Archive for the ‘ مديريت’ Category

دانلود مقاله اصول مدیریت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اصول مدیریت با word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اصول مدیریت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اصول مدیریت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اصول مدیریت با word :

به طور کلی وقتی که انسان ها با هم زندگی می کنند در میان آنها به طور خود جوش الگویی از روابط اجتماعی باورها و جهت گیری های مشترک پدید می آید که اصطلاحا سازمان اجتماعی نامیده می شود در این سازمان ساختار روابط اجتماعی و الگوی مقام و منزلت و همچنین مجموعه باورها و جهت گیری های مشترک که به منزله معیارهای رفتاری اعضا عمل می کند وجوه مهم سازمان را تشکیل می دهند .

سازمان رسمی
سازمانهایی وجود دارند که آگاهانه و از روی طرح و نقشه برای نیل به مقاصد معینی ایجاد می شوند اگر تحقق هدفی مستلزم کار و فعالیت جمعی باشد انسانها سازمانی برپا می کنند که بوسیله آن می توانند فعالیت های جمع کثیری از افراد را هماهنگ سازند . مشوق ها و امتیازاتی تدارک می بینند تا افراد دیگر نیز برای کمک به تحقق هدف به آن سازمان بپیوندند در این نوع سازمان هدف ها، ساختار روابط میان اعضا و هنجارهای خود جوش نبوده بلکه پیشاپیش و آگاهانه طراحی می شوند این سازمانها سازمان های رسمی نامیده می شوند مانند سازمان های دولتی کارخانه ها و دانشگاه ها و مدارس .

تعریف سازمان
سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کنند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رایگان خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رایگان خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رایگان خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رایگان خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رایگان خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن با word :

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن
تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلا‌صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد می‌شود این است که خلا‌صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملا‌ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا‌ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)
مسؤول اداره نیز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر می‌کند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدی دفتر املا‌ک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املا‌ک ثبت گردد.(ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ک)
و اما در تنظیم خلا‌صه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:
1- تمامی‌دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلا‌صه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلا‌صه معامله است.
2- خلا‌صه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته می‌شود.در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.
3- چنانچه هریک از مشخصات مندرج در خلا‌صه معامله نیاز به اصلا‌ح داشته باشد، باید با ذکر توضیح و با مهر و امضای سردفتر انجام شود.
4- در صورتی که معامله دارای حقوق انتفاعی همچون عمری باشد، باید نسبت به ذکر آن در خلا‌صه معامله دقت شود.
5- چنانچه مورد معامله در رهن یا بیع شرط باشد، لا‌زم است با رنگ قرمز ممهور به مهر«در بیع شرط می‌باشد» گردد و در غیر این صورت نیز باید از مهر« در بیع شرط نمی‌باشد» استفاده شود.(بند 80 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
6- سردفتر باید دقت داشته باشد که چنانچه اسناد رسمی فسخ یا اقاله شوند، مفاد ماده 69 قانون ثبت و ماده 23 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی رعایت گردد و در تنظیم اسناد قطعی و همچنین تنظیم خلا‌صه معامله به اسناد شرطی یا رهنی و حتی بازداشت قبلی ملک توجه لا‌زم به عمل آید تا از صدور اسناد معارض در آینده جلوگیری شود.(رأی شماره 9 شورای عالی ثبت)
7- خلا‌صه معامله باید از حیث امضای متعاملا‌ن و سردفتر و دفتریار و مهر دفترخانه تکمیل باشد.(بند82 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
8- سردفتر باید ظرف 5 روز خلا‌صه معامله را ارسال نماید و متصدی دفتر املا‌ک نیز به‌سرعت و حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول آن، نسبت به ثبت در دفتر املا‌ک اقدام کند.
9- خلا‌صه معامله به صورت مستقیم و توسط کارمند دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده و در قبال آن رسید اخذ می‌گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود شبیه سازی حركات انسان با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود شبیه سازی حركات انسان با word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شبیه سازی حركات انسان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار :
یكی از معلولیتهای مادرزادی و اكتسابی (مانند جنگ و حوادث كارخانجات) قطع عضو اندام فوقانی و تحتانی می باشد ، هر سطح قطع عضو از ناحیه انگشتان تا مقاطع مختلف آن عضو اتفاق می افتد . از زمانهای بسیار دور به هر علت زیر بشر به فكر جاگزینی اندام فوقانی و تحتانی صدمه این بوده است :
الف : از نظر روانی و زیبایی
ب: از نظر كاربرد عملی و رفع وابستگی به غیر
وسایل كمكی اندام تحتانی جهت راه رفتن ، نشستن و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است ، در صورتیكه اعضاء مصنوعی اندام فوقانی در انجام كار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی و استقلال شخصی حائز اهمیت بسیار است .
جایگزینی اندام فوقانی را بصورت زیر ناتوان طبقه بندی كرده :
1ـ قطع یك یا چند انگشت                 2ـ قطع از ناحیه مچ دست
3ـ قطع از نواحی مختلف ساعد            4ـ قطع از ناحیه آرنج
5ـ قطع از نواحی مختلف بازو              6ـ قطع كامل بازو
7ـ قطع از ناحیه كمر بندی كتفی
نظر به اینكه آمار و اطلاعات میزان شایعات دست (چپ و راست) هیچگونه دلالتی بر غالب بودن تعداد برخی از این ضایعات بر برخیدیگر ندارد ، همواره مراكز درمانی و مؤسسات تولیدی پیش بنی لازم جهت یكدست كامل را مینمایند (پنجه ، آرنج ، شانه) تا بتوانند جهت الگوی معلولین باشند .
الف: ارزشیابی باقی مانده از لحاظ طول ، قطر و غیره
ب: مشخص كردن نوع و تعداد مفاصل و دامنه حركتی آنها
ج: تهیه ثابت كننده (ساكت) جهت اتصال عضو مصنوعی به عضو باقیمانده .
د: با در نظر گرفتن دست مصنوعی عامل حركتی انتخاب و در عضو باقیمانده بقیه می شود .
مقدمه :
هدف از كاربرد دست و پای مصنوعی چاره جوئی اشكالات حركتی است ، در اثر نقص عضو یا قطع دست و پای طبیعی در شخص بوجود می آید ، ساده ترین صورت این وسیله دست و پای چوبین بدون مفصل و چنگك است . كاملترین صورت آن دست و پایی است كه تا حد امكان تا در به حركت مشابه حركات طبیعی وده و كاربرد آن بوسیله شخص معلول محتاج به تمرین ، دقت و تمركز خاصی نباشد .
از نظر تكاملی ما بین دست چوبن و دست سیبرنیتكی می توان دستهای مصنوعی دیگری ذكر كرده از قبیل : الف) دست مكانیكی چنگك دار با استفاده از تسمه فنر و فرمان حركت را از جابجائی عضلات شانه و گردن میگیرد .
ب) دست الكترومكانیكی كه فرمان حركت را از جابجائی عضلات یا انقباض مكانیكی آنان و یا از علائم آنان (EMG) اخذ می كند و عنصر قدرت یا حركت آن یك جزء الكترومكانیكی از قبیل موتور یا غیره می باشد .
در این دو نوع دست مصنوعی حلقه كنترل از طریق مسیر پس خور (فیزیكی) مشاهداتی بسته می شود . بعبارت دیگر شخص معلول برای انجام حركت مطلوب به بهترین حالت ، تنها میتواند با مشاهده نتیجه حركت آنرا تصحیح یا بصورت مطلوب تغییر دهد . این حلقه پس خور(فیزیكی) با حلقه پس خوری كه حركت یك دست سالم موجود است كه نتیجه آن آگاه بودن تقریباً آنی شخص از وضعیت مكانی دست نیروی وارد به آن می باشد . كه تفاوت زیادداشته و كاربرد آن غالباً مستلزم كوشش زیاد ازجانب شخص معلول است .
در دست سیبر نیتكی كه به شرح آن خواهد آمد كه لازم است حلقه های پس خوری كه به حركت یك دست سالم موجوداست بقیه شده و سیستم كنترل آنچنان طرح گردد كه به وجه ایده آل كاربرد آن بوسیله شخص معلول بطور ناخودآگاه امكان پذیر باشد .
به عبارت دیگر به همانگونه كه به یك شخص سالم حركت دست بطور طبیعی و بدون احتیاج به تمركز خاص و ایجاد خستگی فكری انجام گیرد ، دست سیبرنیتكی نیز بتواند حركات سادهرا با همان سهولت و در سطح ناخودآگاه انجام دهد .
به نام خدا
مقدمه :
خلاصه ای از مدل كردن ، كنترل ، شبیه سازی حركات انسان :
بشر مدتهاست كه مجذوب عملكرد بدن بوده است . حركت در میان تجلیات و اعمال بدن از چنان عمومیت و ویژگی برخوردار است كه انسان را به طریق فیزیولوژی به محیط و دیگران مرتبط می كند . این صحبت مختصر در زمینه بحث و تحقیق كارهای جدید مدلسازی : كنترل و شبیه سازی حركت انسان می باشد .
سیستم عضلانی ـ استخوانی : سیستم متشكل از دو عضله می تواند بصورت محرك نیرو عمل كند . مدلهای گوناگونی برای عضله پیشنهاد شده است . این مدلها غیر دقیق بوده و تفاوتی میان عملكرد خود عضله و گروهی از تارها قافل نیست . تفاوت مقدماتی بین این مدلها ، درجه معادلات دیفرانسیل بكار گرفته شده و ورودی های آنها می باشد . ورودی های عضله عبارتند از سیستمهای موتور باوران (efferent) آلفا (α) و گاما و خروجی های آن عبارتند از سیگنال آوران (afferent) كه به CNs می روند .
(نوع Ia و Ib و سیستمهای فیبری نوع Il) ونیرو می روی استخوان و اندازه گیرهای نیرو اثر می كند . دیاگرام جعبه ای عضله شكل زیر نشان داده شده است :
از این دیاگرام جعبه ای پیداست كه خروجی عضله بستگی به طول ، سرعت انقباض ورودیهای عصبی دارد .
مطالعات كنترل : مطالعات اساسی كنترل شامل مباحث ، وضعیت و پایداری عضو ، حركت نقطه به نقطه ، فشردن در مقابل سطح ، گرفتن اشیاء ،‌اجرای حركات موزون و پریدن در هواست .
مباحث مورد استفاده كه كنترل عبارتند از برنامه ریزی و كنترل بهینه ،‌فیدبك غیر خطی ، فیدبك حالت ، پایداری لیاپانف ، فیدبك نیرو ، كنترل سیستم های ـ دینامیكی مقید ، انتقال از سیستم مقید به سیستم غیر مقید و بالعكس و سیستم های كنترل یادگیر .
شبیه سازی : نظر به پیچیدگی ارتباطات فیزیولوژیكی و ابعاد زیاد مسائل حتی در ساده ترین حركات انسان تحلیل اینگونه سیستمها با ابزار ریاضی متداول معادلات دیفرانسیل و انتگرالی حركت تحللی پایداری و سیستمهای معادلات جبری ، غیر ممكن می نماید . به ناچار به موارد زیر متوسل شده اند :
مدلسازی مكانیكی ، شبیه سازی آنالوگ ، شبیه سازی كامپیوتر رقمی و اخیرا شبیه سازی مدوی توزیع شده . شبیه سازیهایی كه می برید اگر چه در حركات انسانی زیاد بكار نرفته اند ولی در آینده مورد آزمایش و طراحی پروتزها و ارتزها كه میكروپراسورها با سیستم فیزیولوژیكی موقعی توام می شوند كاربرد پیدا خواهند كرد . بشر راه بسیار طولانی كه مسیر تكاملی پیموده است اما زمان بسیاری طول خواهد كشید كه حقایق طبیعت پیچیده حركت را دریابد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید