Archive for the ‘پرسشنامه’ Category

دانلود پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین با word :

دانلود پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین با word

( WCST )

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات : صفحه

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

آزمون ویسكا نسین

آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین

(WCST )

این آزمون به كوشش ” گرانت” و” برگ” در سال 1948 انجام وبه طور وسیع برای مطالعه ” رفتار انتزاعی” و” تغییر مجموعه” تهیه شده است

تعداد گویه ها : 64
تعداد مولفه : 4
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 8 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیت با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه ویژگی های شخصیت

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نخستین بار برای ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی افراد سالم ساخته شد و هنجار اصلی آن نیز بر روی نمونه‌هایی از افراد بهنجار تهیه گردید (کاستا و مک‌ری، 1985). اما پژوهش‌های بعدی نشان داد که این آزمون می‌تواند در موارد دیگری از جمله مشاوره و بررسی وضعیت روانی نیز کاربرد داشته باشد (فاگان1 و همکاران، 1991، میلر2 ، 1991؛ موتن3،  1991؛ حق‌شناس، 1378)

آزمون پنج عاملی شخصیت فرم تجدید نظر شده نیز توسط گروسی (1380) در ایران به زبان فارسی ترجمه و بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی شده است و یکی از پرسشنامه های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده و از جدید ترین آزمون ها در این زمینه می باشد. این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را می سنجد. این دو جنبه یعنی پنج عامل اصلی و سی رویه آن ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارایه می دهد

فرم کوتاه این پرسشنامه فرم دیگری به نام نئو یک پرسشنامه 60 سؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت(عصبیت، برونگرایی، پذیرش، توافق و وظیفه شناسی) به کار می رود

سئوالات این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج بخشی از یک تا پنج نمره گذاری می شود و هر عامل با داشتن دوازده ماده نمره ای از یک تا 60  دارد(گروسی و همکاران، 1385)

در این پرسشنامه سؤالات(1-3-9-12-14-15-16-17-18-20-23-24-27-29-30-33-38-43-45-46-48-52-54-55-57-59 ) به شکل معکوس نمره گذاری می شود

هر کدام از ابعاد پرسشنامه شخصیت نئو، از ماده های زیر تشکیل شده اند

1-بعد عصبیت : سوالات شماره (1-6-11-16-21-26-31-36-41-46-51-56)

بعد برونگرایی(2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57)

بعد پذیرش(3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58)

بعد توافق(4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59)

بعد وظیفه شناسی( 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 )

روایی و پایایی آزمون:

الف) روایی:

حق‌شناس(1378) هنجاریابی آزمون را در ایران انجام داده است. حق شناس و همکاران برای تعیین روایی صوری و محتوای این پرسشنامه در ایران، پس از اعلام نقطه نظرها و برطرف نمودن ایرادها و اصلاح موارد، پرسشنامه را در اختیار دانشجویان قرار دادند تا به لحاظ تطبیق جملات با منظور و اهداف کاربردی هرگونه ایراد و چالش در خصوص برداشت برای هر پرسش، بررسی و بازبینی شود

گروسی نیز(1380)روایی ملاکی آزمون را از روش همبستگی بین دو فرم شخصی و فرم مشاهده گر بین 45/ 0 تا 66/ 0 گزارش کرده است

–Fagan

Miller  –

–Muten

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه هویت فردی بردبار با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه هویت فردی بردبار با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه هویت فردی بردبار با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه هویت فردی بردبار

پرسشنامه هویت فردی مشتمل بر 40 سوال است که چهار بعد هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری، هویت اغتشاشی و هویت تعهدی دانش آموزان را مورد سنجش قرار می‌دهد

اعتبار و روایی

برای بدست آوردن پایایی این آزمون از 30نفر پیش آزمون گرفتیم و از طریق نرم افزار Spssضریب الفای کرنباخ برابر با 87/0 که حد مطلوبی است بدست آمد

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ هویت فردی 87/

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه هوش هيجاني شات با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه هوش هيجاني شات با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه هوش هيجاني شات با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI):

این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال 1998 براساس الگوی اولیه هوش‌هیجانی مایر و سالووی، (1990) ساخته شد. این مقیاس شامل 32 جمله توصیفی مانند” هنگامی که من دارای خلق مثبت (مانند شادی )هستم. حل مشکلات برای من آسانتر است” می باشد، این مقیاس 3 مولقه دارد که عبارتند از

1- مولفه تنظیم هیجان: شامل سوالهای

13،14،16،17،20،23،26،27،30،31  می‌باشد

2- مولفه ارزیابی از هیجان و بیان هیجان: شامل سوالهای

3،4،9،10،11،15،18،19،22،25،29،33 می‌باشد

3- مولفه بهره برداری از هیجان: شامل سوالهای

1،2،5،6،7،8،12،21،24،28 می‌باشد

روش اجرا

اجرای این پرسشنامه می‌تواند به صورت فردی یا گروهی صورت گیرد. دستورالعمل اجرا در پرسشنامه‌ای که به آزمودنی داده می‌شود، آمده است. بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام و همراه با سایر شرایط لازم برای اجرای پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید، اجرا شود. مشخصات فردی آزمودنی توسط خود آزمودنی در بالای پاسخنامه درج می‌شود

نمره گذاری

آزمودنی درجه توافق با مخالفت خود را با هر جمله در یک مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت که از کاملامخالف= 1 تا کاملاموافق =5 است، انتخاب می‌کند، البته جمله‌های 28، 5، 33 به‌صورت معکوس (کاملا مخالف =5 تا کاملا موافق=1) نمره‌گذاری می‌شود

 قابلیت اعتماد یا پایایی ( Reliability )

قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است به این مفهوم که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. ضریب اعتماد (پایایی) در واقع میزان همبستگی بین نتایج اندازه گیری مکرر در شرایط یکسان می‌باشد

در این تحقیق برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روش  آلفای کرو نباخ استفاده شده است. این روش برای آزمون کردن روایی پرسشنامه‌ای که به‌صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای است، بکار می‌رود و تعداد متغیرها در این آزمون به تعداد سوالات پرسشنامه که دارای گزینه‌های همسان و مساوی هستند بطور جداگانه آزمون می‌شود.ضریب الفای کرو نباخ بین صفر و یک در نوسان است. اگر آلفا نزدیک به یک باشد نشانه اعتماد کامل استو  در صورتی که آلفا نزدیک به صفر باشد عدم اعتماد کامل را نشان می‌دهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه کانون کنترل سلامت با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه کانون کنترل سلامت با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه کانون کنترل سلامت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه کانون کنترل سلامت

مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال 1978 توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد. این موضوع که شخص دارای محور کنترل سلامتی (منبع کنترل سلامت) از نوع درونی یا بیرونی باشد، بر اساس یک مجموعه مشخصات است. این مشخصات و ویژگی‌ها به صورت مقیاس بندی شده وجود دارد و به تعیین نوع محور کنترل سلامتی در افراد می پردازد

مقیاس‌های تک بعدی در زمینه سنجش نوع کنترل ابتدا توسط والستون و همکاران طراحی شد. مقیاس  MHLC  شامل سه مولفه  با معیار شش گانه لیکرت و مخفف کلمات زیر است

1-منبع کنترل سلامت مربوط به افراد موثر (PHLC) [1]: شامل درجه اعتقاد فرد به این امر که سلامت او به وسیله افراد دیگر تعیین می‌شود

2-منبع کنترل سلامت درونی (IHLC) [2]: شامل درجه اعتقاد فرد به این امر که عوامل داخلی و رفتارهایش مسئول بیماری و سلامت او است

3- منبع کنترل سلامت مربوط به شانس (CHLC) [3]: شامل درجه اعتقاد فرد به این امر که سلامت او وابسته به شانس، بخت، اقبال و سرنوشت است. این پرسشنامه دارای سه فرم A، B وC است که هر کدام مشتمل بر هجده عبارت و هر مولفه دارای شش عبارت است.  فرم   A وB در سال 1978 وفرم C که می‌تواند برای بیماری‌های خاص یا شرایط معین مورد استفاده قرار گیرد، در سال 1994 منتشر شد، در مدت 14-10 دقیقه تکمیل می‌شوند

این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است. آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت شش درجه‌ای از کاملا مخالفم (1) تا کاملا موافقم (6) میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آن را بیان کند

روش نمره گذاری:

شیوه نمره گذاری پرسشنامه منبع کنترل سلامت بدین صورت است که برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس کافی است امتیاز همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر با هم جمع شود

پایایی و روایی:

ضریب پایایی کودر – ریچاردسون برای هر یک از مقیاس منبع کنترل درونی، منبع کنترل مربوط به افراد مهم و منبع کنترل مربوط به شانس به ترتیب 50/0، 61/0، 77/0 گزارش شده است

مشکی و همکاران (1385) برای تعین روایی و پایایی ابزار مورد نظر، 496 نفر دانشجو را مورد آزمایش قرار دادند. در این پژوهش، تعیین پایایی فرم ب به سه روش باز آزمایی، ثبات درونی و آزمون همتا انجام شد و برای این منظوربه ترتیب از فرمول ضریب همبستگی پیرسون و اسیپیرمن-براون و آلفای کرونباخ استفاده شد

روایی همزمان مقیاس منبع کنترل سلامت با مقیاس درونی – بیرونی راتر[1] مشخص شده است. همبستگی  نمرات این آزمون با وضعیت سلامتی آزمودنی‌ها نیز حاکی از اعتبار ملاکی مطلوب این آزمون است

[1]-Ratter

[1]-Powerful Other  Locus  of  Control

[2]-Internal Health Locus of Control

[3]-Chance Locus of Control

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV با word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV

پرسشنامه SNAP-IV. یک مقیاس درجه بندی در امر تشخیص اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی است که اولین بار در سال 1980 به کوشش سوانسون، نولان، و پلهام براساس توصیف­های رفتاری اختلال نارسایی توجه در سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ساخته شد. این پرسشنامه دارای یک مقیاس 18 سوالی است که والدین یا معلمان می­توانند آن را پاسخ دهند. نه سوال اول نشانه های­ رفتاری ریخت غالبا بی­توجه و نه سوال دوم نشانه­های رفتاری ریخت غالبا فزون­کنش/ تکانشگری را می­سنجند و در نهایت تمام 18 سوال برای شناسایی ریخت ترکیبی طراحی شده است. نقطه برش در کل مقیاس و هر کدام از خرده مقیاس­های نارسا توجه و فزون­کنشی را به ترتیب 208، 210، و 237 گزارش کرده­اند. این پرسشنامه از یک طیف چهار امتیازی تشکیل شده است که به ترتیب با کد 0، یک، دو، و سه نمره گذاری می شوند. شیوه نمره گذاری آن به این صورت است که نمرات هر زیر ریخت با هم جمع شده و تقسیم بر نه (تعداد سوالات هر زیر ریخت) می­شوند. در صورتی که افراد نمره برش را کسب کرده باشند با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی شناخته می­شوند. در این پژوهش از فرم معلمان برای تشخیص اختلال نارساتوجه/ فزون کنشی استفاده شد. ضریب اعتبار این آزمون (فرم معلمان) بر اساس روش بازآزمایی 088، بر اساس روش آلفای کرونباخ 095، بر اساس روش دو نیمه کردن 073 و روایی ملاکی آن 055 گزارش شده است. (صدرالسادات، هوشیاری، صدرالسادات، محمدی، روزبهانی و شیرمردی، 1389)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی با word دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

با سلام
پرسش نامه ای را که پیش رو دارید، به منظور انجام یک تحقیق در زمینه مدیریت مشارکتی تنظیم شده است. دقت و توجه شما در پاسخ به سؤالات ضامن موفقیت در رسیدن به نتایج صحیح و علمی خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS با word دارای 48 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس
(اندلر و پاركر)
افراد در وضعیت های ناگوار یا تحت فشار به گونه های مختلف واكنش نشان می دهند. شما در
برخورد با شرایط دشوار و پر استرس تا چه حدی به این نوع فعالیت ها مشغول می شوید.

پرسشنامه مقابله با موقعیت های فشارزا
این پرسشنامه توسط اندلر و پاركر( 1990 ) تهیه شده و به وسیله اكبرزاده ( 1376 ) ترجمه شده است.
این تست شامل 48 ماده است كه پاسخها به روش لیكرت از هرگز( 1) تا همیشه( 5) مشخص شده
است.
سه زمینه ی اصلی رفتارهای مقابله ای را در برمی گیرد: CISS پرسشنامه
-1 مقابله مساله مدار یا برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت وحل آن.
-2 مقابله هیجان مدار یا تمركز بر پاسخ های هیجانی به مساله.
-3 مقابله اجتنابی یا فرار از مساله.
با توجه به اینكه به صورت 5 درجه لیكرت می باشد حداكثرنمره برای هر ماده 5 و حداقل 1 می
باشد.آزمودنی بایستی به همه سوالات پاسخ دهد.اگر آزمودنی تعداد 5 سوال یا كمتر از 5 سوال را
جواب نداده باشد در زمان نمره گذاری پژوهشگر می تواند به این سوالات گزینه 3 را علامت بزند
اما در غیر این صورت یعنی اگر بیش از 5 سوال بدون پاسخ باشد آن پرسشنامه نمره گذاری نمی
شود. دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویارویی به این شكل است كه نمره ی هر یك از رفتارهای
رویارویی سه گانه یعنی مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی از 16 تا 80 است. به عبارتی شیوه
رویارویی غالب فرد با توجه به نمره ای كه در آزمون كسب می كند مشخص می شود. یعنی هر كدام
از رفتارها نمره ی بالاتری را كسب كند،آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می
.( شود(اندلر و پاركر 1990 ، به نقل از حاجت بیگی 1379
پایایی و روایی
برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه سبك های مقابله با استرس در گروه دانشجویان از آلفای
0 و هیجان مدار پسران / 0 و دختران 85 / كرونباخ استفاده شده است كه در مقابله مساله مدار پسران 92
82 به دست آمده است(فتوت / 0 و دختران 0 / 0 اجتنابی پسران 85 / 0/82 و دختران 85
احمدی، 1380 ). ضریب اعتبار پرسشنامه با موقعیت های استرس زا از طریق آلفای كرونباخ در

0) به دست آنده است.( به نقل از حاجت بیگی، 1379 ). روایی / پژوهش قریشی در سطح بالایی( 8133
پرسشنامه مذكور نیز طی تحقیقاتی كه در ایران انجام شده ثابت گردیده است.به منظور محاسبه
همبستگی عوامل پرسشنامه مقابله با استرس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتایج ذیل
به دست آمده است( همان منبع).
0/ مساله مدار 58
0/ هیجان مدار 55
0/ اجتنابی 93

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing با word دارای 33 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing
مشخصات فردی.
سن:                   جنس:                تعداد خواهر و برادر:                     رشته
تحصیلی:                معدل کل:            رشته دیپلم:
دانشجوی گرامی هر یک از عبار های زیر را بخوانید با انتخاب یکی از گزینه ها مشخص کنید تا به حدی هویت از آن ها موافق یا مخالفید. وقت زیادی روی هر عبارت صرف نکنید. اولین واکنش ذهنی شما به هر عبارت بهترین پاسخ شماست.
این پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد هوش هیجانی می باشد.  لطفا عبارات زیر را بدقت بخوانید و گزینه های مورد نظرتان را علامت بزنید خواهشمند است به تمام عبارت ها پاسخ دهید و وقت زیادی را روی یک عبارت صرف نکنید این اطلاعات تنها برای استفاده در کنارر اطلاعات افراد دیگر جمع می شود  به هیچ وجه برای شناسایی یک نفر استفاده نخواهد شد و پرسشنامه بدون نام می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی با word دارای 60 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه (سنجش شاخص¬های فرهنگ سازمانی)
  پاسخگوی گرامی

پیمایش فرهنگ سازمانی دنیسون، برای اندازه گیری اعتقادات، ارزش ها و مفروضات موجود در اعضای یک سازمان طراحی شده است و اعمال و رفتار تقویت کننده این اعتقادات و ارزش ها را نیز اندازه گیری می کند. این پژوهش به جنبه هایی از فرهنگ یک سازمان تاکید دارد که ارتباط مستقیمی با عملکرد کاری دارند. سعی بر آن است تا با توجه به نظرات پاسخ گویان، تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش » به انجام رسد. بدین منظور لازم است تا کارکنان محترم این سازمان نظرات خود در مورد میزان وضعیت موجود هر یک از این  60 مورد در سازمان آموزش و پرورش مشهد مرغاب  با استفاده از یک طیف 5 گزینه ای بیان نمایند (پرسشنامه به بررسی 4 ویژگی فرهنگ سازمانی می¬پردازد که هر یک از این ویژگی¬ها دارای سه شاخص می¬باشد و هر شاخص با 5 سوال مورد سنجش قرار می¬گیرد).  خواهشمند است با ارایه پاسخ دقیق به سوالات مطروحه، پژوهشگر را در زمینه انجام مورد مذکور مساعدت فرمایید.

تو ضیحات برای پژوهشگر :
سه شاخص توانمند سازی، تیم گرایی و توسعه قابلیت ها مربوط به ویژگی درگیر شدن در کار می باشند.
سه شاخص ارزش های بنیادی، توافق و هماهنگی و انسجام مربوط به ویژگی سازگاری (ثبات و یکپارچگی) می باشند.
سه شاخص ایجاد تغییر، مشتری مداری و یادگیری سازمانی مربوط به ویژگی انطباق پذیری می باشند.
سه شاخص نیت و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم انداز مربوط به ویژگی رسالت و مأموریت می باشند.

امتیازات: در کلیه  گویه ها غیر از گویه هایی که در پایین ذکر شده امتیازات بدین شرح است.
خیلی کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5

در سوالات 15،24، 29، 34، 39، 43، 50 و 58 امتیاز گویه ها بر عکس فوق می باشد به شرح زیر:
خیلی زیاد=1، زیاد=2، متوسط=3، کم=4، خیلی کم=5

منبع
Zwaan Leigh. (2006). Assessing Organisational Culture In A Private Hospital In The Western Cape, Mini-thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Magister Artium in the Department of Industrial Psychology, Faculty of Economic and Management Science, University of the Western Cape

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید