Archive for the ‘تاريخ’ Category

دانلود مقاله دستگاه مالى امویان با تکیه بر قلمرو شرقى خلافت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دستگاه مالى امویان با تکیه بر قلمرو شرقى خلافت با word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دستگاه مالى امویان با تکیه بر قلمرو شرقى خلافت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دستگاه مالى امویان با تکیه بر قلمرو شرقى خلافت با word

چکیده    
مقدمه    
الف. سیاست مالى امویان    
ب. انواع مالیات در دوره امویان    
خراج    
اَشکال اخذ خراج    
مقدار خراج    
متصدیان وصول خراج    
زمان اخذ خراج    
عُشر    
خالصه ها (صوافى)    
2 . مالیات سرانه (جزیه)    
مقدار جزیه    
ج. چگونگى برخورد عاملان وصول مالیات با ایرانیان    
د. دیگر درآمدها    
1 . غنیمت    
2 . هدیه ها    
ه . جدول مالیاتى مناطق مختلف ایران    
سیاهه در آمد کلى مناطق ایران به روایت قدامه    
نتیجه    
کتاب نامه    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله دستگاه مالى امویان با تکیه بر قلمرو شرقى خلافت با word

1 اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران، 1369

2 آدام متز، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، چاپ دوم: تهران، امیر کبییر، 1364ش

3 ابوالقاسم اجتهادى، بررسى وضع مالى مسلمین از آغاز تا پایان دوره امویان

4 فاروق عمر، مفید نورى و ملیحه، النظام الاسلامیه، منشورات دارالحکم، بغداد، 1989م

5 عبدالعزیز دورى، النظم الاسلامیه، وزراه التعلیم العالى بیت الحاکحه جامعه بغداد، 1988م

6 تقى الدین مقریزى، الخطط، مکتبه اطباء العلوم، بیروت، 1959

7 حسین مدرسى طباطبایى، زمین در فقه اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1367ش

8 ماوردى، احکّام السلطانیه، مکتبه و مطبعه مصطفى البابى، چاپ سوم: قاهره، 1966م

9 محمدبن عبدوس جهشیارى، کتاب الوزراء و الکتاب، ترجمه ابوالفضل طباطبائى، تهران، تابان، 1348

10 محمد على بن طباطبا، ابن طقطقى، تاریخ فخرى، ترجمه محمدوحید گلپایگانى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران

11 جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش على جواهر کلام، تهران، امیرکبیر، 1373ش

12 محمد اعظم سیستانى، اوضاع اقتصادى سیستان، مجله آریانا، ش 2

13 احمد بن واضح یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ترجمه احمدرضا تجدد، چاپ سوم: تهران، امیرکبیر

14 امیر على، تاریخ عرب و اسلام، ترجمه فخر داعى گیلانى، چاپ سوم: تهران، گنجینه، 1366ش

15 طه حسین، آئینه اسلام، ترجمه محمد ابراهیم آیتى، تهران، شرکت سهامى، 1339

16 احمد بن محمد، ابن عبدربه اندلس، العقد الفرید، بیروت، دارالکتب العربى، 1403ق

17 احمد امین، پرتو اسلام، ترجمه عباس خلیلى اقدام، تهران، اقبال، 1358ش

18 سعید نفیسى، تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، دانشگاه تهران، 1342ش

19 ابن خرداد به، المسالک و الممالک، ترجمه حسین قره چانلو، تهران، نشر پرتو، 1370ش

20 ایلیا پاولایچ پطروشفتگى، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، چاپ چهارم: تهران، پیام، 1354ش

21 على اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، دانشگاه تهران، 1373ش.(مدخل خراج)

22 نعمت الله تعدى، نظام هاى مالیاتى در ایران، تبریز، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانى تبریز، شماره 131، سال 32(1362)

23 ابوعبدالله محمد بن احمد، خوارزمى، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیوجم، على و فرهنگى، چاپ دوم: تهران، 1362ش

24 دانیل دنت، جزیه در اسلام، ترجمه محمدعلى موحد، تبریز، انتشارات کتابفروشى سروش، 1345

25 فراى، عصر زرین فرهنگ ایران

26 ابویعلى محمد بن حسین، الفراء القاضى، احکام السلطانیه، چاپ دوم: مکتب الاعلام الاسلامى، 1406ش

27 سیدحسین براقى، تاریخ الکوفه، چاپ سوم: نجف، مکتبه الحیدریه، 1388ق

28 ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج

29 گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پویش، 1359ش

30 خسرو خسروى، نظام هاى بهره بردارى از زمین در ایران، تهران، انتشارات پیام، 1352ش

31 ابواسحاق ابراهیم اصطخرى، ممالک و مسالک، ترجمه محمدبن اسعد تسترى، بنیاد موقوفات، تهران، محمود افشار، 1373ش

32 دنیل التون، تاریخ سیاسى و اجتماعى خراسان، ترجمه مسعود رجب نیا، علمى و فرهنگى، تهران، 1367ش

33 احمد بن عبیر بلاذرى، فتوح البلدان، ترجمه آذرنوش، چاپ دوم: تهران، سروش، 1364ش

34 مطهر بن طاهر مقدس، آفرینش و تاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعى کدکنى، تهران، نشرآگه، 1374ش

35 حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسى اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده جاویدان،، چاپ ششم: تهران

36 شریف القرشى، نظام حکومتى و ادارى در اسلام، ترجمه عباسعلى سلطانى، مشهد،آستانه قدس رضوى،1349

37 محمد بن احمد مقدس، احسن التقاسیم،ترجمه على نقى منزوى، شرکت مؤلفان و مترجمان، تهران، 1361 ش

38 ابوالحسن على بن الحسین مسعودى، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، علمى و فرهنگى، تهران، 1365ش

39 زرین کوب، تاریخ مردم ایران

40 ، ساخت دولت در ایران از اسلام تا یورش مغولان، تهران، امیر کبیر، 1365ش

41 مجید یکتائى، مالیه ایران در دوره اسلامى، مجله بررسى هاى تاریخى، سال هشتم

42 محمد بن جریر طبرى، تاریخ الاعدم و الملوک

43 بارتولدو، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورزى، بنیاد فرهنگ ایران، تهران

44 قدامه بن جعفر، کتاب الخراج و صنعه الکتابه، تحقیق حسین قره چانلو، تهران، البرز، 1370ش

45 ابن قتیبه، المعارف

46 لسترنج، کى، جغرافیاى سرزمین هاى خلافت شرق، ترجمه محمود عرفان، علمى و فرهنگى، چاپ دوم: تهران، 1364ش

47 ویل دورانت، تاریخ تمدن، مترجمان ابوطالب صارمى ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم طاهرى، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1371ش

48 ، تطور حکومت در ایران بعد از اسلام، محیط طباطبائى، چاپ اول: بعثت، 1367ش

49 پیگو لو سکایاو;;

50 ، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، 1348

51 لمبتون.آ. گ، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیرى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران، 1362ش

52 یاقوت حموى، معجم البلدان

چکیده

در خصوص تاریخ امویان، به سازمان و تشکیلات مالى آن دوره، توجه چندانى نشده و بیشتر نگاه ها به اوضاع حاد سیاسى آن عصر معطوف بوده است. شناخت سازمان مالى آنان مستلزم شناخت سازمان ادارى ـ مالى عصر خلفاى اولیه و حتى ایران و روم است. از خصوصیات و تفاوت هاى نظام مالى امویان، تعلق خزانه به شخص خلیفه و عدم نظارت دقیق بر مخارج و هزینه هاى آن بوده است

در این دوره، به دلیل وجود تشریفات و ولخرجى هاى دربار و توجه فوق العاده دستگاه خلافت به امور دینوى، بر انواع و مقدار مالیات ها افزوده شد. انواع مهم مالیات دریافتى شامل مالیات ارضى (خراج و عُشر و در آمد صوافى)، مالیات سرانه (جزیه)، غنایم و هدایا بود. چگونگى گرفتن مالیات و برخورد عاملان وصول مالیات با مردم، تفاوت هایى با دوران هاى قبلى داشت که غالب مردم مناطق فتح شده و تحت سلطه را از سیاست کلى امویان، بهویژه از سیاست هاى مالى آنان منزجر و آماده قیام برضد آنان کرد. در این میان، مناطق شرقى قلمرو خلافت از ویژگى هاى خاصى برخوردار بود که بررسى امورمالى این مناطق، برشناخت دقیق بخشى از تاریخ این دوره کمک خواهد کرد. محور بحث این مقاله، بخش اخیر است

کلید واژگان: دیوان، خراج، جزیه، غنیمت، هدیه

مقدمه

متأسفانه اطلاعات ما در مورد دستگاه مالى امویان بسیار نادر است، زیرا قدیمى ترین مآخذ عصر اسلامى، مربوط به دوره عباسیان است که آن ها نیز غالباً به رویدادهاى سیاسى و تاریخى پرداخته اند و جز اشاره هاى ضمنى و جنبى، توجه مخصوصى به دستگاه و سازمان مالى ننموده اند. بنابراین نمى توان تصویرى روشن از وضع مالیه امویان ارائه نمود. البته اگر چه قوانین مالیاتى اسلام در کتاب هاى فقها از ابویوسف تا ماوردى و هم چنین مجموعه هاى حدیث، ساده و روشن مى نماید، اما در واقع پیچیده و مشکل است

با اذعان به نکته یاد شده و اعتراف به نقص کار در مورد مسائل مالى، ابتدا لازم است اشاره اى کوتاه به نظام مالى مسلمانان در عهد خلفاى راشدین بنماییم که نظام موجود در آن اساس نظام مالى امویان است

مى دانیم که در آغاز دوره اسلامى، همه مسلمانان (سابقه اخذ مالیات پیش از امویان) زیر بار نظام دارایى اسلام بودند و هر کس خود، زکات مالش را به پیغمبر(صلى الله علیه وآله) مى پرداخت و عاملانى براى وصول و جمع آورى مالیات وجود نداشت، ولى با گسترش اسلام در سال هاى پایانى زندگى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، آن حضرت تدابیرى اتخاذ کرد و گروهى را براى جمع آورى صدقات معین نمود. هم چنین پس از فتح پاره اى از سرزمین هاى یهود و نصارا، به درخواست خود صاحبان آن ها، اراضى را به آن ها واگذار و سهمى در محصول زمین ها براى مسلمانان معین نمود و یا در بعضى جاها مثل تبوک، بر مردم جزیه مقرر کرد و اندازه آن را نیز به عهده عاملان وصول آن نهاد. بنابراین، نظم مالى در صدر اسلام، بدون پیچیدگى و ساده بود3 و عواید مالى در این دوره، عبارت بود از: زکات که از مسلمانان دولت مند مى گرفتند، غنیمت که در جنگ به دست مى آمد و جزیه که از یهود و نصاراى عربستان گرفته مى شد

با گسترش قلمرو اسلام و دست یافتن مسلمانان به سرزمین هاى اطراف، سازمان مالى در دوره خلفاى اولیه توسعه یافت که براى فهم آن باید از طرفى با جریان فتح ها و از طرف دیگر به سازمان مالى امپراطوران قبلى توجه داشت. نخستین فردى که در دوره اسلامى به سازمان مالى تقریباً نظم بخشید، عمر بن خطاب بود. او با استفاده از تنظیمات محلى در سرزمین هاى مفتوحه و مقدارى تعدیل براى مطابقت دادن سازمان هاى محلى با مبادى اسلام، اقداماتى را در این زمینه انجام داد

در مورد این مطالب که چه عاملى سبب تأسیس دیوان و ایجاد تشکیلاتى براى کنترل دخل و خرج مسلمانان شده است، اختلاف نظر وجود دارد. برخى براین عقیده اند که علت تشکیل دیوان، زیاد شدن مال بوده است.5 طبق برخى گزارش ها ابو هریره عامل عمر در بحرین، به هنگام بازگشت به مدینه اموال زیادى (در حدود پانصد هزار درهم) به مدینه آورده بود. او به هنگام نماز مغرب به دیدن خلیفه رفت و پس از گزارش کار خود، خلیفه را در جریان اموال آورده شده، قرار داد. عمر از کثرت آن تعجب نمود و حتى خیال کرد که شاید این اموال از راه غیر شرعى و ظلم و ستم از مردم گرفته شده است، ولى وقتى ابوهریره قسم یاد کرد که اموال طبق موازین شرعى جمع آورى شده است، عمر از حاضران در مسجد، در خصوص مصرف آن ها سؤال کرد. مردى (که قول ابن طقطقى یکى از مرزبان ایران بوده است)6 به خلیفه گفت که ایرانى ها براى اموال خود و مصارف آن دفترهایى دارند که دیوان نامیده مى شود و در آن، اموال، عطایا و مخارج را ضبط مى کنند. شما هم اگر چنین دفاتر و دیوانى تشکیل دهید مى توانید این اموال را در آن نگهدارى کنید و در موقع خود و در فرصت لازم استفاده نمایید. خلیفه این پیشنهاد را پسندید و به تدوین دیوان امر کرد

برخى دیگر عقیده دارند که خلیفه دوم لشکرى را تجهیز کرده بود تا به نقطه اى بفرستد در این هنگام هرمزان ایرانى نزد خلیفه بود. هرمزان به خلیفه گفت که لشکرى تجهیز و به هر نفر، مبالغى پرداخت کرده اى، اگر یکى از آن ها از رفتن خود دارى کند از کجا خواهى فهمید؟ آیا بهتر نیست که دیوان ترتیب دهى تا بدانى چه کسى پول گرفته و چه شخصى از رفتن خوددارى کرده است؟ عمر توضیحات بیشترى درباره این گونه دیوان خواست و هرمزان توضیح لازم را داد و سپس عمر نظر او را پسندید و دستور تشکیل چنین دیوانى را داد.8 برخى هم عقیده دارند که سیاست عمر در تدوین دیوان، متأثر از نظام ملوکى شام بوده است

بى شک، نظام مالیاتى که در تشکیلات خلافت اسلامى در این عهد بهوجود آمد، از مقررات و قوانین حاکم برجوامع سرزمین هاى فتح شده تأثیر پذیرفته بود و «دواوین» پیشین به عنوان مرجعى قابل اعتماد مورد استفاده بود.10 مثلا الگوى خراج که در نظام مالیاتى اسلامى براساس آن عمل مى شد، به طور کلى (به تصریح مآخذ اسلامى) از سیستم مالیاتى امپراتورى ساسانى پیروى مى کرد،11 زیرا این سیستم در ایران سابقه اى طولانى داشت.12 به هر حال، عمر بن خطاب با دسته بندى اراضى مفتوحه و وضع خراج و مقرر نمودن جزیه بر اهل کتاب، ساختمان تنظیمات مالیه اسلامى را بهوجود آورد13 که بعد از او هم به آن عمل شد

الف. سیاست مالى امویان

با به قدرت رسیدن امویان اگر چه شکل کلى سازمان مالى در عهده خلفاى راشدین، حفظ گردید، ولى سیاست مالى امویان تفاوت فاحشى با آن دوره پیدا کرد. این سیاست را معاویه، بنیان گذار سلسله اموى در پیش گرفت و جانشینان او نیز آن را دنبال نمودند. معاویه پس از آن که آرامش را در قلمرو خود برقرار کرد، به دستگاه مالى توجه خاصى نشان داد و درصدد تقویت بنیه مالى خود برآمد و به پیروى از سلاطین گذشته در راه افزایش در آمد، گام برداشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز با word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز با word :

«علوم انسانی از تشبیه به علوم طبیعی آغاز کردند و جز این افقی نمی‎دیدند و چاره‎ای نداشتند. پیروزی و کامیابی علوم طبیعی و در صدر آنها علم فیزیک، در فتح عرصه‎های طبیعت چندان کوبنده و دلربا بود که هیچ کس را دو دل نمی‎نهاد که علم اگر هست همان علم روشمند طبیعت است و معیار علمیت را اگر از جایی باید وام کرد، آنجا عرصه علوم طبیعی است. جایی که زانوان کانت در برابر علم نیوتونی لرزید، و متافیزیک را به خاطر «زایندگی ملعونش» طعن زد و طرد کرد» و دیگر نمی‎شد با عینک متافیزیک به طبیعت نگاه کرد. زیرا که طبیعت ریاضی گونه دیده می‎شد.
گسترش غیرمذهبی در عصر ما که معروف به انفجار شناخت یا پیروزی عقلانیت علمی یا تکنولوژی است، مولود این انقلاب علمی بود. ذهن انسان قادر است که عمق و ژرفای عالم طبیعی را با علم و تکنولوژی یعنی با شناخت عملکرد داخلی ملکول و وضعیت فضای بیرونی فیزیک و شیمی بدست بیاورد.
بینش علمی مدرن با فروپاشی جهان میانه همراه شد. به عبارت دیگر،‌ فروپاشی جهان عصر میانه نه تنها طرز برخورد جدیدی از طبیعت بنیادی نهاد، بلکه تلاشها و کوششهای جدیدی را برای فهم از خود نیز مهیا و آماده کرد. از هنگامی که خداوند دیگر بی‎واسطه در آفرینش درک نمی‎شد، برای متکلمین و معتقدان ضروری می‎باشد، که به طور کلی تأکید بیش از اندازه‎ای بر وحی خداوندی کنند که کلامش حاوی کتاب مقدس است، وحی‎ای که تنها برای انسان در میان همه مخلوقات بدلیل توانایی در زبان قابل فهم است. این گرایش منجر به این شد تا برای درک آن نگاه هرمنوتیکی یا تفسیری از کتاب مقدس به عمل آورند، این مسئله در طول رفورم و پست رفورم بوده است.
پس، بینش علمی، در قلمروی تحقیق تجربی است و آن ناشی از تلاشی است تا جهان را چنانچه ما آن را دریافت می‎کنیم، بفهمیم، پیش‎بینی کنیم و رویدادهای قابل مشاهده را تبیین کنیم و قوانین طبیعت را صورتبندی کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مرورى بر زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مرورى بر زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مرورى بر زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مرورى بر زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مرورى بر زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین با word :

دانلود مرورى بر زندگى و تلاش هاى علمى آلبرت اینشتین با word

اینشتین در سال 1905سه نظریه مهم «نسبیت خاص»،«كوآنتومى بودن نور» و «حركت براونى ذرات» را ارایه كرد كه هركدام تحول بسیار مهمى در حوزه خود ایجاد كرده اند.به همین مناسبت انجمن بین المللى فیزیك محض و كاربردى سال 2005 را به مناسبت یكصدمین سال ارائه این نظریه ها و پنجاهمین سال درگذشت وى سال جهانى فیزیك نامگذارى كرد تا توجه جهانیان به اهمیت فیزیك جلب شود و تلاش هایى براى ترویج این علم صورت گیرد. در ایران نیز درسال 1384 برنامه هایى براى بزرگداشت سال فیزیك برگزار مى شود. به همین مناسبت خلاصه اى از زندگى نامه اینشتین را از خبرگزارى ایسنا انتخاب كردیم كه از نظرتان مى گذرد.

آلبرت اینشتین در 24 اسفندماه سال 1258 هجرى شمسى در شهر اولم (ulm) آلمان به دنیا آمد. «هرمان» پدر وى یك مهندس برق بود كه تبحر چندانى در امور اقتصادى نداشت. مادرش «پائولین» نیز زنى خانه دار بود كه گاهى ویولن تدریس مى كرد. خانواده آلبرت یك سال بعد از تولد او به مونیخ مهاجرت كردند. اینشتین در 9 سالگى (1267) تحصیلات خود را در مدرسه «لوئیت پولد» مونیخ آغاز كرد و با وجود مهاجرت خانواده اش در سال 1273 به ایتالیا در این مدرسه شبانه روزى ماند.

انقلاب نسبیت

آلبرت انیشتیندر چهاردهم مارس 1879 در شهراولم که شهر متوسطی از ناحیه وورتمبرگآلمان بودمتولّد شد . امّا شهر مزبور در زندگی او اهمیتی نداشته است. زیرا یکسال بعد ازتولّد او خانواده وی از اولم عازممونیخ گردید.

پدر آلبرت، هرمان انیشتین کارخانه‌ی کوچکی برای تولید محصولاتالکتروشیمیایی داشت و با کمک برادرش که مدیر فنی کارخانهبود از آن بهره‌برداری می‌کرد. گر چه در کار معاملات بصیرت کامل نداشت. پدر آلبرتاز لحاظ عقاید سیاسی نیز مانند بسیاری از مردم آلمان گر چه با حکومت پروسی‌هامخالفت داشت امّا امپراتوری جدید آلمان را ستایش می‌کرد و صدراعظم آن «بیسمارک» و ژنرال «مولتکه» وامپراتور پیر یعنی «ویلهم اول» را گرامی می‌داشت.

مادر انیشتین که قبل از ازدواج پائولین کوخ نام داشت بیش از پدر زندگی راجدی می‌گرفت و زنی بود از اهل هنر و صاحب احساساتی که خاصّ هنرمندان است و بزرگترینعامل خوشی او در زندگی و وسیله تسلای وی از علم روزگار موسیقی بود.

ذوق هنری

ذوق هنری انیشتین چنان بود که او وقتی پنج ساله روزی پدرشقطب نمایی جیبیرا به وی نشان داد . خاصّیت اسرار آمیز عقربهمغناطیسی در کوکتأثیر عمیقی گذاشت با وجود آنکه هیچ عامل مرئی در حرکت عقربه تأثیری نداشت کودکچنین نتیجه گرفت در فضای خالی باید عاملی وجود داشته باشد کهاجسام را جذب کند.

دوران دانشجویی

در این دوران مشهورترین مؤسسه فنی در اروپا مرکزی به استثنای آلمان ،مدرسه ی دارالفنون سوئیس در شهر زوریخ بوده است. آلبرت در امتحان داوطلبان شرکت کردولی بخاطر اینکه درعلوم طبیعی اطلاّعاتی وسیع نداشت درامتحان پذیرفته نشد.

نوع فایل:word

سایز:43.4 KB

تعداد صفحه:9

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری با word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری با word :

دانلود بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری با word در86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری با word
فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
فصل دوم: سلجوقیان
1-2: تاریخچه پیدایش سلجوقیان و روی کار آمدن آنها
2-2: موقعیت جغرافیایی خراسان
3-2: نگرشی به وضع راهها و تجارت و بازرگانی و ارتباط آنها با همسایگان
4-2: امکانات رفاهی شهرها و امنیت راههای دوره سلجوقیان
فصل سوم: خوارزمشاهیان
1-3: تاریخچه روی کار آمدن خوارزمشاهیان
2-3: موقعیت جغرافیایی خوارزم
3-3: نگرشی به وضع راهها و تجارت و ارتباط آنها با همسایگان
4-3: امکانات رفاهی دوره خوارزمشاهی
5-3: امنیت
فصل چهارم: ایلخانان
1-4: تاریخچه روی کار امدن ایلخانان آذربایجان
2-4: نگرشی به وضع راهها و تجارت و وضع شهرها
3-4: امکانات رفاهی
4-4: امنیت
فصل پنجم: تیموریان
1-5: تاریخچه روی کار آمدن تیموریان
2-5: موقعیت جغرافیایی سمرقند
3-5: نگرشی به وضع راهها و تجارت و بازرگانی
4-5: امکانات رفاهی
5-5: امنیت در شهرها و راهها
نتیجه گیری
ضمائم
کتاب نامه (دانلود بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری با word
فهرست منابع و مأخذ)
چکیده انگلیسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاریخچه ی یونان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاریخچه ی یونان با word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاریخچه ی یونان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاریخچه ی یونان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاریخچه ی یونان با word :

حکومت : جمهوری
مساحت: 131،985 کیلومترمربع
جمعیت : 10,647,529 نفر
رشدسالانه جمعیت : 4/0 درصد
پایتخت: آتن
زبان : یونانی
دین : مسیحی
واحد پول: یرو
یونان درجنوب اروپا واقع شده و آب و هوای مدیترانه ای با زمستانهای معتدل و تابستانهای گرم و خشک از ویژگیهای این کشور است. عمده ترین فرآورده کشاورزی، زیتون است که به خارج صادر می شود. دریاهایی که یونان را احاطه کرده اند 70درصد ماهی مورد نیاز مردم را تأمین می کنند. 25 درصد مردم یونان درآتن که مرکز صنعتی محسوب می گردد سکونت دارند. توریسم در این کشور بسیار گسترش یافته و درآمد فراوانی را نصیب دولت می کند
یونان نام فارسی کشوری است در جنوب شرقی اروپا. پایتخت آن آتن است. نام یونانی آن جمهوری هلنی (به یونانی: ) است. زبان مردم آن یونانی و واحد پولشان یروست. و اکثر مردم آن مسیحی هستند. حکومت یونان جمهوری است. مساحت این کشور 985/131 کیلومترمربع و جمعیت آن 529/647/10 نفر با رشد سالانه 4/0 درصد.
آب و هوای مدیترانه ای با زمستانهای معتدل و تابستانهای گرم و خشک، از ویژگیهای این کشور است. عمده‌ترین فرآورده کشاورزی، زیتون است که به خارج صادر می¬شود. دریاهایی که یونان را احاطه کرده اند، 70درصد ماهی مورد نیاز مردم را تأمین می‌‌کنند.25 درصد مردم یونان درآتن، که مرکز صنعتی محسوب می‌‌گردد، سکونت دارند. توریسم در این کشور بسیار گسترش یافته، و درآمد فراوانی را، نصیب دولت می‌‌کند. از دیگر صنایع رایج در یونان، صنایع دستی – نساجی – سرامیک سازی و فلز کاری، قابل ذکر می¬باشد. جزیره کرت با مساحت 330/8 کیلومتر مربع و جمعیت 082/501 نفر، به مرکزیت «‌ایراکلیون» که در دریای مدیترانه واقع شده، متعلق به این کشور است.
تاریخ
یونان از کشورهای بسیار کهن و باستانی است.نژاد مردم آن از آمیزش هندواروپاییان با مردمانی که هلنی خوانده می‌‌شدند و اصل نژادشان ناشناخته است پدید آمده است.یونانیان از بیش از دوهزار سال پیس دارای رژیمی با ساختار دولت-شهری بوده اند.این نظام به گونه‌ای بوده که هر شهر برای خود دارای دولتی جداگانه می‌‌بوده است و ناماورترین این دولت-شهرها آتن و اسپارت بوده اند.مردمان یونانی در شبه جزیره آتیک و آسیای کوچک و جزیره‌های دریای اژه و مدیترانه پراکنده بوده اند.بخش یونانی نشین آسیایی یونیه خوانده می‌‌شده است.در نزدیک دوهزار و پانصد سال پیش از این یونیه به دست شاهنشاهی هخامنشی افتاد و درگیری میان دولت-شهرهای یونان و ایران آغاز شد.چندی پستر کسی به نام اسکندر مقدونی توانست از سرزمین مقدونیه بر همه یونان چیره شود و در بخشهای آسیایی دست به کشورگشایی زند.او توانست هخامنشیان را شکست دهد و بر سرزمین ایشان چیره شود.میوه این رویداد گسترش فرهنگ یونانی بر جهان آن روزگار بود.پس از مرگ او جانشینان او چندی بر یونان فرمان راندند.آنگاه یونان به دست امپراتوری تازه به دوران رسیده روم گشوده شد و سالیان دراز بخشی از این امپراتوری بود.یونانیان نقش به سزایی در پیشرفت رومیان داشتند ولی تا واژگونی این امپراتوری همواره بخشی از آن بودند.با نابودی روم به دست عثمانیان یونان نیز به دست این دولت تازه افتاد تا سالهای واپسین که سرانجام توانست استقلال خود را بازیابد.در جنگ جهانی دوم بخشهای بزرگی از یونان به دست آلمانها افتاد ولی با پایان جنگ این بخشها نیز پس گرفته شد.بیشترین درگیری سالهای واپسین یونان با کشور کنونی ترکیه بوده است.
فیلسوفان یونان باستان
• تالس ملطی
• آناکسیماندر ملطی
• آناکسیمنس ملطی
• فیثاغورس
• زنوفانس
• زنون ایلیایی
• دموکریتوس
• سقراط
• زنوفون
• افلاطون
• دیوجانوس (دیوژن)
• ارسطو
• اپیکور

قهرمانان اساطیر یونان
به کسی گفته می‌شود که خود را برای کمک به دیگران به خطر می‌اندازد، (Hero)اگر قهرمان قهرمانان اساطیر یونان شرایط لازم را برای قهرمان بودن نخواهند داشت! رفتارهای خودخواهانه و اغلب ضد اجتماعی قهرمانان یونانی، هر چه باشد مطمئنا الگوی خوبی برای نسل امروز نیست! با همه‌ی اینها، به خاطر تاثیر این اساطیر بر ادبیات و حتی فرهنگ جوامع مختلف- آشنایی با آنها شاید حتی ضروری باشد.
پس بیایید قبل از شروع داستان‌ها، قهرمان اسطوره را همان‌گونه که از دیرباز تعریف شده است، بشناسیم: در اسطوره و افسانه قهرمان به مرد یا زنی اطلاق می شود که موهبتی چون شهامت و قدرت خارق العاده به وی اعطا شده و معمولا پیشینه‌ای فرا زمینی دارد. وی همواره به خاطر اعمال دلیرانه‌اش تمجید و ستایش شده، و مورد محبت خدایان است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تاریخچه شهر مشهد با word :

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود.
در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود که در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است.
با نسخ قانون مذکور در سال 1309 هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امکانات مالی شهرداری ها تصویب شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. و در سال 1312 هـ . ش وزارت کشور برای اینکه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود و کلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیرنظر مهندسین مجرب و با برنامه صحیح انجام گیرد با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشکیل اداره کل فنی را در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 1320 هـ . ش اداره مزبور به اداره کل امور شهرداریها تبدیل گردید. سپس بر اساس قانون 1328 (هـ . ش) با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، از نظر سیاسی و اجتماعی تحولاتی در وضع شهرها بوجود آمد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق کریم خان زند با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق کریم خان زند با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق کریم خان زند با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق کریم خان زند با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق کریم خان زند با word :

روزهای خوش آرامش
به تقریب همه منابع تاریخی بر این باورند که دوران حکومت کریم خان ، خاصّه پس از غلبه بر حریفان و مدعّیان سلطنت ، دوران آرامش و آسایش و رفاه مردم ایران بوده است ، زیرا که هم زمینه اجتماعی این آرامش فراهم بود و هم کریم خان شخصیتی مردم دوست و علاقمند به رفاه و شادکامی مردم بود.
زمینه اجتماعی از آن جهت مساعد بود که جنگهای اواخر سلسله صفوی و تهاجم افاغنه و سپس استیلای نادر و خشونتها و بیدادگریهای اواخر پادشاهی او و آنگاه جدال خونین و خانمان برانداز جانشینان او و بالاخره نبردهای اوایل حکومت کریم خان ، مردم ایران را به شدت خسته و از پای درانداخته و آنان را به یک دوره صلح و آرامش نیازمند ساخته بود .
اما کریم خان ، چنانکه اشاره شد جز تأمین آسایش خلق و ترمیم خرابیهای گذشته برای خود وظیفه ای نمی شناخت . وی کوشید نابسامانیهای دوره نادری و هرج و مرج دوره بیست ساله متعاقب آن را با حُسن تدبیر جبران کند . علاقه کریم خان به استقرار عدالت اجتماعی و شاد کردن دل مردم ،‌یک حقیقت است .

حکومت یک ایرانی
حکومتی که کریم خان زند در ایران بنیاد نهاد ، ماهیت ایرانی داشت . او یکبار دیگر درتاریخ ایران ، پس از حمله اعراب ، به عنوان یک ایرانی نژاد ، بنیان حکومتی را گذاشت ، که گرچه ایامش کوتاه و به اصطلاح دولتش مستعجل بود ،اما اثرات اجتماعی آن در آن مقطع تاریخی بسیار مهم است .
این مرد ساده و بی پیرایه ، که موهبت هوشمندی خود را ، بسی بیش از همگان خود داشت ، در تاریخ پادشاهان ایران ، شخصیتی یگانه و بسیار جالب است . جزو آن گروه اندک از پادشاهانی است که غرور سلطنت و شوکت قدرت و جاه طلبی و دنیاداری او را فریب نداد .
اما با همه سادگی اش دریافته بود که مردم ایران پس از آن همه آشوب و فتنه و قتل و کشتار ، طالب آرامش و رفاه هستند .

جامعه شاد و مسرور
چنین بود که از نظر اجتماعی – حداقل در شیراز و اصفهان – جامعه عهد کریم خان ، جامعه شاد و زنده دلی بود .
مردم در این چهارده سال کمتر دغدغه تجاوز سپاهی و محصّل مالیات و راهزن و گردنکش و خانِ حاکم را داشتند. زیرا حاکم کّل ، در اجرای عدالت مراقبت تمام داشت و نمی گذاشت که «دینداری و حبّه ای بی حساب از کسی گرفته شود » و در این راه چنان پیگیر بود که به قدر یک دانه زیاد و کم خرج یومیه ، مضایقه از قتل چند نفر نداشت . »

رابطه مردم و عمّال حکومت
سازمانهای خدماتی حکومت او ، رابطه ای سالم و مبتنی بر عدالت اجتماعی و مایل به جانبداری از امنیّت و آسایش مردم را نصب العین خود قرار داده بودند . کار بدستان که حقوق و مستمری مشخص و معین و کافی داشتند ، مجال و بهانه ای برای تجاوز به حقوق مردم نداشتند . داروغه او ، دیگر آن داروغه اواخر عهد صفوی نبود که بر اثر ناتوانی اش قلدران و عربده جویان ، شب کمند بر خانه های مردم اندازند و زن و فرزندان آنها را جلوی چشم شوهر و پدر و برادر بی آبرو کنند . »
گشتی ها و شبگردها و گزمه های کریم خانی شب تا صبح در کوچه و بازار می گشتند تامال و جان مردم از گزند دزدان و تبهکاران در امان باشد . در نظام اداری او ، هیچ کارمندی جرأت و فرصت دغلکاری و دزدی و ارتشا نمی یافت .
کریم خان بر حُسن اجرای امور دیوانی و رابطه سالم با مردم سخت وسواس داشت و مراقبت می کرد در مناقشات بین مردم ، دخالت مأموران حکومتی مبتنی بر کشف حقیقت و اصلاح ذات البین و احقاق حق و جلوگیری از ستم و تجاوز بود .

استقرار امنیّت
کریم خان در اداره امور اجتماعی و نظارت دیوانی ، بر روابط اقتصادی و خاصه مسایل شهری دقت و مراقبت لازم را معمول می داشت . در آغاز سلطنت وقتی وارد اصفهان شد ، قبل از هر کاری دفاتر مالیاتی را که به دستور نادر شاه فراهم نموده بودند و صحت و دقت کافی در تنظیم آنها به کار برده شده بود ، طلب کرد و پس از بررسی مجدد ، مقرر کرد که داد و ستد و معاملات دیوانی را بر اساس آنها معمول دارند . او برای هر شهر حاکمی تعیین کرد و علاوه بر این هفت عامل با عناوین : وزیر ، مستوفی ، وکیل الرعایا ، محصص ، کلانتر ، نقیب و محتسب معین کرد تا در هر شهر امور عمومی را زیر کنترل داشتند .
حقوق حکام در شهرها ، یکسان و ماهی صد تومان بود و علاوه بر این مبلغ ؛ متناسب با مقام و موقعیت محلی هر حاکم مقداری مستمری جنسی ( غلّه ) تعیین کرد . محتسب (شهردار یا مسئول امور شهری ) در هر شهری موظف بود امور مربوط به داد و ستد بین مردم و پیشه وران راتحت نظارت قرار دهد و قیمت اجناس ، وزن و مرغوبیت و فساد کالاها و نظم و ضابطه بر بازار را زیر نظر داشته باشند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حکومت علوی و جریان های اجتماعی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حکومت علوی و جریان های اجتماعی با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حکومت علوی و جریان های اجتماعی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله حکومت علوی و جریان های اجتماعی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله حکومت علوی و جریان های اجتماعی با word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله حکومت علوی و جریان های اجتماعی با word

مقدمه
الف) استقرار عدالت
ب) استقرار آزادی اجتماعی
تشکل همسو
موضع امام
تشکلهای بی تفاوت یا چالشی
جبهه سوم: بی تفاوتها
موضع امام
الف) اندیشه
ب) رفتار
اشراف
عامل پنهان یا نفاق
حزب عثمانیه
خوارج
خاستگاه خوارج
موضع امام
قومیت حمراء
رویکردی دیگر از امام
ناکثین
خاستگاه ناکثین
موضع امام
قاسطین
موضع امام
________________________________________


موضوع این نوشتار، موضع گیریهای امام علی(ع) در برابر جریانهای اجتماعی که در زمان
ایشان پدید آمدند یا تداوم یافته اند، است. شاخص درخشانی مانند امام علی(ع) هر زمان مورد
توجه انسانها، با باورهای متفاوت می باشد. این رویکرد بدین لحاظ است که امام، فردی است که
در همه ابعاد وجودی، انسانی ممتاز است و نیز از فرزانگان الهی است که فرصت حکومت کردن
برای وی پدیدار شده است. بعد سیاسی و اجتماعی زندگانی وی، به ویژه زمان زمامداریش، بیش
از هر فرازی، مورد پژوهش است. بر این اساس، جریانهای متفاوت اجتماعی، گرچه خود،
موضوع مهمی هستند که به لحاظ همانند بودن آنها در بستر زمان، همواره موضوع تحقیق و
بهره وری اند، لکن جریانهای اجتماعی زمان حکومتداری امام، از آن جهت که موضع گیریهای
حضرت را در پی دارد، از اهتمامی ویژه برخوردار است؛ زیرا، روش امام، الگوی هر زمان است.
از سوی دیگر، رویکردهای امام، گاهی به گونه ای متفاوت جلوه گر است که در نگاه نخست،
ممکن است میان آنها تضاد مشاهده شود.
تحلیل جریانهای متفاوت اجتماعی، غبار چشم ره رسیدگان را می زداید تا با دیده زلال بین و
حقیقت یاب بنگرند که این تفاوتها، به لحاظ تفاوت فضای سخن و تفاوت مخاطبان بوده است که هر یک، سخن مناسب خویش را می طلبیده است. این دو ویژگی، تحلیل جریانهای اجتماعی
زمان امام را، اهمیتی دیگر بخشیده است. قصد ما، تحلیل این جریانها است، ولی محدودیت حجم
نوشته چاره ای جز ایجاز و فشرده گویی، باقی نمی گذارد، گرچه امید است اخلال و کاستی در آن
راه نیافته باشد.
چون آشنایی به خاستگاه این جریانها، در تحلیل صحیح آنها، یاری می رساند، پیش از
پرداختن به جریانها، نگاهی به برخی خاستگاههای این جریانها، بایسته می نماید.
سوژه های فکری و فرهنگی و نیز موضع گیریهای سیاسی نهاد سیاسی جامعه، همواره، زمینه
خیزش جریانهای اجتماعی است. حکومتداری امام علی(ع) از شاخصه های منحصر به فردی
برخوردار است که زمینه حضور انواع جریانهای اجتماعی متفاوت و چه بسا متضاد را موجب
گشته است. در اینجا به دو ویژگی عمده اشاره می شود.

الف) استقرار عدالت

از ویژگیهای مهم حکومت علوی، استقرار عدالت اجتماعی در ابعاد گوناگون فرهنگی و
اجتماعی و اقتصادی است. امام همام، برای مستقر ساختن عدالت، از هیچ تلاشی فروگذار نکرد،
بلکه به عنوان یک ارزش مهم بر آن پای فشرد و در هیچ شرایطی، از آن عدول نکرد. امام، در
استقرار عدالت در بعد اقتصادی، این رفتار را متبلور ساخت که اگر قرار بود اموال ِشخصی اش را
تقسیم کند، عدالت را محور قرار می داد تا چه رسد به اموال عمومی:
لو کان المال لی لسویتُ بینهم فکیف و إنّما المالُ مال الله؛ [1]
اگر مال، از خودم بود، مساوی تقسیم می کردم تا چه رسد به مالی که از آن ِخداست.>
حضرت، نه تنها از روز نخست بر این اصل پافشاری کرد، بلکه به اصلاح ِبی عدالتی های
گذشته نیز پرداخت:
وَ الله! لو وَجَدته قد تزوج به النساء و ملک به الإماء، لرددتُهُ؛ فإنَّ فی العدل ِسعه و مَنْ
ضاق علیه العدلُ فالجورُ علیه أضیق؛ [2]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت با word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت با word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت با word

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مقدمه
2- واگذاری امتیاز
3- مفاد امتیاز
4- مخالفین با قرارداد تالبوت
5- کارگزاران کمپانی در شهرهای مختلف:
فارس
تبریز
اصفهان
مشهد
تهران
6- آیت الله میرزای شیرازی و حکم تحریم
7- واکنش دولت در برابر حکم تحریم
8- آثار و نتایج نهضت تنباکو:
– افزایش قدرت علما
– بالا رفتن اعتماد به نفس مردم (بیداری ایرانیان و زمینه‌ای برای
انقلاب مشروطه)
– عقب نشینی استعمار
– پیامد سوء اقتصادی
– بی اعتباری امین السلطان و مرگ ناصرالدین شاه
9- جمع بندی

نهضت مردم ایران به رهبری روحانیت در واقعه تنباکو از درخشانترین صفحات تاریخ سیاسی معاصر ایران به شمار می‌رود و بیشتر مشروطه نویسان به دو جهت آن را مبداء و پیش درآمد انقلاب مشروطیت شمرده‌اند:
اولی اینکه مردم تا آن زمان مرعوب دولت بودند و خود را در مقابل اقتدارات دولت استبدادی و شاه زبون و ناتوان تصور می کردند ولی به واسطه کامیابی در انقلاب انحصار تنباکو جرأت و جسارت پیدا کرده و فهمیدند در مقابل اراده شاه و دولت می توان پایداری کرد و با یک قیام عمومی ممکن است منافع خود را حفظ کنند و شاه را که صاحب اختیار کل و حاکم بر تقدیرات ملت است، مجبور به تسلیم نمایند و این فکر و اندیشه، تخمی از کامیابی در دل‌ها کاشت و در مقابل تسلیم و رضا در پیشگاه زور و قلدوری ، روح مقاومت و پایداری به وجود آورد. و دوم اینکه چون این نهضت عمومی بنا بر احکام علمای روحانی در سر تا سر ایران بر پا شد و با کامیابی آنها خاتمه یافت اقتدار زیادی نصیب آنان گردید و شاه و درباریان که شکست خورده از این مبارزه بیرون آمدند بیش از پیش مرعوب نفوذ و قدرت روحانیت شدند و طبعاً نهضت مشروطیت هم که به دستیاری عده‌ای از علما بزرگ و مرجع تقلید بر پا گشت قدرتیکه در نتیجه‌ انقلاب انحصار دخانیات نصیب روحانیون شده بود و اقتداریکه پس از آن واقعه بدست آورده بودند کمک شایانی در پیشرفت نهضت مشروطه و برقراری حکومت ملی نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق فرش ایران از آغاز تا امروز با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق فرش ایران از آغاز تا امروز با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق فرش ایران از آغاز تا امروز با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق فرش ایران از آغاز تا امروز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق فرش ایران از آغاز تا امروز با word :

هوشنگ پادشاه ایران اولین کسی بود کهدر ملک خویش آهن آورد و برای صناعات از آن ابزار ساخت و بفرمود تا حیوانات درنده را بکشند و از پوست آنان لباس و فرش تهیه کنند.
حسب روایات تاریخی، زندگی « هوشنگ » پادشاه ایران زمین به بیش از دو هزار سال پیش از میلات مسیح باز می‌گردد و در آنها به استفاده از پوست حیوانات به عنوان فرش اشاره شده است.
می‌توان چنین نتیجه گرفت که از پوست حیوانات به عنوان فرش استفاده می‌شد یا اینکه از پشم و موی آنها فرش می‌بافتند.
این تاکید تاریخی می‌تواند مؤید تاریخ چهار هزار ساله فرش در ایران باشد. در متون تاریخی آمده است: از سال پنجاهم تا صدم بگفت تا ابریشم، پنبه و کتان و دیگر رستنی‌ها را بریسند و ببافند و رنگ کنند. همان گونه که از این متون برمی‌آید هنگامی که ایرانیان عهد جمشید با مفاهیمی چون عدالت، ظلم، سلاح، کاشت، برداشت، پرورش کرم ابریشم و بافت و رنگرزی آشنا می‌شوند، به یقین در فرشبافی به مرحله‌ای از رشد رسیده‌اند که آن را با شکلی مشخص ببافند و براساس علائق، سلیقه‌ها، آروزها و تفاوت‌های قومی، رنگ آن را تعیین کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید