Archive for the ‘پرسشنامه’ Category

دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی با word دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

با سلام
پرسش نامه ای را که پیش رو دارید، به منظور انجام یک تحقیق در زمینه مدیریت مشارکتی تنظیم شده است. دقت و توجه شما در پاسخ به سؤالات ضامن موفقیت در رسیدن به نتایج صحیح و علمی خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS با word دارای 48 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس
(اندلر و پاركر)
افراد در وضعیت های ناگوار یا تحت فشار به گونه های مختلف واكنش نشان می دهند. شما در
برخورد با شرایط دشوار و پر استرس تا چه حدی به این نوع فعالیت ها مشغول می شوید.

پرسشنامه مقابله با موقعیت های فشارزا
این پرسشنامه توسط اندلر و پاركر( 1990 ) تهیه شده و به وسیله اكبرزاده ( 1376 ) ترجمه شده است.
این تست شامل 48 ماده است كه پاسخها به روش لیكرت از هرگز( 1) تا همیشه( 5) مشخص شده
است.
سه زمینه ی اصلی رفتارهای مقابله ای را در برمی گیرد: CISS پرسشنامه
-1 مقابله مساله مدار یا برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت وحل آن.
-2 مقابله هیجان مدار یا تمركز بر پاسخ های هیجانی به مساله.
-3 مقابله اجتنابی یا فرار از مساله.
با توجه به اینكه به صورت 5 درجه لیكرت می باشد حداكثرنمره برای هر ماده 5 و حداقل 1 می
باشد.آزمودنی بایستی به همه سوالات پاسخ دهد.اگر آزمودنی تعداد 5 سوال یا كمتر از 5 سوال را
جواب نداده باشد در زمان نمره گذاری پژوهشگر می تواند به این سوالات گزینه 3 را علامت بزند
اما در غیر این صورت یعنی اگر بیش از 5 سوال بدون پاسخ باشد آن پرسشنامه نمره گذاری نمی
شود. دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویارویی به این شكل است كه نمره ی هر یك از رفتارهای
رویارویی سه گانه یعنی مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی از 16 تا 80 است. به عبارتی شیوه
رویارویی غالب فرد با توجه به نمره ای كه در آزمون كسب می كند مشخص می شود. یعنی هر كدام
از رفتارها نمره ی بالاتری را كسب كند،آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می
.( شود(اندلر و پاركر 1990 ، به نقل از حاجت بیگی 1379
پایایی و روایی
برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه سبك های مقابله با استرس در گروه دانشجویان از آلفای
0 و هیجان مدار پسران / 0 و دختران 85 / كرونباخ استفاده شده است كه در مقابله مساله مدار پسران 92
82 به دست آمده است(فتوت / 0 و دختران 0 / 0 اجتنابی پسران 85 / 0/82 و دختران 85
احمدی، 1380 ). ضریب اعتبار پرسشنامه با موقعیت های استرس زا از طریق آلفای كرونباخ در

0) به دست آنده است.( به نقل از حاجت بیگی، 1379 ). روایی / پژوهش قریشی در سطح بالایی( 8133
پرسشنامه مذكور نیز طی تحقیقاتی كه در ایران انجام شده ثابت گردیده است.به منظور محاسبه
همبستگی عوامل پرسشنامه مقابله با استرس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتایج ذیل
به دست آمده است( همان منبع).
0/ مساله مدار 58
0/ هیجان مدار 55
0/ اجتنابی 93

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing با word دارای 33 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ Cibria Shearing
مشخصات فردی.
سن:                   جنس:                تعداد خواهر و برادر:                     رشته
تحصیلی:                معدل کل:            رشته دیپلم:
دانشجوی گرامی هر یک از عبار های زیر را بخوانید با انتخاب یکی از گزینه ها مشخص کنید تا به حدی هویت از آن ها موافق یا مخالفید. وقت زیادی روی هر عبارت صرف نکنید. اولین واکنش ذهنی شما به هر عبارت بهترین پاسخ شماست.
این پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد هوش هیجانی می باشد.  لطفا عبارات زیر را بدقت بخوانید و گزینه های مورد نظرتان را علامت بزنید خواهشمند است به تمام عبارت ها پاسخ دهید و وقت زیادی را روی یک عبارت صرف نکنید این اطلاعات تنها برای استفاده در کنارر اطلاعات افراد دیگر جمع می شود  به هیچ وجه برای شناسایی یک نفر استفاده نخواهد شد و پرسشنامه بدون نام می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی با word دارای 60 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه سنجش شاخص های فرهنگ سازمانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه (سنجش شاخص¬های فرهنگ سازمانی)
  پاسخگوی گرامی

پیمایش فرهنگ سازمانی دنیسون، برای اندازه گیری اعتقادات، ارزش ها و مفروضات موجود در اعضای یک سازمان طراحی شده است و اعمال و رفتار تقویت کننده این اعتقادات و ارزش ها را نیز اندازه گیری می کند. این پژوهش به جنبه هایی از فرهنگ یک سازمان تاکید دارد که ارتباط مستقیمی با عملکرد کاری دارند. سعی بر آن است تا با توجه به نظرات پاسخ گویان، تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش » به انجام رسد. بدین منظور لازم است تا کارکنان محترم این سازمان نظرات خود در مورد میزان وضعیت موجود هر یک از این  60 مورد در سازمان آموزش و پرورش مشهد مرغاب  با استفاده از یک طیف 5 گزینه ای بیان نمایند (پرسشنامه به بررسی 4 ویژگی فرهنگ سازمانی می¬پردازد که هر یک از این ویژگی¬ها دارای سه شاخص می¬باشد و هر شاخص با 5 سوال مورد سنجش قرار می¬گیرد).  خواهشمند است با ارایه پاسخ دقیق به سوالات مطروحه، پژوهشگر را در زمینه انجام مورد مذکور مساعدت فرمایید.

تو ضیحات برای پژوهشگر :
سه شاخص توانمند سازی، تیم گرایی و توسعه قابلیت ها مربوط به ویژگی درگیر شدن در کار می باشند.
سه شاخص ارزش های بنیادی، توافق و هماهنگی و انسجام مربوط به ویژگی سازگاری (ثبات و یکپارچگی) می باشند.
سه شاخص ایجاد تغییر، مشتری مداری و یادگیری سازمانی مربوط به ویژگی انطباق پذیری می باشند.
سه شاخص نیت و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم انداز مربوط به ویژگی رسالت و مأموریت می باشند.

امتیازات: در کلیه  گویه ها غیر از گویه هایی که در پایین ذکر شده امتیازات بدین شرح است.
خیلی کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5

در سوالات 15،24، 29، 34، 39، 43، 50 و 58 امتیاز گویه ها بر عکس فوق می باشد به شرح زیر:
خیلی زیاد=1، زیاد=2، متوسط=3، کم=4، خیلی کم=5

منبع
Zwaan Leigh. (2006). Assessing Organisational Culture In A Private Hospital In The Western Cape, Mini-thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Magister Artium in the Department of Industrial Psychology, Faculty of Economic and Management Science, University of the Western Cape

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی با word دارای 49 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی 21 سوال و پرسشنامه هوش سازمانی 49سوال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید