Archive for the ‘آمار’ Category

دانلود تحقیق زوج مرتب با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق زوج مرتب با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق زوج مرتب با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق زوج مرتب با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق زوج مرتب با word :

زوج مرتب :
تعریف : مجموعه ی دو عضوی که در آن جابه جایی وجود ندارد زوج مرتب گفته می شود و به صورت (b،a) نشان داده می شود و در زوج مرتب جابه جایی وجود ندارد

در زوج مرتب (b،a)a را مولف اول و b را مؤلف دوم می نامیم.
یک کاربرد زوج مرتب استفاده از آن برای نمایش مختصات یک نقطه در صفحه است
نماد (yوx)a را به معنای نقطه ای در صفحه در نظر می گیریم که طول آن برابر x و عرض آن برابر y است.
تساوی دو زوج مرتب : شرط لازم و کافی برای اینکه دو زوج مرتب (b،a)(d،c) با هم برابر باشند این است که (d=b ، c=a)
مولفه های اول با هم برابر باشند و مولفه های دوم هم با هم برابر باشند .
مثال : به ازای کدام مقادیر x و y دو زوج مرتب (y-x و 16) و (2و ) برابرند ؟

مثال : مقادیر x وy را چنان بیابید که در نقطه ی بر هم منطبق باشند ؟
چون دو نقطه با هم منطبق هستند پس باید مولفه های اول و دوم با هم برابر باشند.

حاصلضرب دکارتی :
تعریف : هرگاه A و B دو مجموعه دلخواه باشند حاصلضرب دکارتی .دو مجموعه A وB که آنرا با علامت B×A نشان می دهیم مجموعه همه زوج های مرتبی است که مولفه های اول آغاز از A مولفه های دوم آغاز از B باشد.

تذکر : هرگاه مجموعه a دارای m عضو و مجموعه b دارای n عضو باشد B×A و A×B دارای m.n عضو هستند.
در حاصلضرب دکارتی جابجایی وجود ندارد
مثلاً : اگر
دکارتی مجموعه در خودش

مثال :
اگر و B×A را مشخص کنید و نمودار مختصاتی B×A را رسم کنید ؟

برای رسم نمودار B×A هر عضو آن را به عنوان مختصات یک نقطه در نظر می گیریم و در صفحه رسم میکنیم .

مثال : اگر نمودار B×A را در صفحه نمایش دهید ؟

مثال : اگر و B×A را مشخص کنید.

مثال : حاصل ضرب دکارتی هر یک از مجموعه های زیر را دستگاه رسم کنید ؟

َ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ?پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات پروژه آمار با word :

گام اول : مقدمه
هدف از این پروژه بررسی عمل کرد دانش آموزان تمام پایه های دبیرستان نجمه ( غیر از رشته انسانی ) در درس فیزیک است . برای انجام این پروژه کل داده ها 100 نفر بود در این بین تنها 26 نفر را به عنوان نمونه تصادفی انتخاب کردیم پس نمرات سه ترم اول ، و دوم و سالانه هر فرد را یاداشت کردیم .
بخواهی هر ترم جدول فراوای که شامل طول دسته ، فراوانی ، مرکز دسته و … است را رسم کردیم. واریانس ، دامنه تغییراتومیانگین داده ها را پیدا کردیم . بعد از آن باساس جدول فراوای نمودار های چند بر ، دایره ای ، جعبه ای را رسم کردیم . سپس نتیجه این پروژه را می توان از روی نمودار ها مشخص کرد.

گام دوم: جمع آوری داده ها:
شماره نام ونام خانوادگی نمره ترم اول نمره ترم دوم نمره سالانه شماره نام ونام خانوادگی نمره ترم اول نمره ترم دوم نمره سالانه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
زهرا اعظمی
اعظم آندرید
راضیه باتدبیر
اشرف برسلانی
فرزانه برنائی
فهیمه برومند
فاطمه پوریزدان
الهام تیره دست
عصمت حجیدخت
نفیسه حجی زاده
فاطمه ساداتحسینی
زهرا خدادادی
سمیه خدادادی
آرزو خواجه
نرگس رجبی
سمیه زراعی
ملیحه ستوده
سمیه سودائی
زهرا شاد
نسرین صفوی
عاطفه عباسی
قمر عطاخانی
فرشته غلامپور
ناهید قانون دوست
طاهره کده
زهرا ناروئی
محبوبه نوروزی
فاطمه نوریتیموری
ملیحه نوری زاده
15.5
15.5
15
15
16.5
17.5
14.5
15.5
14.5
15
20
4.5
18.5
18
18
10
14.5
11
98
18
17.5
12
6
5
16.5
8.5
7.5
17
15.5
7.75
9
7.25
7
10.25
13
14.5
13
10.25
8.75
16.25
6
11.5
17.25
10.75
4.75
10
9.5
7.25
15.25
9.75
6
2.75
4.25
12.5
6.25
6.5
10.25
12.75 11
12
11
10.75
13.5
15.25
15.5
14.75
12.75
12
17.75
7.25
14.25
17.75
13.5
8.5
12.5
11.5
7.5
16.75
13.5
9.25
5.5
6.75
14.75
9.25
7.75
13.25
14.25 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
سوسن وشکن
سمانه یوسفی
میا ابولحسنی
مرضیه باتدبیر
افسانه برنایی
اعظم پریوش
الهام تودرباریانی
معصومه حیدری
مریم واشکی
اشرف رزاقی
فاطمه رستم زاده
معصومه رضازاده
سکینه رمضانی
زهرا زحمتکش
راضیه زکی پور
فرزانه سلطان پور
زهره میدی
شبنم صادقی
زهره علیزاده
محبوبه غیرتی
فاطمه فدایی
آمنه قطبی
زهره قلی پور
زهره کاظمیان
فاطمه محمدنیا
صدیقه محمدی فرد
الهام فرهودی
صفیه مقدس
الهام میرزا دوستی 16
12.5
10.5
10.5
13.5
14.5
14.5
11
17.5
10
98
17
16
15
18
12.5
8
15.5
19.5
13
12.5
13.5
15.5
17.5
10.5
14.5
18.5
14.5
13.5 5
10.5
98
7.5
11.5
6.5
6.75
8
11.75
98
98
9.5
6.75
9.25
14
6.25
7
10
19.5
8.25
9
6
11.25
12.5
8.5
10.75
10.25
10.25
11.75 9.5
12.25
5.25
10
13.5
9.75
10.75
10.25
14.5
3.75
1.75
13
11
12.25
16
9.5
9
12.5
19.75
10.75
11.25
10.25
13.75
14.75
10.25
13.25
14
12.5
13.25
شماره نام ونام خانوادگی نمره ترم اول نمره ترم دوم نمره سالانه شماره نام ونام خانوادگی نمره ترم اول نمره ترم دوم نمره سالانه
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89 سمانه نا توان
سمیه نایب زاده
زینب نجفی
مریم نظری
زهرا نوریان
سمیه هنری
فاطمه آریاوش
زکیه اقتیائی
منیره بابا محمدی
اعظم بهبومند
ریحانه بهمنی
اکرم پرشیانشیدا
محبوبه تاجیک
معصومه جامی پور
تکتم رجبی
طیبه خاوری
شریفه سلجوقی
مریم شهباززاده
کبری عیدی زاده
مریم میرزا دوستی
صغری نجفی
فاطمه نیازی
ملیحه امیرزاده
اکرم آندری
سکینه بهفردی
سکینه بهادری
آمنه پهلوان
معصومه رحیمی
فاطمه زیر آبادی
سعیده ساعدی
راحله صادقی 12.5
12.5
16
16
98
17
12.5
14
17
17
11.5
15
6.5
15
19
17
19
7
11.5
15.5
17.5
16
9
13.5
14.5
11.5
13.5
19.5
15
98
16 9.75
8.2
10.5
10.5
98
14.5
12.75
6.25
11.75
14.75
11
11
6.5
14
19
13.75
14.5
7.25
8.75
15
12.5
12
12.5
14.5
10
9.25
13.75
17.75
11.5
98
15 11.75
11
13
13.25
0.01
15.75
14.25
10.25
14.25
16
12.25
13.25
9
15.5
19.25
15.5
16.5
8.75
11.25
16.25
14.25
14.25
13.25
15.25
13
11.75
14.75
18.75
13.5
1.25
16.25 90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 عفت کوهجانی
مریم رضایی
فاطمه رمضانیان
مهناز سیفی
الهه شجاع مقدم
عصمت صفوی
راضیه عطایی
مرضیه عطایی
الهام محمدپور
حلیمه سادات مقدسینیا
سمیرا نوری 16.5
15
17.5
10
10.5
15.5
18
18
8
12.5
15 15
11.75
17
11.5
8
13.5
15
15.5
9.5
11.5
11 16.5
11.75
17.75
12.75
10.75
15.25
16.75
16.75
11.25
13.25
13.5

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق آموزش ریاضی با word :

مقدمه :
تفکر درباره میزان توانایی افراد برای یادگیری چیزی نیست . اما بسیاری یافته های پژوهشی جدید نشان داده اند توانایی ارتباط دادن اطلاعات جدید با دانش پیشین برای یادگرفتن حیاتی است . درک و فهم و یادسپاری یا یادگیری موضوعی که کاملا ناد آشناست امکان پذیر نیست . برای درک و فهم تکلیفی که در دست است . داشتن مقداری دانش پیشین ضروری است . امنا داشتن دانش پیش نیاز هم برای اطمینان از رسیدن به نتایج مناسب کافی نیست . بلکه افراد باید دانش پیشین خود را فعال کنند تا بتوانند از آن برای درک و فهم و یادگیری استفاده کنند. پژوهش نشان می دهد دانش آموزان همیشه هم نمی توانند بین مواد جدیدی که آموزش می بینند و آنچه پیشض تر می دانند ، ارتباط بر قرار کنند . همچنین ، وقتی معلمان ره دانش پیشین یادگیرنده توجه جدی می کنند و آنرا به مثابه نقطه آغازین آموزش به کار می روند ، یادگیری ارتقا می یابد .
در کلاس درس
معلمان می توانند به دانش آموزان برای فعال کردندانش پیشین کمک کنند تا آن را برای انجام تکلیفی که در دست دارند ، به کار ببرند ، این کار به شیوه های متعددی قابل انجام است :
• برای اطمینان از آن دانش آموزان پیشین ضروری را دارند و نیز برای فعال کردن آن ، معلمان می توانند محتوای درس را قبل از تدریس به بحث بگذارند .
• اغلب، دانش پیشین دانش آموزان کامل نیست یاباورهای نادرست و بدفهمی های بارزی در آن وجود دارد . بنابراین برای معلمان ، تنها دانتن این که دانش سآموزان بایددانشی در باره موضوعی که ارائه می شود داشته باشند ، کافی نیست ، بلکه لازم است ، به تفصیل دانش پیشین دانش آموزان را بررسی کنند تا باورهای نادرست و بدفهمی ها را بشناسند .
• امکان دارد معلمان نیاز داشته باشند ه عقب برگردند تا مواد پیش نیاز فهم را فراهم آورند ، یا از دانش آموزان بخواهند برای آماده شدن کارهایی را انجام دهند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق معادلات دیفرانسیل درروش‌های تفاضل متناهی با word :

METHODS
«روش‌های تفاضل متناهی»
روابط واضح یا غیرواضح بین مشتقات و مقادیر توابع در نقاط آغازی وجود دارد.
نقاط آغازی بر روی [a,b] می تواند به وسیله [j= 1,2,…,N] و xj= a+jh به طوریکه ، ، در نظر گرفته شود.
این عبارت برای مشتقات تحت شرایط مقادیر تابعی است.
جواب مسأله مقدار مرزی یک تفاضل متناهی بوسیله جای‌گذاری معادله دیفرانسیل در هر نقطه آغازین به وسیله یک معادله تفاضلی بدست می آید.
با در نظر گرفتن شرایط مرزی در معادلات تفاضلی، سیستم جبری معادلات مورد حصول حل می شود، این یک جواب عددی تخمینی برای مسأله مقدار مرزی بدست می دهد.
– Linear Second Order Differential Equations

[معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم] ‍[صفحه 5, 4 ]
به معادله دیفرانسیل مرتبه دوم زیر توجه می کنیم:
، (46)
در رابطه با شرایط مرزی نوع اول: ، (47)
مقدار قطعی u(m) از با مشخص شده و مقدار تقریبی آن با ، با استفاده از سریهای تیلورها می توانیم مشخص کنیم که:
( .42)

به طوری که و
(49)

به طوری که
ما فرض کردیم که پیوستگی بدین صورت است:

به طوری که .
با در نظر گرفتن شرایط در 48 ، 49 و جایگذاری در 46 ، تفاضل تقریبی متناهی معادله دیفرانسیل مذکور در به صورت زیر است:
( .50)
شرایط مرزی ( .42) به صورت زیر تبدیل می شود:
( .51)
پس از ضرب با ، ( .50) می تواند به صورت زیر نوشته شود:
و ( .52)
به طوری که:
و و
سیستم ( .52) در نوشتار ماتریسی، پس از لحاظ شرایط مرزی، تبدیل می‌شود به:
( .53) Au=b
به طوری که:

حل سیستم معادلات خطی ( .53) جواب تفاضل متناهی معادله دیفرانسیل ( .46) را ارائه می دهد که پاسخگوی شرایط مرزی مدنظر است.

اشتباه بریدگی داخلی. (p.565) (خطای برش)
غلط بریدگی داخلی از معادله ( .52) بوسیله
( .54)
نشان داده می شود. به طوری که
بسط هر شرط در طرف اول معادله ( .54) در سری تیلور آن مول ، بدست می دهد:
( .55)
به طوری که .
بنابراین روش مذکور، روش حل معادله مرتبه دوم می باشد.

شرایط مرزی اشتقاقی: (p.596)
هم اکنون توجه خود را به شرایط مرزی نوع سوم معطوف می کنیم:

( .56)
تفاضل تقریبی معادله دیفرانسیل ( .46) در گره‌های داخلی j=1,2,…,N ، بوسیله معادله ( .52) داده شده که دارای N+2 مجموع در N معادله می‌باشد. هم اکنون ما نیاز داریم دو یا چند معادله متناظر برای شرایط مرزی ( .56) بیابیم.
با حذف شرایط در ( .48) ، تفاضل تقریبی متناهی ( .56) به صورت زیر می باشد:
در : یا
( .57)
در یا
( .58)
به طوری که و ، مقادیر تابعی در و می باشند. گره‌های و خارج از بازه [a,b] قرار دارند و گره‌های غیرواقعی خوانده می‌شوند:
دیفرانسیل:
مقادیر و می توانند با این فرض که معادله تفاضلی ( .52) برای N+1 و j= 0 در نقاط مرزی و باقی می ماند و می تواند نادیده گرفته شود.
جایگذاری مقادیر و در ( .57) و ( .58) در معادلات ( .52) به ازای N+1 و j= 0 ما را می رساند به:

( .59)
معادلات ، ( .52) ، و یک سیستم سه‌گانه از معادلات بوجود می آورند.
تا زمانی که تفاضل تقریبی ( .52) برای معادله دیفرانسیل ( .46) و تفاضلات تقریبی ( .59) برای شرایط مرزی ( .56) ، همگی مرتبه دوم هستند. تمام معادلات برای ، همچنین مرتبه دوم هستند.
به طور متقابل، ما نمی توانیم از نقاط غیرواقعی ، استفاده کنیم. در این مورد ما می توانیم از تقریب های زیر استفاده کنیم:

یا
( .60)
( .61)
یا

تا زمانی که تقریب های ( .60) ، ( .61) از نوع اول هستند، تمام معادلات
( .60) ، (7.62) و (7.61) برای j= 0,…,N+1 نمی توانند مرتبه دوم بمانند. این معادلات همچنین یک دستگاه معادلات تشکیل می دهند.

یا
( .62)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اندازه گیری چیست با word :

اندازه گیری چیست ؟ بنا به تعریفی که در کتاب معروف نظریه روان سنجی آمده است. اندازه گیری از قواعدی تشکیل می یابد که برای نسبت دادن اعداد به اشیا (یا افراد) به کار می رود ، به گونه ای که صفاتی از آن اشیاء (یا افراد) را به صورت کمیت نشان می دهد. اصلاح قواعدی حاکی از این است که اندازه گیری دارای نظم و ترتیب است و این نظم و ترتیب را باید بطور دقیق و روشن بیان کرد. در بعضی موارد این قواعد چنان بدیهی هستند که توضیح مفصل آنها ضرورت ندارد. مانند موقعی که از خط کش برای اندازه گیری طول یک متر استفاده می شود. اما قواعد مربوط به اندازه گیری صفات روانی و متغیرهای آموزشی تا این اندازه آشکار نیستند. برای مثال ، اندازه گیری هوش یا یادگیری دانش آموزان به بیان دقیق قواعد اندازه گیری نیاز دارد. به ویژه در آزمونهای میزان شده ، بیان قواعد اندازه گیری بطور روشن بسیار ضروری است. فایده بیان قواعد اندازه گیری این است که این قواعد کمک می کنند تا افراد مختلفی که وسیله ی اندازه گیری را مورد استفاده قرار می دهند به نحو یکسان آنرا بکار برند. ویژگی دیگر تعریف اندازه گیری ، کاربرد اصطلاح صفت در آن تعریف است. این مفهوم حاکی از آن است که ما، در اندازه گیری ، شی یا فرد را اندازه گیری نمی گیریم ، بلکه صفتی از آن را اندازه گیری می کنیم. ما میز یا دانش آموزان را اندازه گیری نمی کنیم ؛ بلکه طول یا عرض میز یا هوش و پیشرفت تحصیلی دانش آموز را اندازه می گیریم. مفهوم مهم دیگر تعریف اندازه گیری ، تبدیل صفات مورد اندازه گیری به کمیت و نشان دادن آنها به صورت اعداد است. منظور این است که اندازه گیری باید نشان دهد که چه مقدار از یک صفت در شی یا شخصی مورد نظر موجود دارد. – آزمون چیست و چه فرقی با اندازه گیری دارد؟ آزمون یکی از وسایل اندازه گیری روانی و پرورشی است و به آن نوع وسیله ی اندازه گیری گفته می شود که از تعدادی سوال تشکیل شده که غالباً بطور کتبی در اختیار آزمون شونده گذاشته می شوند تا به آنها جواب دهد. اگر چه آزمون یکی از وسایل اندازه گیری آموخته های شاگردان در جریان فعالیت های آموزشی است. اما نمی توان مفهوم آن را کاملاً با مفهوم اندازه گیری یکی دانست. زیرا آزمون ویژگی یا صفتی را مستقیماً اندازه گیری نمی کند ، بلکه تنها نمونه ای از رفتار را اندازه می گیرد. مثلاً در اندازه گیری های روانی ، صفت مورد اندازه گیری از روی پاسخ هایی که آزمون شونده به سوالات آزمون می دهد استنباط می شود. – عوامل مهم در اندازه گیری 1- انتخاب آزمون. 2- نقش مهارت ها و روش های اجرای آزمون 3- کاربرد نتلایج آزمون ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word دارای 334 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ?پروژه تئوری رمزنگاری با word :

مقدمه و تاریخچه

هر کدام از ما وقتی به دنیای ماموران مخفی و جاسوسان فکر می کنیم چیز های زیادی به ذهنمان می رسد: سفرهای خارجی، ماموریت های خطرناک، اسلحه های عجیب و ماشین های سریع. کمتر کسی در کنار این چیزها به ریاضیات فکر می کند. اما باید بدانیم ریاضیات در فهمیدن پیامهای سری و شکستن رمزها نقش اساسی بازی می کند و در طول تاریخ ریاضیدان ها نتیجه نبردهای فراوانی را با شکستن رمزها تغییر داده اند.
رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام به کمک یک کلید رمزنگاری و یک الگوریتم رمزنگاری است. به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج متن اصلی از متن رمزشده باشد و شخصی که از یکی یا هردوی آن‌ها اطلاعی ندارد، نتواند به محتوای پیام دسترسی پیدا کند. رمزنگاری از طریق پنهان نگاه داشتن الگوریتم رمزنگاری منسوخ است. در روشهای جدید رمزنگاری فرض بر آن است که همگان الگوریتم رمزنگاری را می‌دانند. آنچه پنهان است فقط کلید است. رمزنگاری علمی است که به وسیله آن می‌توان اطلاعات را بصورتی امن منتقل کرد حتی اگر مسیر انتقال اطلاعات (کانالهای ارتباطی) ناامن باشد. دریافت‌کننده اطلاعات آنها را از حالت رمز خارج می‌کند (decrypting) که به این عمل رمزگشائی گفته می‌شود .
توجه داشته باشید که رمزنگاری به تغییر ساده محتویات یک متن گفته می‌شود با کدگذاری (coding) تفاوت دارد. در این صورت تنها هر کاراکتر با یک نماد تغییر می‌کند. کلمه Cryptography بر گرفته لغات یونانی‘kryptos’ به مفهوم ” محرمانه ” و grapheinبه معنای نوشتن ” است. قبل از هر چیز لازم است بین رمز و کد تفاوت قائل شویم. رمز به مفهوم تبدیل کاراکتر به کاراکتر یا بیت به بیت ؛ بدون تغییر محتویات زبان شناختی آن است. در مقابل ” کد ” تبدیلی است که کلمه‌ای را با یک کلمه یا نماد دیگر جایگزین می‌کند .
دانش رمزنگاری بر پایه مقدمات بسیاری از قبیل تئوری اطلاعات، نظریه اعداد و آمار بنا شده‌است.امروزه در کشور ما نیز دوره دکترای رمزنگاری که از شاخه های رشته ریاضی کاربردی میباشد برگزار میشود.
شروع و توسعه رمزنگاری
اولین بار سزار امپراتور رم باستان برای آنکه بتواند بدون اطلاع دشمن با ا ارتشش در سراسر دنیا در ارتباط باشد نوعی رمز را بکار گرفت. این رمز به این شکل بود که برای فرستادن یک پیام جای هر حرف را با سومین حرف بعد از آن در الفبا عوض می کردند، مثلا به جای “A” حرف “D” و به جای “X” حرف “A” را می گذاشتند.

بنابراین برای از کد خارج کردن پیام ها کافی بود دریافت کننده جای هر حرف را با سومین حرف بعد از آن در الفبا عوض کند. مثلا سعی کنید این پیغام سزاری را از رمز خارج کنید:
hqhpb dssurdfklqj
wkluwb ghdg
uhwuhdw wr iruhvw

در این کدگذاری ریاضی زمانی مطرح می شود که به هر حرف یک عدد نسبت دهیم. در این صورت فرایند کد کردن مثل اضافه کردن عدد 3 به عدد اولیه خواهد بود

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

مثلا برای به رمز درآوردن “A” : داریم 0+3=3
برای اینکه در مورد حرف های نزدیک به پایان الفبا دچار مشکل نشویم بهتر است به جای جمع معمولی از جمع به پیمانه 26 استفاده کنیم، یعنی به جای هر عدد از باقیمانده تقسیم آن عدد بر 26 استفاده کنیم.
مثلا:
برای “X” داریم: (به پیمانه 26) 23+3=26=0

برای “Y” داریم: (به پیمانه 26) 24+3=27=1

برای “T” داریم: (به پیمانه 26) 19+3=21=21

برای از رمز درآوردن هم می توانیم از تفریق به پیمانه 26 استفاده کنیم. واضح است که می توانیم به جای انتقال 3 تایی از هر انتقالی بین 1 و 25 استفاده کنیم، اما همانطور که احتمالا حدس زده اید شکستن این رمز خیلی ساده است یعنی یک جاسوس می تواند با امتحان کردن همه 25 انتقال ممکن به سرعت رمز را بشکند.
حالا به سراغ یک روش پیچیده تر می رویم. فرض کنید به ازای هر حرف الفبا یک علامت جایگزین کنیم، مثلا “*” به جای “A” و “+” به جای “B”. مثل رمزی که ماری ملکه اسکاتلند برای مکاتباتش بر علیه الیزابت اول ملکه انگلیس بکار می گرفت .
تا مدت ها مردم فکر می کردند شکستن این رمز ناممکن است تا اینکه آمار ریاضی بوجود آمد .

نموداری که می بینید فراوانی حروف الفبا را در زبان انگلیسی نشان میدهد.

این اطلاعات از شمارش حروف مختلف در حجم زیادی از نوشته ها مثل کتاب ها و روزنامه ها بدست آمده است. این نمودار مثلا نشان می دهد به طور میانگین 13.5 درصد از حروف بکار رفته در متن های انگلیسی E هستند، که فراوان ترین حرف الفبا است. بنابراین وقتی رمزی از نوع بالا داریم احتمالا علامتی که بیش از همه تکرار می شود علامت متناظر E است و فراوانترین علامت بعد از آن متناظر “T” است. سرنخ های دیگری هم وجود دارد مثلا تنها دو کلمه یک حرفی در انگلیسی وجود دارد: “I” و “A” و همچنین “AND” و “THE” کلمات خیلی معمولی هستند با کمک این سرنخ ها و کمی آزمایش و خطا میتوان اینگونه رمزها را شکست.همین روش باعث شد که ماری سرش را از دست بدهد.

براساس متون موجود در مورد رمزنگاری تاریخچه این علم را میتوان در نگاهی گذرا بصورت زیر بیان کرد :
1 – شروع رمزنگاری به سال 1900 قبل از میلاد برمیگردد برطبق اساد موجود یک مصری درآن زمان که کلمات بصورت تصویر بیان میشد ازتصاویری استفاده کرده که متداول نبوده بنابراین شروع رمزنگاری از مصریان میباشد . چهارصد سال بعد در بینالنهرین وحه هئی نوشته شد که شامل فرمولهائی رمزی از تهیه شیشه برای کوزه گری میباشد .
2 – 500 سال قبل از میلاد یک نویسنده یهودی کتابی نوشت که کلمات آن برعکس نوشته شده بود این روش بنام رمز آتابش نامیده شد .
3 – در سال 487 قبل از میلاد اسکیتال در یونان بوجود آمد و مورد استفاده قرار گرفت
4 – 400 سال بعد ژولیوس سزار در مکاتبات دولتی از رمز سزار استفاده کرد . او در این رمز جای حروف الفبا را عوض کرد . رمز سزار هرچند در نسبت به رمز آتابش ساده تر است اما مدارک محرمانه دولتی در نگاه اول قابل فهمیدن نبود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات با word :

فلسفه ریاضیات
فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات ، شاخه‌ای از فلسفه است که به بنیادهای وجودی ریاضیات می‌پردازد. از جمله پرسش‌ هائی که فلسفه ریاضی ، کوشش در پاسخ به آن دارد این‌ها است:
• چرا ریاضی ، در توضیح طبیعت موفق است؟
• وجود داشتن عدد یا دیگر موجودات ریاضی ، به چه معنا است؟
• گزاره‌های ریاضی به چه معنائی صحیح‌اند و چرا؟(ناظر بر منطق و استدلال ریاضی)
بعضی مسائل موجود در دنیای طبیعی را نمیتوان به سادگی حل نمود ولی زمانیکه وارد دنیای ریاضیات میشویم آن مسئله به سادگی حل شده و وقتیکه نتیجه به دنیای طبیعی منتقل میشود کاملأ منطبق بوده به همین دلیل دنیای ریاضیات به سرعت گسترش یافته و در آن دنیاهای دیگری ایجاد شده است. از جمله دنیای جبر – هندسه – معادلات دیفرانسیل – لاپلاس – انتگرال و … حال کافیست که شما بتوانید این المانهای دنیای طبیعی را به دنیای ریاضیات وارد نموده و بلعکس نتیجه را به دنیای طبیعی باز گردانید که این عمل معمولأ توسط علم فیزیک انجام میگردد.
در آغاز قرن بیستم سه مکتب فلسفه ریاضی برای پاسخ‌گوئی به این‌گونه پرسش‌ها به وجود آمد. این سه مکتب به نام‌های شهودگرایی و منطق‌گرایی و صورت‌گرایی معروف‌اند.
سرنوشت
هر بحث بستگی به سوالهایی بنیادی دارد که در آن مطرح می شود اینجا که بحث در مورد فلسفه ی ریاضیات است پرسش اساسی ما از ریاضیات درباره ی چیستی آن است پیداست مولفی دیگر که در سلسله مراتب قدرت جایگاهش با مولف این متن فرق دارد ممکن است سوال دیگری را بنیادی تر بداند هرچند پیشرفت در این راه به منظور رسیدن به پایان کار نیست بلکه کشف ویژگیهای راه است
ریاضیات چیست ؟
ما این سوال را در مرکز توجه قرار می دهیم وپیرامون آن حرکت می کنیم تا از زوایای مختلف به آن بنگریم.
چیزی که در این میان مهم جلوه می نماید حکومت منطق بر ریاضیاتی است که چیستی اش را نمی دانیمدر اینجا با عملکرد منطق سر وکار داریم و آن باز شناختن درست از نادرست است وچیزی که در اکثر شاخه های ریاضیات راه را تعیین می کند همین گزاره ی درست ونادرست بودن نقیض آنست پذیرفتن گزاره أی درست و ادغام آن با گزاره ی درست دیگر گزاره ی سومی پدید میآورد وریاضیات پیش میرودنیچه در فراسوی نیک وبد می گوید : ((از کجا معلوم که ما نادرست را خواستار نباشیم؟))
این سوال ما را به یاد حرف دیگری ازنیچه می اندازد :
((از نظر ما نادرستی یک حکم دلیل رد ناگزیر آن حکم نیست باید ببینیم آن حکم تا کجا پیش برنده ی زندگی است ))
به عنوان مثال هندسه ی اقلیدسی آنچنان که که باید پیش برنده ی زندگی نبود بنابراین چیزی که تا آن زمان درست بود به نادرست تبدیل شد و هندسه ی هیلبرت جای آنرا گرفت . این از لحاظ تاریخی! اما مساله به همین جا ختم نمی شود هیدگر مقایسه بین علم جدید وعلم قدیم را جایز نمی داند او سخن ارسطو ونیوتون وانیشتین هر سه را در مورد حرکت درست می داند به این ترتیب بحث ما باید ریشه ای تر شود باز یاد حرف دیگری از نیچه می افتیم ((دانشمندان جهان را توضیح نمی دهند بلکه تفسیر می کنند))
اینجاست که حرکت ما هم راه دیگری انتخاب می کند والبته برای رسیدن به چیستی ریاضیات سوال دیگری مطرح می کنیم وراه دیگری پیش پای خود قرار می دهیم :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق هوش مصنوعی کشف یک مسیر از میان فضاهای مسئله از یک وضعیت آغازی به وضعیت هدف با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق هوش مصنوعی کشف یک مسیر از میان فضاهای مسئله از یک وضعیت آغازی به وضعیت هدف با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق هوش مصنوعی کشف یک مسیر از میان فضاهای مسئله از یک وضعیت آغازی به وضعیت هدف با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق هوش مصنوعی کشف یک مسیر از میان فضاهای مسئله از یک وضعیت آغازی به وضعیت هدف با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق هوش مصنوعی کشف یک مسیر از میان فضاهای مسئله از یک وضعیت آغازی به وضعیت هدف با word :

استدلال جلورو در مقابل عقب رو
هدف روال جستجو، کشف یک مسیر از میان فضاهای مسئله از یک وضعیت آغازی به وضعیت هدف است. چنین جستجویی می تواند در دو جهت حرکت کند:
• به طرف جلو، از وضعیت های آغازی
• به طرف عقب، از وضعیت های هدف
این دو قرینه هستند. فرض کنید که می خواهیم یک بازی معمای هشت را حل کنیم. قواعد این معما را می توان همانند شکل 1 نشان داد. در اینجا می خواهیم معمای شکل 2 را حل کنیم. این کار را می توان به دو طریق انجام داد:
• استدلال به طرف جلو با شروع از وضعیت آغازی: ساختن یک درخت از سلسله حرکتهایی که ممکن است راه حل را تشیکل دهند، شروع کنید. وضعیت آغازی در ریشه درخت قرار می گیرد، برای ساختن سطح بعدی درخت، تمام قواعدی را بیابید که سمت چپ آنها با گره ریشه درخت یکسان هستند و با استفاده از سمت راست این قواعد وضعیت های جدید را ایجاد کنید. برای سطح بعدی درخت عمل فوق را در مورد گره های سطح قبلی انجام دهید. به این کار آنقدر ادامه دهید تا به وضعیتی برابر با وضعیت هدف رسیده باشید.

Square 1 empty and Square 2 contains tile n
Square 2 empty and Square 1 contains tile n
Square 1 empty and Square 4 contains tile n
Square 4 empty and Square 1 contains tile n
Square 2 empty and Square 1 contains tile n
Square 1 empty and Square 2 contains tile n
شکل 1 : یک نمونه از قواعد برای حل کردن معمای هشت

شکل 2 : یک مثال از بازی معمای هشت
• استدلال به طرف عقب با شروع از وضعیت هدف: ساختن یک درخت از سلسله حرکت هایی که ممکن است راه حل را تشکیل دهند، شروع کنید. وضعیت(های) هدف را در ریشه درخت قرار دهید. جهت ایجاد سطح بعدی درخت، قواعدی را بیابید که سمت راست آنها با گره ریشه برابر هستند. با استفاده از سمت چپ این قواعد و بکارگیری آنها گره های سطح دوم این درخت را بسازید. سطوح بعدی را هم به کمک سطوح قبلی و با توجه به روش فوق بسازید و آنقدر ادامه دهید تا گرهی ساخته شود که با وضعیت آغازی برابر است.
به روش فوق استدلال هدف گرا یا زنجیره عقب رو می گویند.
توجه کنید که از همان قواعد در استدلال جلورو یا عقب رو استفاده می شود. برای استدلال جلورو، سمت چپ های قواعدی با وضعیت جاری تست می شوند و از سمت راست قواعد در ایجاد گره های جدید استفاده می شود.
در مسئله معمای هشت فرقی نمی کند که از استدلال جلورو یا عقب رو استفاده شود و در هر دو حالت تعداد یکسانی مسیر مورد جستجو قرار می گیرند. اما در سایر مسائل همیشه این طور نیست، و با توجه به توپولوژی فضای مسئله ممکن است جستجو در یک جهت خیلی سریعتر از جهت دیگر باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق رباضیدان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق رباضیدان با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق رباضیدان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق رباضیدان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق رباضیدان با word :

رباضیدان به کسانی گفته می‌شود که علم دانش و شناخت کافی در مورد ریاضی‌ دارند و به تحقیق و تفکر و پژوهش در این دانش می‌پردازند
زندگی
پیشینه
تالس در شهر میلتوس در ایونیا (غرب ترکیه امروزی) می‌‌زیست. سالیان حیات تالس به روشنی معلوم نیست. بنا بر یک روایت، وی نود سال زیست، و بنا بر روایتی دیگر هشتاد سال. در طول حیات بلند خود، تالس درگیر فعالیت های گوناگون بسیاری شد و نوآوری های زیادی انجام داد. عده‌ای معتقدند وی نوشته‌ای از خود به جای نگذاشت و عده‌ای بر این باورند که او نگارنده “درباره انقلاب نجومی” و “درباره اعتدال شب و روز” است، هر چند هیچ کدام باقی نمانده است.
تالس در کهولت ملقب به خردمند شد و بعدها که یونانیان برای خود هفت خردمند شناختند، او را نخستین آنان دانستند. تالس سرانجام هنگامی که نظاره‌گر یک مسابقه ورزشی بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی جان سپرد.
تجارت
بعضی بر این باورند که تالس تنها یک متفکر صرف نبود، بلکه در تجارت و سیاست هم نقش داشت. هر چند با توجه به فلسفه وی، با انجام کارهای تجاری، هدف وی ثروتمند شدن صرف نبود.
سیاست
زندگی سیاسی تالس بیشتر به درگیری ایونی ها در دفاع از آناتولی در برابر قدرت فزاینده ایرانیان که تازه به آن منطقه وارد شده بودند بر می گردد.
اخلاق
دیدگاه تالس درباره اخلاق را می توان از گفتارهای منسوب به وی در دیوجانس لائرتیوس فهمید. نخست او به یک خدای متعالی که نه آغاز است نه پایان قایل است. او معتقد است خداوند عادل است و از بشر هم انتظار اعمال عادلانه دارد. نه ناعادل بودن (آدیکوس)، و نه اندیشه بی عدالتی از دیدگان خدا پنهان نمی‌ماند.

تاریخ پیدایش ریاضیات
سه قرن اول ریاضیات یونانی که با تلاشهای اولیه در هندسه برهانی بوسیله تالس در حدود سال قبل از میلاد شروع شده و با کتاب برجسته اصول اقلیدس در حدود سال قبل از میلاد به اوج رسید، دوره‌ای از دستاوردهای خارق العاده را تشکیل می‌دهد.
در حدود سال قبل از میلاد بود که قبایل بدوی “دوریایی” با ترک دژهای کوهستانی شمال برای دستیابی به قلمروهای مساعدتر در امتداد جنوب راهی شبه جزیره یونان شدند و متعاقب آن قبیله بزرگ آنها یعنی اسپارت را بنا کردند. بخش مهمی از سکنه قبلی برای حفظ جان خود ، به آسیای صغیر و زایر یونانی و جزایر یونانی دریای اژه گریختند و بعدها در آنجا مهاجرنشنهای تجاری یونانی را برپا کردند. در این مهاجرنشینها بود که در قرن ششم (ق.م) اساس مکتب یونانی نهاده شد و فلسفه یونانی شکوفا شد و هندسه برهانی تولد یافت. در این ضمن ایران بدل به امپراطوری بزگ نظامی شده بود و به پیروزی از یک برنامه توسعه طلبانه در سال (ق.م) شهر یونیا و مهاجرنشینهای یونانی آسیای صغیر را تسخیر نمود. در نتیجه عده‌ای از فیلسوفان یونانی مانند فیثاغورث موطن خود را ترک و به مهاجرنشینهای در حال رونق جنوب ایتالیا کوچ کردند. مدارس فلسفه و ریاضیات در “کروتونا” زیر نظر فیثاغورث در “الیا” زیر نظر کسنوفانس ، زنون و پارمیندس پدید آمدند.
در حدود سال قبل از میلاد آرامش پنجاه ساله برای آتنیها پیش آمد که دوره درخشانی برای آنان بود و ریاضیدانان زیادی به آتن جذب شدند. در سال (ق.م) با آغاز جنگ “پلوپونزی” بین آتنیهای و آسپارتها ، صلح به پایان رسید و با شکست آتنیها دوباره رکورد حاصل شد.
ظهور افلاطون و نقش وی در تولید دانش ریاضی
اگرچه با پایان جنگ پلوپرنزی مبادله قدرت سیاسی کم اهمیت تر شد، اما رهبری فرهنگی خود را دوباره بدست آورد. افلاطون در آتن یا حوالی آن و در سال (ق.م) که در همان سال نیز طاعون بزرگی شیوع یافت و یک چهارم جمعیت آتن را هلاک رد و موجب شکست آنها شد، به دنیا آمد، وی فلسفه را در آنجا زیر نظر سقراط خواند و سپس در پی کسب حکم عازم سیر و سفرهای طولانی شد. وی بدین ترتیب ریاضیات را زیر نظر تیودوروس در ساحل آفریقا تحصیل کرد. در بازگشت به آتن در حدود سال (ق.م) آکادمی معروف خود را تاسیس کرد.
تقریبا تمام کارهای مهم ریاضی قرن چهارم (ق.م) بوسیله دوستان یا شاگردان افلاطون انجام شده بود. آکادمی افلاطون به عنوان حلقه ارتباط ریاضیات فیثاغورثیان اولیه و ریاضیات اسکندریه در آمد. تاثیر افلاطون بر ریاضیات ، معلول هیچ یک از کشفیات ریاضی وی نبود، بلکه به خاطر این اعتقاد شورانگیز وی بود که مطالعه ریاضیات عالیترین زمینه را برای تعلیم ذهن فراهم می‌آورد و از اینرو در پرورش فیلسوفان و کسانی که می‌بایست دولت آرمانی را اداره کنند، نقش اساسی داشت. این اعتقاد ، شعار معروف او را بر سر در آکادمی وی توجیه می‌کند: “کسی که هندسه نمی‌داند، داخل نشود.” بنابراین به دلیل رکن منطقی و نحوه برخورد ذهنی نابی که تصور می‌کرد مطالعه ریاضیات در شخص ایجاد می‌کند، ریاضیات به نظر افلاطون از بیشترین اهمیت برخوردار بود، و به همین جهت بود که جای پر ارزش را در برنامه درس آکادمی اشغال می‌کرد. در بیان افلاطون اولین توضیحات درباره فلسفه ریاضی موجود هست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی مقادیر مرزی مرتبه چهارم دو نقطه ای با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی مقادیر مرزی مرتبه چهارم دو نقطه ای با word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی مقادیر مرزی مرتبه چهارم دو نقطه ای با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بررسی مقادیر مرزی مرتبه چهارم دو نقطه ای با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بررسی مقادیر مرزی مرتبه چهارم دو نقطه ای با word :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق بررسی مقادیر مرزی مرتبه چهارم دو نقطه ای با word

چکیده……………………………………………………………………………
فصل اول: کلیات و تعاریف
1-1: مقدمه………………………………………………………………………
1-2: یکتایی جواب سیستم………………………………………………………
1-3: تعاریف …………………………………………………………………..
فصل دوم: حل معادله مقدار مرزی مرتبه چهارم بوسیله اسپلاین درجه پنج و
بررسی همگرایی روش
2-1: استنتاج روش …………………………………………………………….
2-2: آنالیز خطای روش ……………………………………………………….
2-3: همگرایی روش ………………………………………………………….
فصل سوم: حل معادله مقدار مرزی مرتبه چهارم بوسیله اسپلاین غیر چند جمله ای
و بررسی همگرایی روش
3-1: استنتاج روش ……………………………………………………………..
3-2: آنالیز خطای روش ………………………………………………………..
3-3:همگرایی روش …………………………………………………………….
3-4: محاسبه ||A-1|| ……………………………………………………………..
فصل چهارم: نتیجه گیری
4-1: نتایج محاسباتی ………………………………………………………………
منابع و مأخذ:
فهرست و منابع ……………………………………………………………………..
فهرست نامها ………………………………………………………………………..
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………..

در این تحقیق سعی بر آن شده است که جواب مسائل مقادیر مرزی مرتبه چهارم دو نقطه ای مورد بحث قرار گیرد.موضوع اصلی این پایان نامه براساس کار محققانی چون
H.De Meyer, G. vanden Berghe,M. Van Deale. در سال 1994[3] می باشد.
در فصل اول، به بررسی مسائل مقادیر مرزی مرتبه چهارم و تعاریف پایه ای اسپلاین پرداخته می شود در فصل دوم ابتدا اسپلاین چند جمله ای درجه پنجم را فرمولبندی کرده و روابط اسپلاین را بدست می آوریم و با استفاده از این اسپلاین، مساله مقدار مرزی مرتبه چهارم را با طول گام های متساوی الفاصله حل کرده ایم. در فصل سوم که موضوع اصلی تحقیق ما می باشد، ابتدا اسپلاین غیر چند جمله ای را فرمول بندی کرده و روابط اسپلاین را بدست آورده و با استفاده از این اسپلاین مساله مقدار مرزی مرتبه چهارم را با طول گامهای مساوی حل کرده ایم.
سرانجام در فصل چهارم روشهای فصلهای پیشین را برای حل یک مساله مورد نظر بکار گرفته ایم و نتایج حاصله بیانگر این می باشد که روش حل معادله بوسیله اسپلاین غیر چند جمله ای وقتی K را به سمت صفر میل دهیم معادل روش حل معادله بوسیله اسپلاین درجه پنج می باشد.

-1) مقدمه:
یک صفحه مستطیل بطول L را در نظر می گیریم. این صفحه بطور یکنواخت تحت فشار می باشد و توسط یک فونداسیون الاستیک نگه داشته می شود. لبه های این صفحه بدون حرکت می باشند. اگر تغییر شکل این صفحه را W بنامیم مدل ریاضی این تغییر شکل توسط سیستم معادلات بصورت زیر است:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید