Archive for the ‘متفرقه’ Category

دانلود رابطه فرهنگ با اعتیاد به خرید مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه کاشان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود رابطه فرهنگ با اعتیاد به خرید مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه کاشان با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رابطه فرهنگ با اعتیاد به خرید مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه کاشان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود رابطه فرهنگ با اعتیاد به خرید مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه کاشان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رابطه فرهنگ با اعتیاد به خرید مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه کاشان با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اعتیاد به خرید به عنوان بخشی از رفتارهای مصرف وسواسی مورد بحث قرار میگیرد. رفتارهای وسواسگونه، از جمله اعتیاد به خرید، تقریبا همیشه منفی و به عنوان یک رفتار اجتماعی نامطلوب و غیرعادی شناخته میشوند که امروزهبه معضل حادی تبدیل شده که علاوه بر خود فرد، به خانواده و جامعه نیز آسیب میرساند. این نوع رفتار تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل فرهنگی است، در نتیجه در این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ با اعتیاد به خرید پرداخته شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری، 709 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه کاشان و حجم نمونه آماری، 290 نفر میباشد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که ابعاد فرهنگی از دیدگاه هافستد، از جمله فاصله قدرت، جمعگرایی، افراطگرایی و مردسالاری، با اعتیاد به خرید رابطه مستقیم و اجتناب از عدم اطمینان و جهتگیری بلندمدت با اعتیاد به خرید رابطه معکوس دارند. به علاوه نتایج، نشاندهنده تفاوت در میزان اعتیاد به خرید، بین بانوان سه شهر اصفهان، تهران و شیراز میباشد. با توجه به پیامدهای منفی اعتیاد به خرید، باید از طریق رسانهها، آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی و فرهنگی، اقداماتی مناسب جهت فرهنگسازی برای کاهش میزان این نوع خرید صورت گیرد. علاوه بر این، فعالیتهای بازاریابان نباید منجر به تشدید این مشکل در جامعه شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشناسی محیط با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشناسی محیط با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشناسی محیط با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشناسی محیط با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشناسی محیط با word :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هنر گرافیک با زبان ساده و تاثیر گذارش در طی تحول تاریخی خود،وارد دنیای کودکان شد.سپس شاخه های مختلفش از جمله گرافیک محیطی که به مرور،بر اساس نیاز مردم در جامعه مدرن شکل شکل گرفته و توسعه یافته بود،در عرصه فعالیت برای کودکان ظاهر شد.[ 1] با توجه به نگرش هایی جدید در عرصه طراحی محیط کودک،ضرورت این موضوع بر آن داشت تا در این نوشتار به معرفی ویژگی های گرافیکی محیطی باغ کودک بپردازیم.متاسفانه در کشور ما فعالیت های اساسی در باب اهمیت شناخت و به کارگیری حساسیت های روانشناسانه در محیط کودکان،کم صورت گرفته و اغلب این محیط ها از این نظر نامناسبند.به همین جهت این مقاله،اهمیت،کاربردها و نقشهای هنر گرافیک محیطی برای کودکان را ذکر کرده و سپس به تاثیر روانشناسی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در ارتباط با این موضوع پرداخته است.در این نوشتار سعی بر آن است در جهت ایجاد محیطی زیبا و مطلوب برای کودکان سرزمینمان گامی مناسبی بردارد.[2]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود درجستجوی نیروهای موثر درطراحی مجموعه های مسکونی درمحله کلپا همدان تدوین نظام های رفتاری شکل دهنده ی مبانی طراحی درساحت ارتباط بنا با بافت محله با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود درجستجوی نیروهای موثر درطراحی مجموعه های مسکونی درمحله کلپا همدان تدوین نظام های رفتاری شکل دهنده ی مبانی طراحی درساحت ارتباط بنا با بافت محله با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود درجستجوی نیروهای موثر درطراحی مجموعه های مسکونی درمحله کلپا همدان تدوین نظام های رفتاری شکل دهنده ی مبانی طراحی درساحت ارتباط بنا با بافت محله با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود درجستجوی نیروهای موثر درطراحی مجموعه های مسکونی درمحله کلپا همدان تدوین نظام های رفتاری شکل دهنده ی مبانی طراحی درساحت ارتباط بنا با بافت محله با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود درجستجوی نیروهای موثر درطراحی مجموعه های مسکونی درمحله کلپا همدان تدوین نظام های رفتاری شکل دهنده ی مبانی طراحی درساحت ارتباط بنا با بافت محله با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

توده هایی برپاشده بانام مجموعه مسکونی بی هیچ پیوندی بابافت کالبدی موجود و بی هیچ گفتگویی باپیرامون متشکل ازواحدهای یکنواخت تکراری و همسان باعث خدشه درداستان پیوستگی محله کلپا درشهرهمدان شده است محله ای که هنوز داستان پیوستگی درون آن خوانده میشود درجستجوی نیروهایی که پیوند دهنده ی مجموعه ها با بافت محله اند به تعریفی ازچگونگی زیستن درخانه و ممحله پرداخته شد استفاده ازروش تحقیق کیفی دراین پژوهش درتماس بامحیط و زندگی روزمره ساکنین به فهم چگونگی درک مردم ازتجربیات شخصی درمحیط زندگی منجر شد درطول چندماه رفت و آمد درمحله برای مشاهده و ثبت اعمال عکس و گفتگوی مستقیم با ساکنین باهدف شناخت مسائل اصلی نیازهایی استخراج شدند که الزاما شگفت آور و تازه نبودند ولی دیده نمی شدند دردوساحت ارتباط مجموعه با بافت پیرامون و ساحت بنا فهرستی ازنیازهایی تدوین شد که مولد ایجادسازمان فضایی هردوساحت بودند موضوع این نوشتار ساحت نخست است که برداشت نیازها دراین ساحت بصورت چهار نظام رفتاری ارایه میگردد و درمجالی دیگر نتایج حاصل ازمطالعات ساحت دوم مورد بحث قرارمیگیرد نظام های رفتاری که درارتباط با میزان پاسخ گویی فضا به حضور گروه های ویژه است نظام های رفتاری که درارتباط با میزان کارایی فضا است نظام های رفتاری که درارتباط ب میزان استفاده دائمی و مرتب ساکنین ازفضای محله است و نظام های رفتاری که درارتباط با احساس تعلق خ اطر به فضا وحواس مختلف است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود استفاده از محاسبات ابری برای ارائه مراقبت های بهداشتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود استفاده از محاسبات ابری برای ارائه مراقبت های بهداشتی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود استفاده از محاسبات ابری برای ارائه مراقبت های بهداشتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود استفاده از محاسبات ابری برای ارائه مراقبت های بهداشتی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود استفاده از محاسبات ابری برای ارائه مراقبت های بهداشتی با word :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

محاسبات ابری یک محاسبات جدید نوظهور می باشد که برای ارائه خدمات متعدد از رسانه های شبکه بندی شده مانند وب استفاده می کند. این روش چندین مزیت برای کاربران بالقوه به عنوان استفاده "سنجشی" را ارائه می دهد که مقیاس پذیری را فراهم می کند. تحویل آنلاین نرم افزار و خدمات مجازی سخت افزار را ارائه می دهد که سازمانها را قادر به مکانیزه کردن نیاز خود، حفظ و به روز رسانی زیرساخت های نرم افزار و سخت افزار می کند. هدف این مقاله توسعه و کشف بالقوه محاسبات ابری در کمک به پیشرفت مراقبت های بهداشتی است. همچنین مطالعه موردی کوچک ارائه و بحث خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر پایدار بر چگونگی شکل گیری فرم خانه های مسکونی (نمونه موردی شهر کرمان) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی تاثیر پایدار بر چگونگی شکل گیری فرم خانه های مسکونی (نمونه موردی شهر کرمان) با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر پایدار بر چگونگی شکل گیری فرم خانه های مسکونی (نمونه موردی شهر کرمان) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی تاثیر پایدار بر چگونگی شکل گیری فرم خانه های مسکونی (نمونه موردی شهر کرمان) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر پایدار بر چگونگی شکل گیری فرم خانه های مسکونی (نمونه موردی شهر کرمان) با word :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در پی رشد روز افزون جمعیت روی کره خاکی و عوامل موثر بر آن پیکری فرسوده و ناپایدار از بافت شهری بجای مانده است انسان امروز با استفاده بیرویه از انرژی ها و منابع طبیعی علاوه برتمام شدن انرژی های اتلاف شده ناشی ازمدل های غیر استاندارد ساختمان هاست که بدلیل ناهماهنگی با شرایط اقلیمی خود جهت گرمایش و سرمایش باعث آلودگی محیط زیست میشوند در حالی که اگر بخشی از یکرنگ شدن هایی که به اشتباه ضرورت زندگی مدرن تلقی میشود را کننار بگذازیم و آگاهانه به سوی هماهنگی با محیط و شرایط اقلیمی پیرامون خودمان برویم میتوانیم درکنار زنده کردن شکوه زیبایی و آرامش معماری سنتی باعث کاهش مصرف انرژی های تجدید نااپذیر و آلودگی های ناشی از مصرف آنها و کمک به اقتصاد خانواده و کشور خود شویم در این مقاله سعی شده است تاپس از مروری بر مفهوم پایدار تعریف آن به بررسی و تحلیل معماری سنتی ایران دراقلیم گرم و خشک با بررسی نمونه موردی شهر کرمان بپردازیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود معیشت و پیکرهبندی کالبدی مسکن سنتی ( مطالعه موردی: مسکن سنتی شهری بابل ) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود معیشت و پیکرهبندی کالبدی مسکن سنتی ( مطالعه موردی: مسکن سنتی شهری بابل ) با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معیشت و پیکرهبندی کالبدی مسکن سنتی ( مطالعه موردی: مسکن سنتی شهری بابل ) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود معیشت و پیکرهبندی کالبدی مسکن سنتی ( مطالعه موردی: مسکن سنتی شهری بابل ) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معیشت و پیکرهبندی کالبدی مسکن سنتی ( مطالعه موردی: مسکن سنتی شهری بابل ) با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي پايداري در معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

انسان در طی هزاران سال از طریق نوآوری در طراحی و بهره برداری از سرپناه ها به نقاط پرمفهوم و معناداری برای به خدمت درآوردن طبیعت جهت ساخت سکونتگاه ها دست یافته است. تعریف سنتی سکونتگاه یا مسکن تنها شامل سرپناه نیست، زیرا عوامل زیست محیطی و انسانی همواره بر یک واحد مسکونی تاثیرگذار بوده اند. آدمی در فضای شهری انواعی از سکونت را تجربه می کند. در شهر به ملاقات با دیگر انسان ها و تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می پردازد و از این طریق سکونت مجتمع را امتحان می کند؛ سکونت عمومی در بناهای عمومی شهری و با تجربه خاطره مشترک در مکان اتفاق می افتد؛ و سکونت خصوصی را در خانه به عنوان دربرگیرنده و نگهدارنده انسان تجربه می کند. از این رو نتیجه و غایت سکونت انسان بر روی زمین در مفهوم خانه نمود پیدا می کند، خانه ها همانند اعضای خانواده به یکدیگر تعلق می یابند، و دورنمای مسکونی شهر را شکل می دهند. نمایش کالبدی مفهوم سکونت در مسکن فرصت بروز می یابد؛ به عبارتی مسکن نمود بیرونی رفتارهای انسان در محیط و یک فاکتور زیست محیطی موثر در کیفیات زندگی انسان هاست. در نتیجه می توان برای خانه دو بعد معنا ( مرتبط با مفهوم سکونت ) و کالبد ( مرتبط با مسکن ) قائل شد. در معماری مسکن سنتی، انسان به یک خرد برای ساخت سرپناه ها منطبق بر محیط و زمانه خودش رسید؛ لذا دلیل پایداری و بقای معماری سنتی ارتباط عمیق و فرهنگی آن با محیط اطراف بوده است؛ اما در دوره معاصر از مسیر خردورزانه طراحی و ساخت مسکن دور شده ایم. برای بازیابی ریشه های چنین بحرانی در دوره معاصر نیاز به شناسایی فاکتورهای موثر در شکل گیری مسکن سنتی و انطباق آنها با معماری مسکن معاصر است. از این رو در این مقاله با در نظر داشتن به یافتن تاثیرات فاکتورهای انسانی، بالاخص فاکتور معیشت، بر مسکن و به صورت موردی در مسکن سنتی شهری بابل پرداخته شده است. در نتیجه ویژگی های فضایی و کالبدی مسکن سنتی شهر بابل بر مبنای تاثیرات فاکتورهای پیش گفته تحلیل و ارزیابی می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی نقش نوسانات سود بر تعدیل اهرم مالی شرکت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی نقش نوسانات سود بر تعدیل اهرم مالی شرکت با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی نقش نوسانات سود بر تعدیل اهرم مالی شرکت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی نقش نوسانات سود بر تعدیل اهرم مالی شرکت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی نقش نوسانات سود بر تعدیل اهرم مالی شرکت با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به دانلود بررسی نقش نوسانات سود بر تعدیل اهرم مالی شرکت با word های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. با توجه به آن که سود خالص یکی از مهم ترین اقلام مورد توجه استفاده کنندگان در تصمیم های اقتصادی است، لذا تغییرات و نوسانات آن نقش مهمی در جذب منابع مالی و قراردادهای تأمین مالی و همچنین تعدیلات پیش روی آن دارد. لذا با جمع آوری اطلاعات 58 شرکت، طی قلمرو زمانی 1382 الی 1392، و در نظر گرفتن دو فرضیه به انجام پژوهش پرداخته شد، که برای بررسی آن ها با تدوین دو مدل اصلی و از روش حداقل مربعات معمولی، استفاده شد. نتایج کلی حاکی از آن است که هیچ یک از فرضیه های در نظر گرفته شده پژوهش مبنی بر تحلیل تأثیر نوسانات سود بر اصلاح و تعدیل اهرم مالی ومتغیرهای درون سازمانی عملکردی بر اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد پذیرش قرار نگرفت. بنابراین نتایج حال حاضر نشان دهنده عدم اثرگذاری نوسانات سود بر اصلاح و تعدیل اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آسیب شناسی قراردادهای پروژه های عمرانی بخش عمومی (دولتی) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آسیب شناسی قراردادهای پروژه های عمرانی بخش عمومی (دولتی) با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آسیب شناسی قراردادهای پروژه های عمرانی بخش عمومی (دولتی) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود آسیب شناسی قراردادهای پروژه های عمرانی بخش عمومی (دولتی) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود آسیب شناسی قراردادهای پروژه های عمرانی بخش عمومی (دولتی) با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زيرساخت هاي شهري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در دنیای معاصر اجرای پروژه های عمرانی در قالب روش های دوعاملی و سه عاملی انجام می گیرد و قرارداد، چارچوب و رکن اصلی تمامی پروژه ها می باشد و بر اساس آن روابط کارفرما و پیمانکار تعریف و تبیین می شود. در کشور ما ، با توجه به تدوین بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های نظام فنی- اجرایی برای بخش عمومی و همچنین با توجه به عدم گردش اطلاعات و کمبود نیروی انسانی متخصص در سازمان های کارفرمایی ، شرایط قرارداد به نفع کارفرما ناعادلانه سوق یافته است و علیرغم پیشرفت محسوس تکنولوژی و امکانات اجرائی پروژه ها، تغییرات مثبت در مستندات و مدارک قراردادها به کندی صورت می پذیرد. شناسایی مشکلات قراردادهای دولتی و آسیب شناسی آنها از مدارک و مستندات قرارداد تا شرایط محیطی و سازمان کارفرما دلایل بروز آنها را آشکار می سازد. روش می باشد. در این فرایند ابتدا معیار ها (AHP) جمع آوری اطلاعات در این تحقیق با استفاده ازپرسشنامه و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی تحلیل می شود. با توجه AHP و زیر معیارها با توجه به مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت ساخت و ساز انتخاب و سپس با روش به نتایج بدست آمده از آنالیز آسیب های پروژه های عمرانی در کشور ، آماده کردن شرایط اجرایی پروژه از جمله تامین مالی ، تهیه مدارک و مستندات قراردادی و تعریف واضح پروژه و تهیه نقشه ها و جزئیات دقیق می تواند تا حد زیادی از وقوع آسیب در پروژه ها جلوگیری کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود دمیدن روح اساطیر در معماری معاصر با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود دمیدن روح اساطیر در معماری معاصر با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود دمیدن روح اساطیر در معماری معاصر با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود دمیدن روح اساطیر در معماری معاصر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود دمیدن روح اساطیر در معماری معاصر با word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این پژوهش در نظر دارد در روزگاری که معماری، روز به روز بهسوی مجازی شدن پیش میرود و شاید به زمانی برسیم که مجبورشویم انتهای معماری را اعلام کنیم؛ راهکاری ارائه کند که با استفاده از دانش معماری، حس تعلق به مکان، و زیستن روی زمین حقیقی را بار دیگر در انسانها بیدار کند. در نظر داریم اسطوره را بهعنوان عنصری که همواره در طول تاریخ، راهش را از گذشته بهسوی آینده گشوده است در نظر بگیریم و بررسی کنیم آیا استفاده از اسطورههای جاری در رگ و ریشه هر ملت، میتواند راه حلی برای برون رفت از این عدم تعلق فزاینده انسانها به مکان ایجاد کند؟ اگر مفهوم نهفته در اسطوره، در پس ذهن معمار رسوخ کند،منجر به آفرینش فضایی میگردد، که حتی اگر بهصورت واژه به واژه توسط مخاطب درک نشود، تأثیر روحی آن در فضا دمیده میشودو مخاطب، آن را دریافت میکند. انتقال این احساسهای انسانی، میتواند دستمایه برای ایجاد نوعی همزیستی سالم بین انسان وفضای مجازی باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود ارائه مدلی بهینه جهت اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران شعب منتخب شهرتهران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود ارائه مدلی بهینه جهت اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران شعب منتخب شهرتهران با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارائه مدلی بهینه جهت اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران شعب منتخب شهرتهران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارائه مدلی بهینه جهت اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران شعب منتخب شهرتهران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارائه مدلی بهینه جهت اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران شعب منتخب شهرتهران با word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی بهینه جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی می باشد. جامعه مورد مطالعه 700 عضو از مشتریان حقیقی بانک بوده که از این تعداد یک نمونه 293 تایی شامل 219 مشتری خوش حساب و 74 مشتری بد حساب انتخاب شده است و به وسیله 8 متغیر تأثیر گذار بر ریسک اعتباری وارد مدل رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی شده و امتیازات کارایی مشتریان حقیقی با استفاده از آن ها بدست آمد. نتایج حاصل نشان داد مدل رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان بانک، مدل کارآیی می باشد ولی مدل رگرسیون لجستیک در مقایسه با مدل تحلیل ممیزی از کارایی بیشتری برخوردار است. در نتیجه برای رتبه بندی مشتریان بانک رفاه کارگران از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید