،‌زمستان 75 ، صص 31-
12- هاملینک سیس ، جی ، 1372 ، «آیا پس از انقلاب اطلاعات زندگی و جود خواهد داشت؟ » ، ترجمه شاهرخ بهار ، رسانه ، بهار 1372 ، صص 12 –
13- هرمان ، ادوارد ،‌1371 ، «اقتصاد سیاسی رسانه های گروهی » ، ترجمه مجتبی صفوی ، رسانه ، ش 11 ، پاییز 71 ، صص 26 –

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه1970 میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است. طبقه ای که به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاکم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مکتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأکید می کنند وبرای درک شکل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وکسانی که آنها را کنترل می کنند می پردازند. در میان مکاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردکرده است

شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است که به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی کشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشکافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد

ماهیت اقتصادسیاسی

برای درک ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وکنش وواکنش متقابل این نهادهابایکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های کلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مکتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می کند. رابطه بین دولت وبازاربویژه تفاوت بین این دو محوراصلی اقتصادسیاسی است ازنظر دولت مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی ووحدت سیاسی است امابازارخواهان حذف تمامی محدودیت هاوموانع سیاسی وغیرسیاسی است که برعملکرد سازوکارقیمت تأثیر دارند. منطق بازار قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مکان هایی است که این فعالیت های مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وکنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است دراین خصوص «رابرت گیلپین» می نویسد. قرن هاست که بحث درباره ماهیت ونتایج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتی در مورد کنش وواکنش اقتصادوسیاست مطرح است. تفاسیر متضادسه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصادسیاسی را به دست می دهد، لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصادملی گرا،ومارکسیسم هر یک از این سه ایدئو لوژی حول اثررشد اقتصاد بازارجهانی برماهیت وپویش های روابط بین الملل دورمی زنند. هریک ازاین سه دید گاه به ترتیب از نظرات مرکانتیلیست های قرن 18 – اقتصاددانان کلاسیک ونئوکلاسیک دوقرن گذشته، مارکیست های قرن 19 ومنتقدان رادیکال سرمایه داری واقتصاد بازاری جهانی ریشه می گیرند. این سه دیدگاه درباره تضادهای اجتناب ناپذیر سه مسأله عمومی وبه هم وابسته زیر بحث می کنند

1-    دلایل وثرات اقتصادی وسیاسی رشد یک اقتصاد بازاری

2-    رابطه بین تحولات اقتصادی وتحولات سیاسی

3-    اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی

 (چگونه اقتصادبازاری جهانی برتوسعه اقتصادی کشوزهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاری جهانی توزیع ثروت وقدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیرقرارمی دهد اکثر لیبرال ها تجارت را موتور رشد می‌دانند و می‌گویند فرآیند رشد تا حد زیادی دراثرعوامل خارجی مثل جریان بین المللی تجارت سرمایه وفن آوری سرعت می گیردمارکسیست های سنتی براین عوامل خارجی باشکستن ساختارهای اجتماعی محافظه کار،توسعه اقتصادی راقدرت می بخشند. یکی ازنتایج اقتصادبازاری برای سیاست ملی وبین المللی- که اثرات اختلال آوری نیز برجامعه می گذارد این است که باواردشدن نیروهای بازارسازوکارقیمت به یک جامعه، روابط ونهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یاازبین می روند. یک نتیجه دیگراقتصادبازاری این است که اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع قدرت وثروت درجوامع دارد

اقتصادسیاسی رسانه ها

        بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی واین که چه کسانی این جنبش پرتکاپوراکنترل می کنند نمی توان دریافت که چراشکل ومحتوای رسانه ها به گونه ای است که می بینیم (فرداینگلیس) بنابراین تعبیر فرد اینگلس اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر اوحتی در یک ارتباط دو نفره مثل مطالعه یک رمان که در آن رابطه نویسنده وخواننده ظاهرا مستقیم است. بخش غیر مستقیمی ازصنعت گسترده انتشارات ،(ویراستاران،کتابفروشان) دخالت دارداقتصادسیاسی خود را منحصربه تجزیه وتحلیل رسانه های یک کشور نمی‌بیندوفرض اصولی دراقتصادسیاسی این است که رسانه های جهانی دریک نظام گسترده جهانی جمع می آیند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید