Archive for the ‘آمار’ Category

دانلود تحقیق میزان تحصیلات اولیای دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری منطقه 2 با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق میزان تحصیلات اولیای دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری منطقه 2 با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق میزان تحصیلات اولیای دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری منطقه 2 با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق میزان تحصیلات اولیای دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری منطقه 2 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق میزان تحصیلات اولیای دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری منطقه 2 با word :

هدف این پروژه میزان تحصیلات اولیای دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری منطقه 2 می‌باشد.
این پروژه از طریق پرسش مستقیم از اشخاص صورت گرفت در این رابطه داده‌ها جمع‌آوری شد و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در این بررسی از محاسبات آماری و نمودارها و . . . . استفاده شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سریهای توانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سریهای توانی با word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سریهای توانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق سریهای توانی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق سریهای توانی با word :

سریهای توانی
یک سری به شکل * که در آن و…. اعدادی ثابت هستند، یک سری توانی از x می نامند . معمولاً برای راحتی سری *به صورت می نویسد در حالت کلی تر سری توانی به صورت است .
اگر به جای x مقدار ثابت r در نظر بگیریم سری توانی به یک سری عددی تبدیل می شود و همگرایی آن از روشهای همگرایی سری های عددی استفاده می شود .
نکته : هرگاه سری توانی به ازاء x=r که همگرا باشد ، آنگاه به ازاء هر x که به طور مطلق همگرا است هرگاه سری به ازاءx=s واگرا باشد آنگاه به ازاء هر x که نیز واگرا است .
تعریف بازه همگرایی: مجموعه نقاطی که به از‌ ‌آنها سری همگرا باشد ، همواره یک بازه است که به آن بازه ، بازه همگرایی می گویند.
نکته: سری توانی یکی از سه رفتار زیر را دارد :
الف ) سری فقط به ازاءx=0 همگرا است در این صورت بازه همگرایی I بازه [0,0] است
ب ) سری به ازاء هر x همگرا است د راین صورت است
ج) سری به ازاء مقادیر ناصفری از x همگرا و به ازاء سایر مقادیر واگراست
در این صورت،I یک بازه متناهی به شکل (-R,R],[-R,R),[-R,R],(-R,R)که R>0 است و این بسته به رفتار سری در نقاط x=-R ,x=R است که باید جداگانه بررسی شود . بازه همگرایی I ممکن است شامل یک یا هر دو نقطه انتهای نباشد به عبارت دیگر سری ممکن است به ازاءx=R یاx=-R همگرا باشد یا نباشد .
شعاع همگرایی :عدد R در نکته فوق شعاع همگرایی سری توانی نام دارد .
مثال : بازه همگرایی و شعاع همگرایی سری های توانی زیر را به دست آورید .
(‌الف
حل : از آزمون نسبت نتیجه می شود که سری فوق به ازاء x=0 همگرا است زیرا :

مگر آنکه x=0 لذا R=0,I=[0,0]

حل : آز آزمون ریشه نتیجه می شود که سری به ازاء هر x همگرا است زیرا :


حل : معلوم می شود که
*
لذا سری به ازاء به طور مطلق همگرا به ازاء واگرا می باشد در نتیجه شعاع همگرایی 1 می باشد بازه ‌ همگرایی [-1,1) است در واقع به ازاء x=1 سری * به سری توافقی واگرای تبدیل می شود . ولی به ازاx=-1 به سری متناوب به طور مشروط همگرای بدل خواهد شد

حل : یک سری توانی است که فقط شامل توانهای زوج x است با استفاده از آزمون نسبت داریم :

لذا سری بطور مطلق همگرا است اگر یا معادلا و واگر است اگر یا در نتیجه شعاع همگرایی1می باشد. بازه همگرایی بازه بسته
می باشد. در واقع با گذاردن x=-1 , x=1 در سری فوق یکسری بطور مشروط همگرا است .


حل : با استفاده از آزمون نسبت داریم :

لذا سری بطور مطلق همگرا است اگر و واگراست اگر در نتیجه شعاع همگرایی سری 5 می باشد . بازه همگرایی بازه بسته [-5,5] می باشد
(هـ
حل : با استفاده از آزمون ریشه داریم :

لذا سری برای هر x همگراست یعنی

حل : با استفاده از آزمون نسبت داریم :

و لذا اگر یا به عبارت دیگر سری توانی بطور مطلق همگرا است وبه ازاء سری توانی مفروض به صورت در می آید که واگرا است لذا بازه همگرایی بصورت است و
مشتق گیری ازسری توانی
مثال : سری هندسی را در نظر بگیرید این سری به مجموع می‌گراید هرگاه |x|<1 بنابراین سری توانی تابع f با ضابطه را تعریف می کند لذا :
*
مثال : اگر در * به جای x ، –x قرار دهیم ، داریم :

در * قرار میدهیم x=x2 و بدست می آوریم .

چنانچه در * به جای x ، -x2 گذاشته شود بدست می آید :

قضیه : اگر یک سری توانی با شعاع همگرایی R>0 باشد ، شعاع همگرایی سری نیز R است . این قضیه حاکی است که شعاع همگرایی سری حاصل از مشتق گیری جمله به جمله از یک سری توانی مفروض ،‌ همان شعاع همگرایی سری مفروض است .
مثال : درستی قضیه فوق را در مورد سری توانی زیر تحقیق می کنیم:

شعاع همگرایی با استفاده از آزمون نسبت بدست می آید :

پس سری توانی به ازاء |x|<1 همگراست ، لذا شعاع همگرایی اش ، R برابر1 است با مشتق گیری جمله به جمله از سری مفروض ، سری توانی زیر حاصل می شود : آزمون نسبت را در مورد این سری توانی به کار می بریم وبدست می اوریم : این سری توانی هم به ازاء|x|<1 همگراست ، لذا شعاع همگرایی اش ،R` ، برابر است چون درستی قضیه فوق تأیید می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ با word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ با word :

انسان‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ خویش‌ سیستم‌ های‌ متنوعی‌ اعم‌ از تولیدی‌ و خدماتی‌ را بوجود آورده‌ است‌ . این‌سیستمها در طول‌ زمان‌ رشد و توسعه‌ یافته‌اند و به‌ نوبه ‌ خود مسائل‌ و مشکلات‌ مختلفی‌ را هم‌ ایجاد نموده‌اند.از طرف‌ دیگر پیچیدگی‌ های‌ این‌ سیستم‌ ها فرایند تصمیم‌گیری‌ ، هدایت‌ و کنترل‌ را برای‌ افراد مسئول‌ بسیارحساس‌ و مشکل‌ ساخته‌ است‌ . لذا برای‌ حل‌ مسائل‌ و مشکلات‌ و در نهایت‌ کمک‌ به‌ مسؤلان‌ به‌ منظورشناخت‌ و بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری‌ در مورد سیستم‌ ها ، روشها و تکنیک‌های‌ متفاوتی‌ بوجود آمده‌ اند که‌بکارگیری‌ آنها بستگی‌ به‌ نوعی‌ سیستم‌ و مشکل‌ مربوطه‌ دارد . تجزیه‌ و تحلیل‌ های‌ ریاضی‌ مشاهده‌ عینی‌ وتجربی‌ و فنون‌ مختلف‌ پژوهش‌ عملیاتی‌ را می‌توان‌ نمونه‌ای‌ از این‌ روشها دانست‌ . طبیعی‌ است‌ که‌ هریک‌ ازروشهای‌ مذکور دارای‌ نقاط‌ قوت‌ و محدودیت‌هایی‌ می‌باشند و بکارگیری‌ همه‌ آنها در مورد یک‌ سیستم‌خاص‌ نه‌ بسادگی‌ امکان‌ پذیر است‌ و نه‌ نتیجه‌ مشابه‌ خواهد داشت‌ . یکی‌ دیگر از روشهائی‌ که‌ برای‌ شناخت‌وضع‌ موجود و بهبود عملکرد سیستم‌ها بوجود آمده‌ ، شبیه‌ سازی‌ است‌ که‌ در این‌ فصل‌ به‌ معرفی‌ آن‌می‌پردازیم‌ . شبیه‌ سازی‌ یکی‌ از پرقدرترین‌ و مفید ترین‌ ابزارهای‌ تحلیل‌ عملکرد فرایندهای‌ پیچیده ‌ سیستم‌هااست‌ . هر مهندس‌ یا مدیری‌ که‌ بخواهد اطلاعاتش‌ را کامل‌ کند باید با این‌ روش‌ آشنا باشد . مدلسازی‌ از طریق‌شبیه‌ سازی‌ تاحد زیادی‌ به‌علوم‌ کامپیوتر، ریاضیات‌ ، احتمالات‌ و آمار متکی‌ است‌ .
چون‌ شبیه‌ سازی‌ نوعی‌ مدلسازی‌ سیستم‌ است‌ لذا در بخش‌ نخست‌ سیستم‌ ها و سپس‌ مدلها و در نهایت‌شبیه‌ سازی‌ را مورد بحث‌ قرار خواهیم‌ داد .
1 ـ سیستم‌ها
برای‌ آشنایی‌ با مفهوم‌ سیستم‌ ابتدا مثالهای‌ از سیستم‌ را ارائه‌ می‌کنیم‌ و سپس‌ با جزئیات‌ بیشتر به‌ بحث‌خواهیم‌ پرداخت‌ . به‌ تشکیلات‌ یک‌ بانک‌ توجه‌ کنید . یک‌ بانک‌ تعدادی‌ انسان‌ ، ماشین‌، دفاتر، کامپیوتر،مقررات‌ اداری‌ و قوانین‌ پولی‌ و اقتصادی‌ است‌ که‌ همه‌ به‌ نوعی‌ وابسته‌ به‌ یکدیگر بوده‌ و با اثر گذاشتن‌ بر هم‌بمنظور ارائه‌ خدمات‌ بانکی‌ و کسب‌ درآمدهای‌ اقتصادی‌ دارای‌ وحدت‌ و هماهنگی‌ هستند . یک‌ واحدتولیدی‌ ، مثلاً تولید اتومبیل‌ ، مثال‌ دیگری‌ از سیستم‌ است‌ در این‌ واحد هم‌ تعداد زیادی‌ از مهندسین‌ ،کارگران‌، ماشین‌ آلات‌ ، قوانین‌ کار ، فرمولهای‌ مهندسی‌، مواد اولیه‌ و قوانین‌ تولید گردهم‌ آمده‌ و هریک‌ در راه‌هدف‌ نهایی‌ یعنی‌ تولید دارای‌ نقشی‌ بوده‌ و در اجرای‌ این‌ نقش‌ از دیگران‌ تأثیر پذیر و بر دیگران‌ تاثیر گذارمی‌باشند. مسلماً هدف‌ از ایجاد یک‌ سیستم‌ یا اداره‌ یک‌ سیستم‌ موجود، کسب‌ بهترین‌ نتایج‌ حاصل‌ از آن‌است‌. لذا در مورد سیستم‌ های‌ موجود باید تأثیر اجزاء آن‌ بریکدیگر، قوانین‌ و رابطه‌های‌ حاکم‌ برآن‌ و دیگرخصوصیات‌ آنرا شناخت‌. و اگر هدف‌ ایجاد یک‌ سیستم‌ است‌ باید بهترین‌ تعداد و ترکیب‌ اشیاء و مؤثرترین‌قوانین‌ را برای‌ آن‌ انتخاب‌ نمود . اما انتخاب‌ بهترین‌ ها خود مستلزم‌ شناخت‌ رفتار سیستم‌ با ترکیبات‌ و قوانین‌متفاوت‌ می‌باشد . در هر حال‌ لازمه‌ ایجاد یا اداره‌ مطلوب‌ یک‌ سیستم‌ ، بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ است‌ .بطور کلی‌ سیستم‌ را می‌توان‌ چنین‌ تعریف‌ کرد “مجموعه‌ای‌ از اشیاء با مشخصه‌های‌ معلوم‌ ، که‌ روابط‌ بین‌ آنهاو قوانین‌ حاکم‌ بر آنها مشخص‌ است‌ . اشیاء یک‌ سیستم‌ ممکن‌ است‌ دائمی‌ یا موقت‌ باشند.” مثلاً در یک‌سیستم‌ تولیدی‌ ، ماشین‌ های‌ تولیدی‌ جزء اشیاء دائمی‌ و مواد اولیه‌ و یا تولیدات‌ از اشیاء موقت‌ سیستم‌ بشمارمی‌روند . هر یک‌ از اشیاء دائمی‌ یا موقت‌ دارای‌ یک‌ یا چندین‌ مشخصه‌ هستند . اما در یک‌ بررسی‌ تنها آندسته‌مشخصهایی‌ که‌ در ارتباط‌ با هدف‌ بررسی‌ بوده‌ و نتایج‌ از آنها تأثیر پذیر است‌ مدنظر قرار گرفته‌ و بعنوان‌مشخصه‌ در مدل‌ سیستم‌ گنجانیده‌ میشوند. به‌ چگونگی‌ اشیاء ، مشخصات‌ و روابط‌ یک‌ سیستم‌ در یک‌ لحظه‌زمانی‌ وضعیت‌ سیستم‌ در آن‌ لحظه‌ می‌گویند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق زوج مرتب با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق زوج مرتب با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق زوج مرتب با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق زوج مرتب با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق زوج مرتب با word :

زوج مرتب :
تعریف : مجموعه ی دو عضوی که در آن جابه جایی وجود ندارد زوج مرتب گفته می شود و به صورت (b،a) نشان داده می شود و در زوج مرتب جابه جایی وجود ندارد

در زوج مرتب (b،a)a را مولف اول و b را مؤلف دوم می نامیم.
یک کاربرد زوج مرتب استفاده از آن برای نمایش مختصات یک نقطه در صفحه است
نماد (yوx)a را به معنای نقطه ای در صفحه در نظر می گیریم که طول آن برابر x و عرض آن برابر y است.
تساوی دو زوج مرتب : شرط لازم و کافی برای اینکه دو زوج مرتب (b،a)(d،c) با هم برابر باشند این است که (d=b ، c=a)
مولفه های اول با هم برابر باشند و مولفه های دوم هم با هم برابر باشند .
مثال : به ازای کدام مقادیر x و y دو زوج مرتب (y-x و 16) و (2و ) برابرند ؟

مثال : مقادیر x وy را چنان بیابید که در نقطه ی بر هم منطبق باشند ؟
چون دو نقطه با هم منطبق هستند پس باید مولفه های اول و دوم با هم برابر باشند.

حاصلضرب دکارتی :
تعریف : هرگاه A و B دو مجموعه دلخواه باشند حاصلضرب دکارتی .دو مجموعه A وB که آنرا با علامت B×A نشان می دهیم مجموعه همه زوج های مرتبی است که مولفه های اول آغاز از A مولفه های دوم آغاز از B باشد.

تذکر : هرگاه مجموعه a دارای m عضو و مجموعه b دارای n عضو باشد B×A و A×B دارای m.n عضو هستند.
در حاصلضرب دکارتی جابجایی وجود ندارد
مثلاً : اگر
دکارتی مجموعه در خودش

مثال :
اگر و B×A را مشخص کنید و نمودار مختصاتی B×A را رسم کنید ؟

برای رسم نمودار B×A هر عضو آن را به عنوان مختصات یک نقطه در نظر می گیریم و در صفحه رسم میکنیم .

مثال : اگر نمودار B×A را در صفحه نمایش دهید ؟

مثال : اگر و B×A را مشخص کنید.

مثال : حاصل ضرب دکارتی هر یک از مجموعه های زیر را دستگاه رسم کنید ؟

َ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word :

گام اول : مقدمه
هدف از این پروژه بررسی عمل کرد دانش آموزان تمام پایه های دبیرستان نجمه ( غیر از رشته انسانی ) در درس فیزیک است . برای انجام این پروژه کل داده ها 100 نفر بود در این بین تنها 26 نفر را به عنوان نمونه تصادفی انتخاب کردیم پس نمرات سه ترم اول ، و دوم و سالانه هر فرد را یاداشت کردیم .
بخواهی هر ترم جدول فراوای که شامل طول دسته ، فراوانی ، مرکز دسته و … است را رسم کردیم. واریانس ، دامنه تغییراتومیانگین داده ها را پیدا کردیم . بعد از آن باساس جدول فراوای نمودار های چند بر ، دایره ای ، جعبه ای را رسم کردیم . سپس نتیجه این پروژه را می توان از روی نمودار ها مشخص کرد.

گام دوم: جمع آوری داده ها:
شماره نام ونام خانوادگی نمره ترم اول نمره ترم دوم نمره سالانه شماره نام ونام خانوادگی نمره ترم اول نمره ترم دوم نمره سالانه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
زهرا اعظمی
اعظم آندرید
راضیه باتدبیر
اشرف برسلانی
فرزانه برنائی
فهیمه برومند
فاطمه پوریزدان
الهام تیره دست
عصمت حجیدخت
نفیسه حجی زاده
فاطمه ساداتحسینی
زهرا خدادادی
سمیه خدادادی
آرزو خواجه
نرگس رجبی
سمیه زراعی
ملیحه ستوده
سمیه سودائی
زهرا شاد
نسرین صفوی
عاطفه عباسی
قمر عطاخانی
فرشته غلامپور
ناهید قانون دوست
طاهره کده
زهرا ناروئی
محبوبه نوروزی
فاطمه نوریتیموری
ملیحه نوری زاده
15.5
15.5
15
15
16.5
17.5
14.5
15.5
14.5
15
20
4.5
18.5
18
18
10
14.5
11
98
18
17.5
12
6
5
16.5
8.5
7.5
17
15.5
7.75
9
7.25
7
10.25
13
14.5
13
10.25
8.75
16.25
6
11.5
17.25
10.75
4.75
10
9.5
7.25
15.25
9.75
6
2.75
4.25
12.5
6.25
6.5
10.25
12.75 11
12
11
10.75
13.5
15.25
15.5
14.75
12.75
12
17.75
7.25
14.25
17.75
13.5
8.5
12.5
11.5
7.5
16.75
13.5
9.25
5.5
6.75
14.75
9.25
7.75
13.25
14.25 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
سوسن وشکن
سمانه یوسفی
میا ابولحسنی
مرضیه باتدبیر
افسانه برنایی
اعظم پریوش
الهام تودرباریانی
معصومه حیدری
مریم واشکی
اشرف رزاقی
فاطمه رستم زاده
معصومه رضازاده
سکینه رمضانی
زهرا زحمتکش
راضیه زکی پور
فرزانه سلطان پور
زهره میدی
شبنم صادقی
زهره علیزاده
محبوبه غیرتی
فاطمه فدایی
آمنه قطبی
زهره قلی پور
زهره کاظمیان
فاطمه محمدنیا
صدیقه محمدی فرد
الهام فرهودی
صفیه مقدس
الهام میرزا دوستی 16
12.5
10.5
10.5
13.5
14.5
14.5
11
17.5
10
98
17
16
15
18
12.5
8
15.5
19.5
13
12.5
13.5
15.5
17.5
10.5
14.5
18.5
14.5
13.5 5
10.5
98
7.5
11.5
6.5
6.75
8
11.75
98
98
9.5
6.75
9.25
14
6.25
7
10
19.5
8.25
9
6
11.25
12.5
8.5
10.75
10.25
10.25
11.75 9.5
12.25
5.25
10
13.5
9.75
10.75
10.25
14.5
3.75
1.75
13
11
12.25
16
9.5
9
12.5
19.75
10.75
11.25
10.25
13.75
14.75
10.25
13.25
14
12.5
13.25
شماره نام ونام خانوادگی نمره ترم اول نمره ترم دوم نمره سالانه شماره نام ونام خانوادگی نمره ترم اول نمره ترم دوم نمره سالانه
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89 سمانه نا توان
سمیه نایب زاده
زینب نجفی
مریم نظری
زهرا نوریان
سمیه هنری
فاطمه آریاوش
زکیه اقتیائی
منیره بابا محمدی
اعظم بهبومند
ریحانه بهمنی
اکرم پرشیانشیدا
محبوبه تاجیک
معصومه جامی پور
تکتم رجبی
طیبه خاوری
شریفه سلجوقی
مریم شهباززاده
کبری عیدی زاده
مریم میرزا دوستی
صغری نجفی
فاطمه نیازی
ملیحه امیرزاده
اکرم آندری
سکینه بهفردی
سکینه بهادری
آمنه پهلوان
معصومه رحیمی
فاطمه زیر آبادی
سعیده ساعدی
راحله صادقی 12.5
12.5
16
16
98
17
12.5
14
17
17
11.5
15
6.5
15
19
17
19
7
11.5
15.5
17.5
16
9
13.5
14.5
11.5
13.5
19.5
15
98
16 9.75
8.2
10.5
10.5
98
14.5
12.75
6.25
11.75
14.75
11
11
6.5
14
19
13.75
14.5
7.25
8.75
15
12.5
12
12.5
14.5
10
9.25
13.75
17.75
11.5
98
15 11.75
11
13
13.25
0.01
15.75
14.25
10.25
14.25
16
12.25
13.25
9
15.5
19.25
15.5
16.5
8.75
11.25
16.25
14.25
14.25
13.25
15.25
13
11.75
14.75
18.75
13.5
1.25
16.25 90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 عفت کوهجانی
مریم رضایی
فاطمه رمضانیان
مهناز سیفی
الهه شجاع مقدم
عصمت صفوی
راضیه عطایی
مرضیه عطایی
الهام محمدپور
حلیمه سادات مقدسینیا
سمیرا نوری 16.5
15
17.5
10
10.5
15.5
18
18
8
12.5
15 15
11.75
17
11.5
8
13.5
15
15.5
9.5
11.5
11 16.5
11.75
17.75
12.75
10.75
15.25
16.75
16.75
11.25
13.25
13.5

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word :

مقدمه :
تفکر درباره میزان توانایی افراد برای یادگیری چیزی نیست . اما بسیاری یافته های پژوهشی جدید نشان داده اند توانایی ارتباط دادن اطلاعات جدید با دانش پیشین برای یادگرفتن حیاتی است . درک و فهم و یادسپاری یا یادگیری موضوعی که کاملا ناد آشناست امکان پذیر نیست . برای درک و فهم تکلیفی که در دست است . داشتن مقداری دانش پیشین ضروری است . امنا داشتن دانش پیش نیاز هم برای اطمینان از رسیدن به نتایج مناسب کافی نیست . بلکه افراد باید دانش پیشین خود را فعال کنند تا بتوانند از آن برای درک و فهم و یادگیری استفاده کنند. پژوهش نشان می دهد دانش آموزان همیشه هم نمی توانند بین مواد جدیدی که آموزش می بینند و آنچه پیشض تر می دانند ، ارتباط بر قرار کنند . همچنین ، وقتی معلمان ره دانش پیشین یادگیرنده توجه جدی می کنند و آنرا به مثابه نقطه آغازین آموزش به کار می روند ، یادگیری ارتقا می یابد .
در کلاس درس
معلمان می توانند به دانش آموزان برای فعال کردندانش پیشین کمک کنند تا آن را برای انجام تکلیفی که در دست دارند ، به کار ببرند ، این کار به شیوه های متعددی قابل انجام است :
• برای اطمینان از آن دانش آموزان پیشین ضروری را دارند و نیز برای فعال کردن آن ، معلمان می توانند محتوای درس را قبل از تدریس به بحث بگذارند .
• اغلب، دانش پیشین دانش آموزان کامل نیست یاباورهای نادرست و بدفهمی های بارزی در آن وجود دارد . بنابراین برای معلمان ، تنها دانتن این که دانش سآموزان بایددانشی در باره موضوعی که ارائه می شود داشته باشند ، کافی نیست ، بلکه لازم است ، به تفصیل دانش پیشین دانش آموزان را بررسی کنند تا باورهای نادرست و بدفهمی ها را بشناسند .
• امکان دارد معلمان نیاز داشته باشند ه عقب برگردند تا مواد پیش نیاز فهم را فراهم آورند ، یا از دانش آموزان بخواهند برای آماده شدن کارهایی را انجام دهند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word :

METHODS
«روش‌های تفاضل متناهی»
روابط واضح یا غیرواضح بین مشتقات و مقادیر توابع در نقاط آغازی وجود دارد.
نقاط آغازی بر روی [a,b] می تواند به وسیله [j= 1,2,…,N] و xj= a+jh به طوریکه ، ، در نظر گرفته شود.
این عبارت برای مشتقات تحت شرایط مقادیر تابعی است.
جواب مسأله مقدار مرزی یک تفاضل متناهی بوسیله جای‌گذاری معادله دیفرانسیل در هر نقطه آغازین به وسیله یک معادله تفاضلی بدست می آید.
با در نظر گرفتن شرایط مرزی در معادلات تفاضلی، سیستم جبری معادلات مورد حصول حل می شود، این یک جواب عددی تخمینی برای مسأله مقدار مرزی بدست می دهد.
– Linear Second Order Differential Equations

[معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم] ‍[صفحه 5, 4 ]
به معادله دیفرانسیل مرتبه دوم زیر توجه می کنیم:
، (46)
در رابطه با شرایط مرزی نوع اول: ، (47)
مقدار قطعی u(m) از با مشخص شده و مقدار تقریبی آن با ، با استفاده از سریهای تیلورها می توانیم مشخص کنیم که:
( .42)

به طوری که و
(49)

به طوری که
ما فرض کردیم که پیوستگی بدین صورت است:

به طوری که .
با در نظر گرفتن شرایط در 48 ، 49 و جایگذاری در 46 ، تفاضل تقریبی متناهی معادله دیفرانسیل مذکور در به صورت زیر است:
( .50)
شرایط مرزی ( .42) به صورت زیر تبدیل می شود:
( .51)
پس از ضرب با ، ( .50) می تواند به صورت زیر نوشته شود:
و ( .52)
به طوری که:
و و
سیستم ( .52) در نوشتار ماتریسی، پس از لحاظ شرایط مرزی، تبدیل می‌شود به:
( .53) Au=b
به طوری که:

حل سیستم معادلات خطی ( .53) جواب تفاضل متناهی معادله دیفرانسیل ( .46) را ارائه می دهد که پاسخگوی شرایط مرزی مدنظر است.

اشتباه بریدگی داخلی. (p.565) (خطای برش)
غلط بریدگی داخلی از معادله ( .52) بوسیله
( .54)
نشان داده می شود. به طوری که
بسط هر شرط در طرف اول معادله ( .54) در سری تیلور آن مول ، بدست می دهد:
( .55)
به طوری که .
بنابراین روش مذکور، روش حل معادله مرتبه دوم می باشد.

شرایط مرزی اشتقاقی: (p.596)
هم اکنون توجه خود را به شرایط مرزی نوع سوم معطوف می کنیم:

( .56)
تفاضل تقریبی معادله دیفرانسیل ( .46) در گره‌های داخلی j=1,2,…,N ، بوسیله معادله ( .52) داده شده که دارای N+2 مجموع در N معادله می‌باشد. هم اکنون ما نیاز داریم دو یا چند معادله متناظر برای شرایط مرزی ( .56) بیابیم.
با حذف شرایط در ( .48) ، تفاضل تقریبی متناهی ( .56) به صورت زیر می باشد:
در : یا
( .57)
در یا
( .58)
به طوری که و ، مقادیر تابعی در و می باشند. گره‌های و خارج از بازه [a,b] قرار دارند و گره‌های غیرواقعی خوانده می‌شوند:
دیفرانسیل:
مقادیر و می توانند با این فرض که معادله تفاضلی ( .52) برای N+1 و j= 0 در نقاط مرزی و باقی می ماند و می تواند نادیده گرفته شود.
جایگذاری مقادیر و در ( .57) و ( .58) در معادلات ( .52) به ازای N+1 و j= 0 ما را می رساند به:

( .59)
معادلات ، ( .52) ، و یک سیستم سه‌گانه از معادلات بوجود می آورند.
تا زمانی که تفاضل تقریبی ( .52) برای معادله دیفرانسیل ( .46) و تفاضلات تقریبی ( .59) برای شرایط مرزی ( .56) ، همگی مرتبه دوم هستند. تمام معادلات برای ، همچنین مرتبه دوم هستند.
به طور متقابل، ما نمی توانیم از نقاط غیرواقعی ، استفاده کنیم. در این مورد ما می توانیم از تقریب های زیر استفاده کنیم:

یا
( .60)
( .61)
یا

تا زمانی که تقریب های ( .60) ، ( .61) از نوع اول هستند، تمام معادلات
( .60) ، (7.62) و (7.61) برای j= 0,…,N+1 نمی توانند مرتبه دوم بمانند. این معادلات همچنین یک دستگاه معادلات تشکیل می دهند.

یا
( .62)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word :

اندازه گیری چیست ؟ بنا به تعریفی که در کتاب معروف نظریه روان سنجی آمده است. اندازه گیری از قواعدی تشکیل می یابد که برای نسبت دادن اعداد به اشیا (یا افراد) به کار می رود ، به گونه ای که صفاتی از آن اشیاء (یا افراد) را به صورت کمیت نشان می دهد. اصلاح قواعدی حاکی از این است که اندازه گیری دارای نظم و ترتیب است و این نظم و ترتیب را باید بطور دقیق و روشن بیان کرد. در بعضی موارد این قواعد چنان بدیهی هستند که توضیح مفصل آنها ضرورت ندارد. مانند موقعی که از خط کش برای اندازه گیری طول یک متر استفاده می شود. اما قواعد مربوط به اندازه گیری صفات روانی و متغیرهای آموزشی تا این اندازه آشکار نیستند. برای مثال ، اندازه گیری هوش یا یادگیری دانش آموزان به بیان دقیق قواعد اندازه گیری نیاز دارد. به ویژه در آزمونهای میزان شده ، بیان قواعد اندازه گیری بطور روشن بسیار ضروری است. فایده بیان قواعد اندازه گیری این است که این قواعد کمک می کنند تا افراد مختلفی که وسیله ی اندازه گیری را مورد استفاده قرار می دهند به نحو یکسان آنرا بکار برند. ویژگی دیگر تعریف اندازه گیری ، کاربرد اصطلاح صفت در آن تعریف است. این مفهوم حاکی از آن است که ما، در اندازه گیری ، شی یا فرد را اندازه گیری نمی گیریم ، بلکه صفتی از آن را اندازه گیری می کنیم. ما میز یا دانش آموزان را اندازه گیری نمی کنیم ؛ بلکه طول یا عرض میز یا هوش و پیشرفت تحصیلی دانش آموز را اندازه می گیریم. مفهوم مهم دیگر تعریف اندازه گیری ، تبدیل صفات مورد اندازه گیری به کمیت و نشان دادن آنها به صورت اعداد است. منظور این است که اندازه گیری باید نشان دهد که چه مقدار از یک صفت در شی یا شخصی مورد نظر موجود دارد. – آزمون چیست و چه فرقی با اندازه گیری دارد؟ آزمون یکی از وسایل اندازه گیری روانی و پرورشی است و به آن نوع وسیله ی اندازه گیری گفته می شود که از تعدادی سوال تشکیل شده که غالباً بطور کتبی در اختیار آزمون شونده گذاشته می شوند تا به آنها جواب دهد. اگر چه آزمون یکی از وسایل اندازه گیری آموخته های شاگردان در جریان فعالیت های آموزشی است. اما نمی توان مفهوم آن را کاملاً با مفهوم اندازه گیری یکی دانست. زیرا آزمون ویژگی یا صفتی را مستقیماً اندازه گیری نمی کند ، بلکه تنها نمونه ای از رفتار را اندازه می گیرد. مثلاً در اندازه گیری های روانی ، صفت مورد اندازه گیری از روی پاسخ هایی که آزمون شونده به سوالات آزمون می دهد استنباط می شود. – عوامل مهم در اندازه گیری 1- انتخاب آزمون. 2- نقش مهارت ها و روش های اجرای آزمون 3- کاربرد نتلایج آزمون ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word دارای 334 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word :

مقدمه و تاریخچه

هر کدام از ما وقتی به دنیای ماموران مخفی و جاسوسان فکر می کنیم چیز های زیادی به ذهنمان می رسد: سفرهای خارجی، ماموریت های خطرناک، اسلحه های عجیب و ماشین های سریع. کمتر کسی در کنار این چیزها به ریاضیات فکر می کند. اما باید بدانیم ریاضیات در فهمیدن پیامهای سری و شکستن رمزها نقش اساسی بازی می کند و در طول تاریخ ریاضیدان ها نتیجه نبردهای فراوانی را با شکستن رمزها تغییر داده اند.
رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام به کمک یک کلید رمزنگاری و یک الگوریتم رمزنگاری است. به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج متن اصلی از متن رمزشده باشد و شخصی که از یکی یا هردوی آن‌ها اطلاعی ندارد، نتواند به محتوای پیام دسترسی پیدا کند. رمزنگاری از طریق پنهان نگاه داشتن الگوریتم رمزنگاری منسوخ است. در روشهای جدید رمزنگاری فرض بر آن است که همگان الگوریتم رمزنگاری را می‌دانند. آنچه پنهان است فقط کلید است. رمزنگاری علمی است که به وسیله آن می‌توان اطلاعات را بصورتی امن منتقل کرد حتی اگر مسیر انتقال اطلاعات (کانالهای ارتباطی) ناامن باشد. دریافت‌کننده اطلاعات آنها را از حالت رمز خارج می‌کند (decrypting) که به این عمل رمزگشائی گفته می‌شود .
توجه داشته باشید که رمزنگاری به تغییر ساده محتویات یک متن گفته می‌شود با کدگذاری (coding) تفاوت دارد. در این صورت تنها هر کاراکتر با یک نماد تغییر می‌کند. کلمه Cryptography بر گرفته لغات یونانی‘kryptos’ به مفهوم ” محرمانه ” و grapheinبه معنای نوشتن ” است. قبل از هر چیز لازم است بین رمز و کد تفاوت قائل شویم. رمز به مفهوم تبدیل کاراکتر به کاراکتر یا بیت به بیت ؛ بدون تغییر محتویات زبان شناختی آن است. در مقابل ” کد ” تبدیلی است که کلمه‌ای را با یک کلمه یا نماد دیگر جایگزین می‌کند .
دانش رمزنگاری بر پایه مقدمات بسیاری از قبیل تئوری اطلاعات، نظریه اعداد و آمار بنا شده‌است.امروزه در کشور ما نیز دوره دکترای رمزنگاری که از شاخه های رشته ریاضی کاربردی میباشد برگزار میشود.
شروع و توسعه رمزنگاری
اولین بار سزار امپراتور رم باستان برای آنکه بتواند بدون اطلاع دشمن با ا ارتشش در سراسر دنیا در ارتباط باشد نوعی رمز را بکار گرفت. این رمز به این شکل بود که برای فرستادن یک پیام جای هر حرف را با سومین حرف بعد از آن در الفبا عوض می کردند، مثلا به جای “A” حرف “D” و به جای “X” حرف “A” را می گذاشتند.

بنابراین برای از کد خارج کردن پیام ها کافی بود دریافت کننده جای هر حرف را با سومین حرف بعد از آن در الفبا عوض کند. مثلا سعی کنید این پیغام سزاری را از رمز خارج کنید:
hqhpb dssurdfklqj
wkluwb ghdg
uhwuhdw wr iruhvw

در این کدگذاری ریاضی زمانی مطرح می شود که به هر حرف یک عدد نسبت دهیم. در این صورت فرایند کد کردن مثل اضافه کردن عدد 3 به عدد اولیه خواهد بود

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

مثلا برای به رمز درآوردن “A” : داریم 0+3=3
برای اینکه در مورد حرف های نزدیک به پایان الفبا دچار مشکل نشویم بهتر است به جای جمع معمولی از جمع به پیمانه 26 استفاده کنیم، یعنی به جای هر عدد از باقیمانده تقسیم آن عدد بر 26 استفاده کنیم.
مثلا:
برای “X” داریم: (به پیمانه 26) 23+3=26=0

برای “Y” داریم: (به پیمانه 26) 24+3=27=1

برای “T” داریم: (به پیمانه 26) 19+3=21=21

برای از رمز درآوردن هم می توانیم از تفریق به پیمانه 26 استفاده کنیم. واضح است که می توانیم به جای انتقال 3 تایی از هر انتقالی بین 1 و 25 استفاده کنیم، اما همانطور که احتمالا حدس زده اید شکستن این رمز خیلی ساده است یعنی یک جاسوس می تواند با امتحان کردن همه 25 انتقال ممکن به سرعت رمز را بشکند.
حالا به سراغ یک روش پیچیده تر می رویم. فرض کنید به ازای هر حرف الفبا یک علامت جایگزین کنیم، مثلا “*” به جای “A” و “+” به جای “B”. مثل رمزی که ماری ملکه اسکاتلند برای مکاتباتش بر علیه الیزابت اول ملکه انگلیس بکار می گرفت .
تا مدت ها مردم فکر می کردند شکستن این رمز ناممکن است تا اینکه آمار ریاضی بوجود آمد .

نموداری که می بینید فراوانی حروف الفبا را در زبان انگلیسی نشان میدهد.

این اطلاعات از شمارش حروف مختلف در حجم زیادی از نوشته ها مثل کتاب ها و روزنامه ها بدست آمده است. این نمودار مثلا نشان می دهد به طور میانگین 13.5 درصد از حروف بکار رفته در متن های انگلیسی E هستند، که فراوان ترین حرف الفبا است. بنابراین وقتی رمزی از نوع بالا داریم احتمالا علامتی که بیش از همه تکرار می شود علامت متناظر E است و فراوانترین علامت بعد از آن متناظر “T” است. سرنخ های دیگری هم وجود دارد مثلا تنها دو کلمه یک حرفی در انگلیسی وجود دارد: “I” و “A” و همچنین “AND” و “THE” کلمات خیلی معمولی هستند با کمک این سرنخ ها و کمی آزمایش و خطا میتوان اینگونه رمزها را شکست.همین روش باعث شد که ماری سرش را از دست بدهد.

براساس متون موجود در مورد رمزنگاری تاریخچه این علم را میتوان در نگاهی گذرا بصورت زیر بیان کرد :
1 – شروع رمزنگاری به سال 1900 قبل از میلاد برمیگردد برطبق اساد موجود یک مصری درآن زمان که کلمات بصورت تصویر بیان میشد ازتصاویری استفاده کرده که متداول نبوده بنابراین شروع رمزنگاری از مصریان میباشد . چهارصد سال بعد در بینالنهرین وحه هئی نوشته شد که شامل فرمولهائی رمزی از تهیه شیشه برای کوزه گری میباشد .
2 – 500 سال قبل از میلاد یک نویسنده یهودی کتابی نوشت که کلمات آن برعکس نوشته شده بود این روش بنام رمز آتابش نامیده شد .
3 – در سال 487 قبل از میلاد اسکیتال در یونان بوجود آمد و مورد استفاده قرار گرفت
4 – 400 سال بعد ژولیوس سزار در مکاتبات دولتی از رمز سزار استفاده کرد . او در این رمز جای حروف الفبا را عوض کرد . رمز سزار هرچند در نسبت به رمز آتابش ساده تر است اما مدارک محرمانه دولتی در نگاه اول قابل فهمیدن نبود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word :

فلسفه ریاضیات
فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات ، شاخه‌ای از فلسفه است که به بنیادهای وجودی ریاضیات می‌پردازد. از جمله پرسش‌ هائی که فلسفه ریاضی ، کوشش در پاسخ به آن دارد این‌ها است:
• چرا ریاضی ، در توضیح طبیعت موفق است؟
• وجود داشتن عدد یا دیگر موجودات ریاضی ، به چه معنا است؟
• گزاره‌های ریاضی به چه معنائی صحیح‌اند و چرا؟(ناظر بر منطق و استدلال ریاضی)
بعضی مسائل موجود در دنیای طبیعی را نمیتوان به سادگی حل نمود ولی زمانیکه وارد دنیای ریاضیات میشویم آن مسئله به سادگی حل شده و وقتیکه نتیجه به دنیای طبیعی منتقل میشود کاملأ منطبق بوده به همین دلیل دنیای ریاضیات به سرعت گسترش یافته و در آن دنیاهای دیگری ایجاد شده است. از جمله دنیای جبر – هندسه – معادلات دیفرانسیل – لاپلاس – انتگرال و … حال کافیست که شما بتوانید این المانهای دنیای طبیعی را به دنیای ریاضیات وارد نموده و بلعکس نتیجه را به دنیای طبیعی باز گردانید که این عمل معمولأ توسط علم فیزیک انجام میگردد.
در آغاز قرن بیستم سه مکتب فلسفه ریاضی برای پاسخ‌گوئی به این‌گونه پرسش‌ها به وجود آمد. این سه مکتب به نام‌های شهودگرایی و منطق‌گرایی و صورت‌گرایی معروف‌اند.
سرنوشت
هر بحث بستگی به سوالهایی بنیادی دارد که در آن مطرح می شود اینجا که بحث در مورد فلسفه ی ریاضیات است پرسش اساسی ما از ریاضیات درباره ی چیستی آن است پیداست مولفی دیگر که در سلسله مراتب قدرت جایگاهش با مولف این متن فرق دارد ممکن است سوال دیگری را بنیادی تر بداند هرچند پیشرفت در این راه به منظور رسیدن به پایان کار نیست بلکه کشف ویژگیهای راه است
ریاضیات چیست ؟
ما این سوال را در مرکز توجه قرار می دهیم وپیرامون آن حرکت می کنیم تا از زوایای مختلف به آن بنگریم.
چیزی که در این میان مهم جلوه می نماید حکومت منطق بر ریاضیاتی است که چیستی اش را نمی دانیمدر اینجا با عملکرد منطق سر وکار داریم و آن باز شناختن درست از نادرست است وچیزی که در اکثر شاخه های ریاضیات راه را تعیین می کند همین گزاره ی درست ونادرست بودن نقیض آنست پذیرفتن گزاره أی درست و ادغام آن با گزاره ی درست دیگر گزاره ی سومی پدید میآورد وریاضیات پیش میرودنیچه در فراسوی نیک وبد می گوید : ((از کجا معلوم که ما نادرست را خواستار نباشیم؟))
این سوال ما را به یاد حرف دیگری ازنیچه می اندازد :
((از نظر ما نادرستی یک حکم دلیل رد ناگزیر آن حکم نیست باید ببینیم آن حکم تا کجا پیش برنده ی زندگی است ))
به عنوان مثال هندسه ی اقلیدسی آنچنان که که باید پیش برنده ی زندگی نبود بنابراین چیزی که تا آن زمان درست بود به نادرست تبدیل شد و هندسه ی هیلبرت جای آنرا گرفت . این از لحاظ تاریخی! اما مساله به همین جا ختم نمی شود هیدگر مقایسه بین علم جدید وعلم قدیم را جایز نمی داند او سخن ارسطو ونیوتون وانیشتین هر سه را در مورد حرکت درست می داند به این ترتیب بحث ما باید ریشه ای تر شود باز یاد حرف دیگری از نیچه می افتیم ((دانشمندان جهان را توضیح نمی دهند بلکه تفسیر می کنند))
اینجاست که حرکت ما هم راه دیگری انتخاب می کند والبته برای رسیدن به چیستی ریاضیات سوال دیگری مطرح می کنیم وراه دیگری پیش پای خود قرار می دهیم :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید